Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3026 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

24.5.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Hans Henrik Gunnerus [+]

Modtagersted

Halden

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen svarer på Hans Henrik Gunnerus’ brev af 16.3.1822. Thorvaldsen har medfølelse for Gunnerus’ ulykkelige situation og vil imødekomme hans anmodning om hjælp. Han skænker derfor Gunnerus et relief (jf. Caritas, A598) og vil hurtigst muligt få det sendt af sted.

[Translation]

Velbyrdige Hr Hans Henrich Gunerus

i Frederikssteen i Norge

Rom le 24 Maj 1822

Jeg har imodtaget Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 16 Marts som og Duplicat af samme under 30te. Marts. – Den Tilstand hvori Ds. Vhd. Fader og Forsørger for en talrig Familie for Tiden befinder Dem har bedrøvet mig og jeg besluttede strax for saavidt det staaer i mine indskrænkede Evner at bestræbe mig for at raade Bod paa samme. – Iblandt de Arbejder som for nærværende Tid befinde sig i mine Værkstæder er der en Basrelief med tre Figurer forestillende Hvad Italiænerne sædvanlig benævne en Carita nemlig en Groupe af en Moder med tvende Børn, som jeg troer maaskee kunde tjene til bemeldte Hensigt. Det er udført i den skjønneste Carariske Marmor, højt [tom plads levnet] bredt [tom plads levnet]. Jeg afstaaer Dem herved med fuldkommen Ejendomsret bemeldte Basrelief i Marmor som skal afgaae vel indpakket med allerførste til Livorno hvor hr. Vice Consul Marassi, Ridder af Danebrog, som jeg derom tilskriver vil aftale det Fornødne med Deres Landsmand h: Stub at bemeldte Kasse som snarest kan blive spederet enten directe til en Havn i det sydlige Norge eller og til Helsingøer. Jeg overlader til Ds. Vhd. om De maaskee selv vilde tilskrive enten hr. Conseiller de comerce et Vice Consul de S.M.D. Marassi eller hr. Stub et par Ord desangaaende.
Det vilde ubeskrivelig glæde mig hvis jeg ved bemeldte mit Arbejde kunde bidrage til at lindre Ds. Vhds. og kjære Families Tilstand. Anbefalende mig Deres venlige Ihukommelse er jeg stedse Ds. Velbyrdigheds

hengivne Ven og Tjener

Generel kommentar

Brevudkastet er skrevet i den danske arkæolog P.O. Brøndsteds konceptbog. Originalbrevet kendes ikke, men brevet blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, hvor der i den trykte version er væsentlige forskelle fra dette koncept. I den trykte version er der bl.a. tilføjet de manglende mål på relieffet, samt et P.S., hvor Thorvaldsen informerer om, at han medsender et kobberstik, jf. E31,11, stukket af Samuel Amsler efter relieffet Caritas, jf. A598.

Brevet kan endvidere ses som del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833. For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 II, Fol., p. 48.
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist P.O. Brøndsted
Thiele
Er i den afsendte udgave gengivet hos Thiele III, p. 147.
Andre referencer

  • Det afsendte brev blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, København 1822, nr. 76 p. 1202-1203.

Emneord
Gaver til Thorvaldsen, kunstværker · Relieffer, allegorier · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Gerhard Stub
Værker
Sidst opdateret 17.11.2015 Print