Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2553 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Slotsbygningskommissionens røde laksegl med Frederik 6.s kronede slyngmonogram.

7.6.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Her. Etatsraad Thorvaldsen Ridder af Dannebroge
Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge. –

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Commissionen har med megen Fornøjelse imodtaget Hr Etatsraadens meget ærede Brev af 25de. f: M: og det deri behagelige gjentagne Løfte over Udførelsen af de store Arbejder i Marmor, som den attraaer fra Deres Mesterhaand til Prydelse for det ny Slot. Saaledes forventes med ligesaamegen Glæde som Længsel den store Marmor Frise med de 2de. Chariatider til en af Slottets Pragtsales første Prydelse, de 4re. Medaillons til Portalet mod Slotspladsen, Christus-Figuren til Alteret i Slotskirken, og den Basrelief til Slottets Fronton, som forhen var bestemt til det ny Raad og Domhuuses Fronton. Commissionen glæder sig ved den Tanke: hvori sikkerligen enhver Fædrenelands Ven deeltager: at Arbejder fra den Konstners Haand, som hele Europa nævner med Beundring, skulle for Fremtiden ogsaa findes i denne Konstners eget Fædreland, og tiene til ypperste Prydelse for dets Kongeborg. Hrr Etatsraaden vil allerede have modtaget den Dem igjennem mig, Overhofmarskal Hauch, tilstillede Anviisning paa den Kongelige Zahl Kasse stor 2300 Specier til Bestridelse af Deres Omkostninger paa Reysen og under Deres Ophold her, og Commissionen vil have den Ære i Følge Hr Etatsraadens Ønske, at tilsende Dem, forinden Deres Afrejse herfra, en Vexel paa Banquier Schulteis eller en anden Bank i Rom, stor 5000 Specier som udbetales paa Anfordring, tilligemed et Creditiv til samme Huus, i Følge hvilket 5000 Specier, staae til Deres Disposition efter som De maatte attraae det, til Indkjøb af Materialier og Arbejdsløn til de Kunstnere som Hrr: Etatsraaden maatte bruge ved de Arbejder som ere bestemte til det ny Slot.
Kiøbenhavn i Slotsbygnings=Commissionen d: 7de. Junii 1820.

Hauch JS Møsting Monrad CF Hansen


Høe

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 36
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 290 (her fejlagtigt dateret 7.6.1826).
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke
Sidst opdateret 22.05.2014 Print