Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1159 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

17.7.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

København, 17. juli 1812

I Forbindelse med Commissionens foreløbige Indberetning af 27. Maij sidstleden, om hvad der var foretaget i Anledning af den ved Deres Høyheds naadige Skrivelse af 13. næstforhen tilkjendegivne Professor Thorvaldsens forventende Tilbagekomst næste Aar, giver man sig den Frihed herved endvidere at anmelde: Paa Commissionens allerunderdanigste Forestilling denne Sag betræffende har det under 3. dennes allernaadigst behaget Hans Mayestæt at resolvere:

»Vi ville allernaadigst have Commissionen bemyndiget til foreløbigen at correspondere med Professor Thorvaldsen angaaende hans Tilbagekomst, hvor mange Medarbeidere han, efter de fra Commissionen givende Underretninger, ønsker at bringe med sig, om hans og deres Reysepenge, samt om de føyede Foranstaltninger til at erholde Marmor fra Norge, og hvad videre med denne Sags Forberedelse maatte staae i Forbindelse.«

Overensstemmende med denne allerhøyeste Resolution agter Commissionen nu at træde i Correspondence med Professoren, hvis forventende Svar man skal give sig den Frihed uopholdelig at indberette. Med sidste Post indløb Brev fra Cancellieraad Christie i Norge, hvori han tilkjendegiver, endnu at være i Besiddelse af den ommeldte store hvide Marmorblok, som han troer særdeles beqvem til deraf at danne en Gruppe, ligeledes findes nogle mindre Blokke af samme Marmor; men ved seenere anstillede Forsøg erfares det, at denne hvide Marmor ikke gaaer i Dybden af Brudet, hvor han allerede har fundet blaae, der efter hans Gisning end dybere vil gaae over til sort Marmor, han har derfor intet solgt til privat Brug af den opbrudte hvide Marmor. I Henseende til Prisen vil Eyeren lade den høye Værd, som fremmede have sat paa den ovennævnte store Blok, være uberørt, og hverken for denne eller de øvrige Blokke vil angive nogen Betaling, enten i Cubicfod eller i det hele, men overlader til Hans Majestæts Bestemmelse at betale eller belønne hans i denne Henseende havte Møye og Udgift. Blokkenes og især den stores Transport fra sit Leye og til Stranden, derfra til nærmeste Ladeplads og at træffe et saa stort Fartøy, som kan indtage samme, vil i nærværende Tid møde mange Vanskeligheder, saaledes vil og, efter Eyerens Formeening, adskillige Foranstaltninger være nødvendige til at fredlyse disse kostbare Blokke mod ondskabsfuld eller modvillig Beskadigelse, hvilket alt man vil tage under nærmere Overveyelse og desangaaende søge at træffe passende Forebyggelsesmidler. Commissionen har ikke vilde undlade til Deres Høyhed underdanigst at indberette dette.

Reventlow. Hauch. Knudsen. Larssen.

/Hoë.

Generel kommentar

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Andre referencer

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 438, p. 144-145.

Emneord
Indkøb af marmor · Mål og vægt · Norsk marmor · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens forbliven i Rom
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 23.01.2015 Print