6.7.1833

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med rødt laksegl uden motiv. Desuden påstemplet “de la part de Messrs Torlonia & Ce”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: al Signr CavaliereI / Alberto Thorwaldsen / Celebre Scultore Danese / Roma / Trinità de’moti, Palazzo Tomati.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted beder om, at den mønt-, bog- og manuskriptsamling, som Thorvaldsen har fået i pant for et pengelån, og som nu står opmagasineret i Casa Buti, bliver sendt med korvetten Galathea til København. Han beder Thorvaldsen om at påse, at hver enkel mønt bliver svøbt i tyndt papir og oprullet i pakker, således at de ikke tager skade ved transporten. Brøndsted vil tilbagebetale Thorvaldsen pengelånet i to rater, i december 1833 og juni 1834.

Dokument

HuldeII Ven, Kiøbenhavn, 42 Vestergade, den 6te July 1833.

Ved min Ankomst hertilIII for faa Dage siden fra Paris, over London og Hamborg, erfarede jeg at den Kongel. CorvetteIV som nu er i Middelhavet og som har Ordre at hjembringe en Mængde af Dine med Længsel forventede Værker, allerede nærmer sig LivornoV hvorfra, hører jeg, Indskibningen af de romerske Speditioner skal skeeVI (jeg troede at Corvetten skulde have anløbet Civita Vecchia), og iler derfor med at bede Dig om endelig at foranstalte at alle mine hos Mme. ButiVII staaende KasserVIII uopholdelig spederes enten med dine egne Sager eller særskilte til Livorno at de kunne være dèr i betimelig Tid for at medtages af Corvetten og bringes til Danmark. – Jeg yttrede allerede Noget herom i mit BrevIX til Madme. Buti (fra Paris af 27de. April d.A.) og skriver endydermere desangl: i dagX til hr. KüchlerXI, som vist vil være saa god at betage Dig det Meste af Ulejligheden ved Speditionen af mine Sager, og til hvem jeg for denne Hensigt med næste Post (paa Tirsdag) skal fremsende en Anvisning paa 50 Scudi Romani. Bemeldte Deel af mine Manuscripter og Bøger som endnu staaer hos Mme. Buti’s, er mig aldeles uundværlige til de ArbejderXII jeg her, i næste Vinter, har at udføre; og i Henseende til min græske Myntsamling (som jeg ogsaa her vil behøve) vilde jeg bede Dig om at paasee at hver enkelt Mynt bliver indsvøbt i tyndt Papir og den hele Samling derpaa oprullet i Pakker, at Transporten ikke maa aarsage Gnidning. Jeg kan siden lettelig ordne dem her efter mit fra Paris medbragte CatalogXIII. – Alt mit Mellemværende med Dig skal blive afgjort naar vi her omfavne DigXIV, deels i Decembr. Terminen, deels i næste Aars Junytermin – Her er det godt at være og jeg føler mig lykkelig ved, efter lang Fraværelse og meget Arbejde udenlands, at have fundet mine Børn og Frænder og Venner i bedste Velgaaende. – Gud velsigne og bevare Dig og sende Dig sund og tilfreds i vore Arme. Jeg faaer ej Tid til mere da AdlerXV skynder paa mig for Postens Skyld. Glem ej at hilse fælleds kjære Venner fra Din trofast hengivne Brøndsted.

Arkivplacering

m18 1833, nr. 71

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 492.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Brøndsted må mene, at Thorvaldsen udviser en særlig venlighed, begunstigelse eller bevågenhed overfor ham, jf. I. Huld i Ordbog over det danske Sprog, medmindre han da mener, at Thorvaldsen er kødfuld, fyldig eller trivelig, jf. II. Huld i Ordbog over det danske Sprog.

 3. Dvs. til København.

 4. Dvs. korvetten Galathea, der skulle til Livorno for at hente 65 kasser med Thorvaldsens kunstværker til København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 5. Korvetten Galathea ankom til Livorno 4.8.1833 og sejlede derfra tidligst 8.8.1833.

 6. Da bådturen Rom-Livorno tog 15 dage – og indskibningen på korvetten Galathea i Livorno foregik den 7.8.1833 – skete indskibningen og afsendelsen af Thorvaldsens 65 kasser fra Rom senest den 23.7.1833, jf. Thorvaldsen-kronologien tidligst 27.5.1833 – senest 6.8.1833.

 7. Den italienske pensionatsværtinde Anna Maria Buti.

 8. Dvs. kasser med P.O. Brøndsteds bog- og manuskriptsamling, som Thorvaldsen havde fået i pant for et pengelån, og som stod opmagasineret hos Anna Maria Buti, jf. emnet P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen.

 9. Dette brev af 27.4.1833 fra P.O. Brøndsted til Anna Maria Buti er endnu uidentificeret.

 10. Dette brev af 6.7.1833 fra P.O. Brøndsted til Albert Küchler – som Küchler modtog i Rom den 25.7.1833 – er endnu uidentificeret.

 11. Den danske maler Albert Küchler, der havde været bosat i Rom siden 1830.

 12. P.O. Brøndsted var 1832 udnævnt til direktør for Det Kongelige Mønt- og Medaillekabinet, en stilling han bestred til sin død i 1842.

 13. Dette møntkatalog fra Paris er endnu uidentificeret.

 14. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1833, men rejsen blev udskudt, jf. emnet Aflyste rejser til Danmark.

 15. Den danske kabinetsekretær Johan Gunder Adler.

Sidst opdateret 04.11.2016