19.2.1825

Afsender

Hans Henrik Gunnerus

Afsendersted

Halden

Afsenderinfo

Spor af segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr Alberto Thorvaldsen / Chevalier pp. / a / Fr. Hamburg. Rom.

Poststempel: “SUEDE” og “17 MA” og sort firkantet stempel: “K. S[XXXX] HAM[BURG] 1. MÄR[Z]” Der er ydermere skrevet en række tal med blyant, antagelig af Thorvaldsen, se brevteksten.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Gunnerus har hørt, at relieffet Caritas, jf. A598 vil ankomme til København fra Livorno den kommende sommer. Han beder derfor om, at Thorvaldsen ændrer adressaten på følgebrevet, så det er stilet til Gunnerus’ børn og ikke til Gunnerus selv eller hans kone. På den måde bliver relieffet sikret familien som en gave til børnene og deres uddannelse og vil ikke blive opkrævet som erstatning for den kassemangel, Gunnerus er anklaget for.

Dokument

FrederiksteenI i Norge, d 19 Febr 1825

Deres Høivelbaarenhed Hr.
EtatsraadII m.m. Thorvaldsen!

i Rom.

Uforglemmelige VelgjørerIII! Tillad mig høigunstigst disse faa Linier: Fra min ædle og deeltagende Ven, den agtbare Pastor BullIV i Kjøbenhavn, modtog jeg i Dag den for mig og alle Mine saa glædende Underretning, at i Følge en ham fra den hæderværdige Mand Hr. Auctionsdirecteur FickV indløbet Skrivelse, dat. Rom d. 25. Decb: 1824VI, som in Originali tilstilledes mig, vil Deres Høivelbaarenheds store VeldædighedsgaveVII med en til Livorno forventende Kongl: dansk Fregat, Capt. Kaas, ankomme engang i denne Sommer til KiøbenhavnVIII, og just did vil Ankomsten for min elskelige Marmorkones og hendes to herlige BørnIX, være mig kjærest. Men jeg skulde her nedlægge den indstændige Bøn: at Addressebrevet, der ledsager KonstværketX til Deres Høivelbaarenheds Commissionær i Kiøbenhavn – der naturligviis strax communicerer mig det Fornødne – ikke, hverken i Indhold eller Udskrivt nu maa lyde paa mit eller min Kones Navne, men blot til Assessor H.H. Gunnerus’s 7 Børn, med udtrykkelig Bestemmelse af Ejendom alene for dem. Ikkun under denne Addresse og denne Ordre: en Gave til Børnene, til deres Lærdom og Opdragelse, kan den ædle og høimodige Gave nu være sikker for AnfaldXI.

Gud beskytte Dem! og lade Dem leve længe! Dette Ønske, og denne Røst lyder høit fra Norden, og ej mindst fra Norges Egne.

Med dette hjertelige Ønske fra mig og alle Mine, kalder jeg mig, paa deres og egne Vegne

Deres Høivelbaarenheds
dybærbødigste, taknemmeligste
og hengivneste Tjener
HH Gunnerus.


[på brevets forside ses nedenstående regnestykkeXII]

22  
22  
22 88
22 88
  9190

Generel kommentar

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Arkivplacering

m10 1825, nr. 21

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598

Kommentarer

 1. Frederiksten fæstning ligger i byen Halden. Halden hed i perioden 1665-1928 Frederikshald, opkaldt efter den danske konge Frederik 3. (1609-1670).

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd i 1819. Se referenceartikel for oversigt over Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Gunnerus omtaler Thorvaldsen som sin velgører, da Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 donerede relieffet Caritas , jf. A598 til Gunnerus, som økonomisk hjælp. For mere om Thorvaldsens værkdonation, se referenceartikel.

 4. Antagelig den norske præst Georg Albert Bull (1828-?), som jf. Dansk Demografisk Database var bosiddende i København (folketælling 1880, 1885).

 5. Antagelig den danske overkrigskommissionær og auktionsdirektør Johan Christian Fick.

 6. Dette brev kendes ikke.

 7. Thorvaldsen skænkede i brev af 24.5.1822, relieffet Caritas , jf. A598 til Gunnerus. Se referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation til Gunnerus.

 8. Relieffet Caritas , jf. A598 ankom, ifølge Thiele III, p.253-254, til København medio september 1825 med briggen St. Croix under kaptajn Martinus Christian de Klauman. Se endvidere brevet af 24.9.1825 fra J.G. Adler til Thorvaldsen og referenceartiklen om Hjemsendelsen af værker 1825.

 9. Gunnerus beskriver her relieffet, som Thorvaldsen donerede til Gunnerus i brev af 24.5.1822. Relieffet Caritas, jf. A598 forestiller en kvinde med to børn. Dette motiv kaldes er en allegorisk fremstilling af den kristne næstekærlighed.
  Se referenceartiklen for mere om Thorvaldsens værkdonation til Gunnerus.

 10. Relieffet Caritas, jf. A598.

 11. Gunnerus havde på dette tidspunkt siddet fængslet siden 1820 og havde efterhånden mistet al håb om at overleve sit fængselsophold, se endvidere brev af 29.1.1825. Eftersom Gunnerus sad fængslet for underslæb, var relieffet oprindeligt tiltænkt at indfri det beløb, Gunnerus var anklaget for, men som det fremgår af brevet, her ønsker Gunnerus nu, at pengene i stedet skal tilfalde hans familie og dermed ikke ende om gældserstatning. Se endvidere referenceartikel omhandlede Thorvaldsens værkdonation for mere information om Gunnerus’ fængsling.

 12. Tallene er antagelig skrevet efter brevets ankomst af Thorvaldsen som en slags note eller regnestykke. Det vides ikke hvad tallene knytter sig til.

Sidst opdateret 07.01.2013