Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3691 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hans Henrik Gunnerus [+]

Afsendersted

Halden

Afsenderinfo

Spor af segl.

19.2.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr Alberto Thorvaldsen / Chevalier pp. / a / Fr. Hamburg. Rom.

Poststempel: “SUEDE” og “17 MA” og sort firkantet stempel: “K. S[XXXX] HAM[BURG] 1. MÄR[Z]” Der er ydermere skrevet en række tal med blyant, antagelig af Thorvaldsen, se brevteksten.

Resumé

Gunnerus har hørt, at relieffet Caritas, jf. A598 vil ankomme til København fra Livorno den kommende sommer. Han beder derfor om, at Thorvaldsen ændrer adressaten på følgebrevet, så det er stilet til Gunnerus’ børn og ikke til Gunnerus selv eller hans kone. På den måde bliver relieffet sikret familien som en gave til børnene og deres uddannelse og vil ikke blive opkrævet som erstatning for den kassemangel, Gunnerus er anklaget for.

Se original

Frederiksteen i Norge, d 19 Febr 1825

Deres Høivelbaarenhed Hr.
Etatsraad m.m. Thorvaldsen!

i Rom.

Uforglemmelige Velgjører! Tillad mig høigunstigst disse faa Linier: Fra min ædle og deeltagende Ven, den agtbare Pastor Bull i Kjøbenhavn, modtog jeg i Dag den for mig og alle Mine saa glædende Underretning, at i Følge en ham fra den hæderværdige Mand Hr. Auctionsdirecteur Fick indløbet Skrivelse, dat. Rom d. 25. Decb: 1824, som in Originali tilstilledes mig, vil Deres Høivelbaarenheds store Veldædighedsgave med en til Livorno forventende Kongl: dansk Fregat, Capt. Kaas, ankomme engang i denne Sommer til Kiøbenhavn, og just did vil Ankomsten for min elskelige Marmorkones og hendes to herlige Børn, være mig kjærest. Men jeg skulde her nedlægge den indstændige Bøn: at Addressebrevet, der ledsager Konstværket til Deres Høivelbaarenheds Commissionær i Kiøbenhavn – der naturligviis strax communicerer mig det Fornødne – ikke, hverken i Indhold eller Udskrivt nu maa lyde paa mit eller min Kones Navne, men blot til Assessor H.H. Gunnerus’s 7 Børn, med udtrykkelig Bestemmelse af Ejendom alene for dem. Ikkun under denne Addresse og denne Ordre: en Gave til Børnene, til deres Lærdom og Opdragelse, kan den ædle og høimodige Gave nu være sikker for Anfald.

Gud beskytte Dem! og lade Dem leve længe! Dette Ønske, og denne Røst lyder høit fra Norden, og ej mindst fra Norges Egne.

Med dette hjertelige Ønske fra mig og alle Mine, kalder jeg mig, paa deres og egne Vegne

Deres Høivelbaarenheds
dybærbødigste, taknemmeligste
og hengivneste Tjener
HH Gunnerus.


[på brevets forside ses nedenstående regnestykke]

22  
22  
22 88
22 88
  9190
Generel kommentar

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Relieffer, allegorier · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Johan Christian Fick
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print