Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6078 af 10246
Afsender Dato Modtager
Danske Kancelli
Frederik 6. [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Danske Kancelli har forfattet bevillingen.

12.3.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Frederik 6. bevilger og tillader, at Thorvaldsen adopterer sin datter Elisa, således at hun får samme rettigheder som et barn født i et lovformeligt ægteskab.

Se original

Vi Frederik den Siette

af Guds Naade Konge til Danmark & Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg Giøre vitterligt: At Vi, efter Os Elskelig Hrr. Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge, Vor Etatsraad og Professor ved Vort Academie for de skiønne Kunster, hans derom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hans med Anna Maria Magnani uden for Ægteskab avlede, den 13de. Martii 1813 i St. Marcelli Kirke i Rom døbte Datter Elisa Sophia Charlotte maa agtes og ansees som hans i lovligt Ægteskab avlede Barn, saaledes at hun bærer Familienavnet Thorvaldsen og tager Arv efter ham, dog uden derved at berettiges til at arve hans Slægtninge, ligesom den hende tillagte Arveret efter ham ei skal være ham hinderlig i, saafremt han ikke ellers efterlader sig Livsarvinger, at disponere over sin Formue paa den Maade, som Lovene i saa Fald hiemle.
Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at giøre. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 12te Martii 1833.
UNDER VORT KONGELIGE SEIGL

[Segl]

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Stemann Monrad Ørsted Hansen Rindom


/ Wilse


Bevilling
for Professor ved det Kongelige Academie for de skiønne Kunster Hrr Etatsraad Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge, at hans uden for Ægteskab fødte Datter Elisa Sophia Charlotte maa agtes og ansees som hans i lovligt Ægteskab avlede Barn, bære Familienavnet Thorvaldsen og tage Arv efter ham.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 30
Thiele
Gengivet hos Thiele III, s. 456.
Emneord
Adoptionen af Elisa Paulsen · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens børn · Thorvaldsens efterkommere
Personer
Kunstakademiet, København · Peter Johan Monrad · Elisa Paulsen · Peter Christian Rindom · Anna Maria Uhden · Peter Christian Wilse · A.S. Ørsted
Sidst opdateret 24.02.2020 Print