No. 928 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hans West [+]

Afsendersted

Rom

26.5.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Rom, 26. maj 1810

Naadigste Herre. Under 8. dennes tog jeg mig den Frihed at tilmelde Deres Høihed mine flygtige Betænkninger over de af vore Kunstneres Arbeider, som jeg har seet, blant hvilke jeg gav Høiers Sokrates Fortrinet. Maaskee var min Beskrivelse over samme noget enthousiastisk, fordi den Roe, den stille Aand, som hersker deri, er saa behagelig for mine Følelser. De vil nu see en anden Prøve af hans Arbeider, hans Hero, som med Faklen i Haanden søger efter sin Elsker Leander. Om dette Arbeide behøver jeg nu intet at melde, da han ved hans Ven, Kammerjunker Raben, som er Overbringer af dette, sender det directe til Academiet, som da bliver den retmæssige Dommer. Men jeg har ikke fordulgt for Fætteren, at saa meget som jeg er fornøiet med Tanken, Simpelheden, den rolige Tone, der hersker i det hele Arbeide indtil det udgaaede Fyhr, saa har jeg atter i Henseende til Tegningen havt at anmærke, at hendes Underdeel er for lang, det er Benene vel lange til saa spædt et Ansigt, da jeg efter Øiekastet regner, at dette Been fra Knæet til Hælen vil tage 3 af hendes Hoveder, som er for meget, men han fører til Grund, at for at giøre en stor Virkning i denne udmærkede Stilling var det ham fornødent at opofre Strængheden af Proportionerne; og det tør saa være. Jeg giver mig nu den Frihed at tilmelde Dem dette, blot, at De kan paaskynde dette Arbeides Fremstillelse til Academiets Dom, og hans videre Bestemmelse derefter tages, da et nedtrykt Gemyt, som stedse svæver i Uvished om sin Skiebne, er frygtsomt og mangler Midler til at lægge Haanden paa et nyt stort Arbeide.

Lund reiser nu hiem i Efteraaret og vil medbringe sit store Malerie. Skulde det, som jeg troede, befindes mangelhaftig i Anlægget, saa viser det utrolig Fliid og Bekiendtskab med de gamle; ogsaa siger Thorwaldsen mig, at hans forrige store Arbeide, som blev opbragt til Engeland, var heldigere i Planen. Og viser det, at han giort sig en stor Samling af Studier efter de gamle Mestere, som stedse vil tiene ham.

De skulde ikke troe, at stakkels jeg er bleven en Gienstand for Romer-Selskabernes Samtale og Bifald. Jeg har bestilt hos il cavaliere Alberto Thorwaldsen hans egen Buste i colossalsk Størrelse i den antike Form af en Therme at udføres i Carara Marmor.

Allerede arbeider han paa Formen, og man siger mig, det bliver overmaade ligt; thi min Delicatesse forbyder mig at forlange at see det, før han siger: Kom nu. Men da han som Menneske er afholdt af alle og som Kunstner anseet af alle sagkyndige for Canovas Mester i Stiil og Udtryk, saa er det betragtet som et saa fortient Hæderstegn, at det er Kunstnerens eget Billede, jeg ønsker, at jeg for hans Skyld faaer en Art Célébrité mellem Damerne; thi de og alle i Rom tale om Kunsten og vide og see ethvert nyt Arbeide, der udføres af de berømteste Mester i alle Kunster. Derfor træffer man og Damer i alle Kunstneres Studier eller Værksteder. At jeg agter at lade dette Kunstarbeide føre over Land hiem, i hvad det end skal koste mig, og endelig skiænke det til mit Fædreneland, som en Hæder for det, for ham og fra [ɔ: for] det Academie, hvorfra han udgik, kan De nok tiltroe min Følelse for Fædreneland og for Kunst. En saadan Reise koster 200 Piastre, som desværre er nu 1000 Rd. d. C.

Jeg haaber da og at skulle derved kunne opfordre vor Clemens til at betroe det til Gravstikken, som jeg saa meget arbeider paa med ethvert af Thorwaldsens Arbeider; thi det er den eneste Maade, hvorpaa hans Navn skal blive bekiendt, fornemmelig i hans guddommelige Basreliefs, hvor han er saa stor og Canova saa liden, og [hvis] Basreliefs ere Malerier. Maaskee skal min Nærværelse her ikke blive saa ganske unyttig for Kunst og dansk Hæder. Architect Antonini faldt mig om Halsen for den Idee om Kunstnerens egen Buste, og ved Bordet hos Fyrst Stanislaus Poniatowski, Polens forrige Prætendent, blev jeg overvældet med Høfligheder, c’est une idée noble digne d’un connoisseur comme vous &c. &c. Denne oplyste og værdige Mands Samling af antike Cameer og Gemmer kan jeg ikke give Deres Høihed et Begreb om, det er sikkerlig den største og meest udsøgte i Europa. Hans Maler Galerie er og udsøgt endog af den nederlandske Skole, som man ellers saa lidet træffer her. Men han har nu i 30 Aar samlet paa Cameerne og boer her i 12 Aar; han har 80,000 Scudi eller Piastre i aarlig Indkomst af sine Eiendomme her; og han kan saaledes aarlig sætte en betydelig Capital i disse Kostbarheder, da han lever behageligt og godt, men giver ingen Feter…

Generel kommentar

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Andre referencer

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 450, p. 160-162.
Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Museer og kunstsamlinger uden for Rom · Thorvaldsen og Canova · Thorvaldsens værker, bestilling af
Personer
Carlo Antonini · Antonio Canova · J.F. Clemens · C.F. Høyer · J.L. Lund · Stanisław Poniatowski · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 14.02.2019 Print