Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6263 af 10247
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København (Charlottenborg)

29.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / i Rom.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne Hr. Etatsraad!

Overbringeren af disse Linier er den bekiendte Boghandler Brockhaus fra Leipzig, ved hvis Hielp og Deeltagelse det er lykkedes mig at omplante mit Værk om Deres Værker paa tydsk Grund. Jeg har desværre ikke selv haft den Fornøielse, personligt at lære ham at kiende, men den almindelige Agtelse han i sit Fag nyder, har giort mig det til Pligt at meddele ham disse Linier til Dem, hvormed han har ønsket at giøre Deres Bekiendtskab.
Efter denne Indledning, som vil være overflødig hos Dem, der saa velvilligen modtager de mange, der søge at giøre Deres Bekiendtskab, maa jeg aflægge Dem min hiertelige Taksigelse for den skiønne Gave af de to Skizzer, De har været saa god at sende mig. Det er min Stues største Pryd og jeg er stolt af at kunne vise Folk, at Thorvaldsen har skiænket mig et Tegn paa hans Yndest og Velvillie. At De ikke endnu har faaet 2d. Deel af mit Værk ærgrer mig; jeg havde helst villet overrække Dem det selv og tilbageholdt den, da jeg hørte at vi kunde vente Dem i Kiøbenhavn. Deres Arbeider i Gips, ere opstillede i Deres tilkommende Attelier og Folk strømmer dagligt derhen for at see dem. Marmorsagerne vente paa Deres Tilladelse for at slippe ud af Fængslet.
Det fortræffelige Billede af vor tabte Landsmand Bendz er i god Behold og naar De kommer hertil, skal De finde at det er et sandt Smykke for Deres DagligStue. Prindsen har sagt mig, at De agter at forlade Rom i Februar; men tilgiv mig, at jeg tvivler paa at det vil lade sig giøre, da jeg veed hvor mange Vanskeligheder der ville stille sig iveien. Imidlertid vilde det være mig kiært, om De iforveien ved en af Landsmændene vilde lade mig underrette om der er noget De vil have indrettet i Deres Værelser, foruden det vi af os selv ville finde passeligt, thi det bliver dog nok mig overdraget, at forberede dem til Deres Modtagelse. Ialfald skulle vi giøre os bedste Flid for at De maa finde Dem ret fornøiet derved.
Til en tredie Deel af mit Værk samler jeg Materialier og der er alt stukket henved 20 Plader. Gid kun De maatte være tilfreds dermed, som Man i Almindelighed har været; men det synes jeg at Deres to Skizzer, som jeg her sidder imellem, forsikkre mig om!

Deres Hengivne
J Thiele

Charlottenborg d. 29 Nov. 1833.

Generel kommentar

På brevets udskriftsside er med anden hånd (muligvis Thorvaldsens) tilføjet: “Giovanni Wenzel in via delle minerva num. 62 primo piano.”

Arkivplacering
m18 1833, nr. 111
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Wilhelm Bendz · Heinrich Brockhaus
Sidst opdateret 13.09.2013 Print