No. 4193 af 10318
Afsender Dato Modtager
Kirkebygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Lakseglet er klippet ud. Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG, HAMBURG / 13. Apr. samt, ved ankomsten til Rom: 28APRIL[E].

10.4.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Cavallier Alberto Thorvaldsen / Scultore celebre / Palazzo Tomaso, via Sistina / a/ / Roma
Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog

Resumé

Som følge af en kongelig befaling beder Kirkebygningskommissionen Thorvaldsen om, inden årets udgang, at meddele, hvilke kunstværker i henholdsvis gips og marmor, der er færdige til hjemsendelse i foråret 1828. Man lægger stor vægt på, at Kristus, jf. A82, er færdig i marmor.

Se original

Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse har med sand Glæde modtaget Hr: Etatsraadens ærede Skrivelse af 12 Febr: d.A., deels fordi den deraf har sluttet sig til Deres Velbefindende, og deels fordi den har seet den herlige Fremgang, som Deres Konst-Arbeider for Kirken har havt, hvilken vidner om Deres stedsevarende Yndest for samme. Ogsaa skal den, da den baade i det Indvortes og det Udvortes faaer sine Hoved-Prydelser ene og alene fra Deres Haand, blive i Fremtiden et hæderligt som et herligt Musee for Kunstarbeider fra den Mand, hvis Navn altid vil staae saa høit i Sculpturens Kunsthistorie.

Et Par Dage førend vi erholdt Hr: Etatsraadens Brev, modtoge vi, formodentlig i Anledning af hvad De i Forveien havde tilskrevet Hans Kongelige Høihed Prinds Christian, et Rescript fra Hans Majestæt Kongen, hvori tilkjendegives Commissionen, “at, da Hans Majestæt har Underretning om, at ikke alle de Kunstsager i Marmor og Gibs, som ere bestilte for Christiansborg Slot og for Frue Kirke, ville være færdige til Afsendelse i Aar, men at derimod Christus Figuren og Frisen Alexanders Indtog, begge i Marmor m:v:, kunne ventes færdige til Afsendelse i næste Aar, saa har Hans Majestæt besluttet og derefter befalet Sit Admiralitets- og Commissariats-Collegium, at den til Middelhavet bestemte Fregat til Kunstsagers Afhentelse i Livorno ikke skal afsendes i Aar, men saadant udsættes til næste Aar paa den Tid, som nærmere bestemmes”; hvorhos Hans Majestæt endvidere har overdraget til Commissionen, “at anmode Hr. Etatsraaden om, at opgive inden indeværende Aars Udgang, om alle fornævnte Kunstsager i Marmor og Gibs kunne ventes færdige til Afsendelse i næste Aar, og da til hvilken Tid og paa hvilket Sted, for at en Fregat derefter kan afsendes herfra til Italien for at modtage bemeldte Kunstsager”.

Ved saaledes at meddele Hr. Etatsraaden Indholdet af allerhøistbemeldte Rescript, undlade vi ikke at tilføie: at saa særdeles kjært som det vilde have været os, allerede i indeværende Aar her at see de forventede Figurer af Christus og Apostlerne i Gibs, saa gjerne see vi Ankomsten hertil udsat, naar vi tilligemed Apostlerne i Gibs kunne modtage Christus-Figuren i Marmor, hvorved da ogsaa Vanskeligheden og Omkostningerne ved først i Tiden, naar Kirken var færdig, at nedtage Gibs-Figuren og opsætte Marmor-Figuren kunde undgaaes; og desto mere fuldendt vilde da Kirken blive i næstkommende Aars Efteraar, da man gjør vis Regning paa at blive færdig med Alt hvad til Kirkebygningen selv henhører.

En Vexel paa Torlonia et Comp. i Rom i Faveur af Hr. Etatsraaden for 2700 Scudi, som er Beløbet af den Sum, De med saa liden Hensyn til Dem selv og saa megen Ædelmodighed mod Kirken forlanger for Figurerne Christus og de 12 Apostler, følger herhos.

Hvad Penge der maatte behøves til Udlæg for Indpakning og Transport m:v: til Livorno, forsaavidt de for Frue Kirke bestemte Kunstsager angaaer, derom vil nærmere Foranstaltning herfra vorde føiet.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 10de April 1827.

Malling CF Hansen Lassen


[På udskriftsiden med Thorvaldsens egen hånd og delvist blot kradset ned i papiret:]

100
888

1 2

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m12 1827, nr. 39
Thiele
Omtalt og gengivet hos Thiele III, p. 307 og 310-312.
Andre referencer

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København 1935, p. 138.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, oversigt · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Admiralitets- og Commissariats Collegiet · Christian 8. · Frederik 6. · C.F. Hansen · Caspar Friderich Lassen · Ove Malling · Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 30.03.2016 Print