Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5076 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Paris

20.2.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Paris, Hotel de l’Orient
place des Italiens, d. 20 Febr. 1830

Hulde Ven,

Himlens bedste Held for Dig og Alt hvad Du elsker i det unge Aar saavel som i en lang Række af paafølgende – dette Ønske kommer ikke for silde, enddog det er moxen 7 Uger efter Nytaar, thi det er vel meent og af mit Hjertes dybeste Grund.

Det er mig umueligt idag at skrive Dig et ordentligt Brev, ogsaa er det ikke meget nødvendigt, efterdi jeg om føje Tid skal skrive Dig et langt Brev med den anden Tome af mit Værk som jeg haaber vil tækkes Dig og for hvis Transport over Bjerg og Dal og Flod til Dig og dine Muser jeg nok skal finde en god Lejlighed.

Min Hensigt med disse iilsomme Linier er egentlig ikkun at anbefale Dig og Din sædvanlige danske Velvillie vor Landsmand Hr. Fröhlich en meget kyndig og talentfuld dansk Musiker, som skjøndt ung allerede er bekjendt ved adskillige meget fortrinlige Compositioner. Hr. Fröhlich er en Eleve af vor geniefulde Kuhlau, han er Syngemester ved vort Theater, han har glædet os her med sin Nærværelse i nogle Maaneder og “axler nu sit Skind
at gange i Højeloft ind”
jeg mener for at drage til den store Ulvindes Højsale og suge sig nogen god og frugtbar Næring af hendes harmoniske Bryster som springe med liflig Melk baade i Capella Sestini og andensteds, somhelst i Paaskefesten. – Til dette Maal forhjelpe Du ham ogsaa, og ellers i Hvad Du kan – Den gode Fröhlich anbefaledes mig af flere Dannemænd, især af den største nu levende danske Digter, af vor Ven Øhlenschlæger, thi kan jeg ikke gjøre bedre end deslige at anbefale ham til den største og den ædleste Konstner –

Hils fælleds kjære Venner, især Brødrene Riepenhausen, Reinhard, Campbell, Linckh, Gerhard, Kestner og Buntzen fra Din

trofast hengivne
Brøndsted

p.s. Tjen især Fröhlich i at indføre ham, bedste Thorwaldsen, hos Zirletti’s og i casa Corsi hvor undertiden høres fortrinlig god Musik, og hils paa begge Steder venligen fra Din Ven

B.

Arkivplacering
m15 1830, nr. 26
Personer
J.F. Frøhlich · Eduard Gerhard · August Kestner · Jakob Linckh · Johann Christian Reinhart · Brødrene Riepenhausen
Sidst opdateret 17.01.2012 Print