No. 4557 af 10318
Afsender Dato Modtager
H.W. Bissen [+]

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Spor af afrevet laksegl. Brevet er poststemplet ”[F]IREN[ZE]” og “30 GIVGNO”. Brevet blev antagelig datostemplet ved afsendelsen fra Firenze.

Antagelig 26.6.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Se brevets generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: “S.T. / / Til Herr A. Thorwaldsen / Etadsrat og Ridder / via Sistina / Roma

Resumé

Bissen beretter om sin fodrejse til Firenze og fortæller bl.a., at han på vejen har set Thorvaldsens Kristus, jf. A82, i Carrara. Bissen, der er blevet bedt om at rapportere til Thorvaldsen om arbejdets fremadskriden, fortæller, at udhugningen af statuen er kommet så langt, at den ifølge Pietro Antonio Bienaimé vil være klar til Thorvaldsens finpudsning om få måneder. Bissen beder Thorvaldsen om en anbefalelsesskrivelse, så han kan få lov til at se f.eks. møntsamlinger under sit ophold i Firenze.

Se original [Translation]

Kjære Herr Etadsraad!

Efter en meget intresant om ikke meget behagelig Reise er jeg da endelig kommen her til Florenz. Jeg gik over Siena, hvor jeg fand meget der intreserte mig, ogsaa til Volterra, vært at see for sin Ælde og Beliggenhed og for de tvende Museer der findes af etruskiske Oldsager. Derfra gik jeg til Pisa, obhold mig nogen Dage i Kamposanto og fortsatte saa min Reise til Carara, her saae jeg de Marmorbrutene, der morede mig overordenlig, saa Studierne og Deres Christus. Det var mig en sand Glæde at see dette Mesterværk allerede saa langt frem i Marmor, og derved paa en Maade sikret for Tilintegiørelsen, kun gjorte det mig ond at see ham staae eene og ikke omgivne af sine Dicipler. Marmoret er fra en Blokke og foruden mindste feil, og Prepareturne, saa meget jeg forstaar mig derpaa, meget got. Alle huller og vanskelige Steder ere med megen Fliid underarbeidet saa at Udførelsen vil vere gjort med Bil. herr Benjame, som viiste mig alt selv, og bad mig om at anbefale sig til Dem, mente at kunde om et Paar Maaneder være fertig til at modtage Deres Corectur. – her er jeg for nogen Dage siden ankomen men har først idag faaet Logis og er da kommen lit i Roe, og istand til at see mig om her. – har De maaskee Lyst til at høre meer om min Reise saa beder jeg Dem om at have den Godhed, efter nogen Postdage at sige det til Bravo, thi til ham skriver jeg saasnart jeg kan.
Disse Linier vil jeg ikke obholde længer, da De bad mig om at give Dem Efterretning om Deres Christus, men kun bede Dem om, for at jeg destobedere kunde komme til at see et og andet, f.E. Myntsamlingerne, ikke at glemme mig med det Brev De havde den Godhed at love mig, som jeg da jeg ikke var saa lykkelig at treffe Dem, ikke fik førend jeg reiste. Jeg vilde takke Dem ret meget naar De maaskee vilde have den Godhed at give det til Greverne holk og Juul naar de reiser, de ere nok saa god at tage det med, og har den Ere at underskrive mig uforanderlig

Deres

hengivne H.W. Bissen

Florenz den 6te Juny. 28.

Generel kommentar

Brevet er dateret den 6.6.1828 med klar og læselig hånd, men dateringen er sandsynligvis fejlagtig. Antagelig er det en fejldatering for den 26.6. eller muligvis for den 16.6. Det kan belægges med adskillige kilder, at Bissen forlod Rom den 3.6.1828, blandt andet et egenhændigt afskedsbrev til J.M. Thiele (Rostrup, op. cit., p. 90). Herefter påbegynder Bissen en rejse, som såvel ud fra den ovenbeskrevne rute, som ud fra en mere omfangsrig beskrivelse i et brev til vennen og kollegaen H.E. Freund (Rostrup, op. cit., p. 90-93) strækker sig over mindst 564 kilometer. Da rejsen antagelig foregik til fods det meste af vejen, muligvis suppleret med postvogn, og da den ydermere inkluderede tre dages ophold på Camposanto i Pisa, har det været fysisk umulig at gennemføre den mellem den 3. og den 6. juni, det vil sige på tre dage.

En rimelig datering vil således være den 26.6., da datoen ligger få dage, før brevet blev poststemplet. Da Bissen i brevet bl.a. udbeder sig en anbefalelsesskrivelse fra Thorvaldsen til anvendelse under opholdet i Firenze, er det næppe sandsynligt, at han ventede 14 dage efter færdiggørelsen med at afsende brevet.

I sin beskrivelse af rejsen til Freund fortæller Bissen ydermere, at han efter syv ugers ophold forlod Firenze i midten af august (Rostrup, op. cit., p. 91). Også af denne grund kan ankomsten til Firenze fastsættes til slutningen af juni.

Arkivplacering
m13 1828, nr. 63
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele III, p. 344.
Andre referencer

  • Haavard Rostrup: Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, vol. I-II, København 1945.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Marmorhugning · Rejsebeskrivelser · Statuer, kristen mytologi · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Pietro Antonio Bienaimé · Johan Bravo
Værker
Sidst opdateret 30.10.2017 Print