Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1358 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

Rom

16.6.1814 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udkastet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Deres Exelence Herr Baron de Schubart.

Deres ærede Skrivelse af 6 har jeg havt den fornøyelse at imodtage den 13. d.M. af Hrr Baron Brown. Jeg kan ey noksom takke Deres Exelence for den mig saa høyst vigtige Tjeneste, De har havt den Godhed at beviise mig, med at tilstille mig den Vexel af 100 Romerske Scudi, hvilken Hrr Baron Brown har paataget sig at besørge, og hvorpaa denne har havt den Godhed igaar at udbetale mig 20 Scudi Romersk, derved er jeg nu hiulpet ud af min Forlegenhed, hvorfore jeg hierteligen takker Deres Exelence, og end meere maae jeg takke Dem, at de selv i forlegenhed, foraarsaget ved de ulykkelige Tider for vort kjære Dannemark strax saa beredvilligen, har beviist mig denne Faderlige Tjeneste, jeg skal vidst aldrig ophøre at være Erkjendelig.

Den Nød hvor kjære Fædreneland saa uforskyldt har maattet lide ved den ulyksalige Krig, har naturligt været lige føelsom for enhver saavel høye som lave, men Hiemlen være takket, at man alt meer og meer har Haab og Udsigt til en all mindelig velgjørende Fred. Det er meeget trøstende, da vil man dobbelt nyde Frugterne af en lyksalig Fred, efter at være befriet for Krigens tunge Byrder.

Vores agtværdige Thorwaldsen hilser Deres Exelence, han er ifærd med at lægge sidste Haand paa det skjøne Basrelief til Deres afdøde frue Gemalindes Monument og som mig synes er noget af det hældigste dennes Mesterhaand har frembragt.

Hr. Capt.v.Huth og Malling hilser meeget, vil selv have den Ære at skrive Deres Exelence neste Postdag.

I nogen Tid har jeg beskæftiget mig med at giøre Studier efter de skjøneste af de mange fortreffelige Maleriske Partier, hvoraf der findes saa stor Rigdom i Rom, og især af de Antike Monumenter, jeg ønskede at forsyne mig saa meeget som mueligt med Studier af alle muelige Ting, og hvortil man her har saa herlig Leilighed, iblant fleere Compositioner har jeg begyndt at udføre tvende, det ene tagen af Ovid, og forestiller Cecrops Døttere, der oplukker Kurven og opdager Minervas hemmelighed, og det andet Ulysses der slaaes med Frierne, men jeg maa nu lade disse Ting staae indtil jeg engang faaer Raad til at holde Modellerne dertil, som vil være Nødvendig til deres Udførelse.

Endelig ønsker jeg at Deres Exelence stedse maa nyde bedste Helbred og Velgaaende, og Gientager end min bedste Taksigelse, for den Godhed De har beviist mig med at hjælpe mig ud af min Forlegenhed.

Afsendt til Schubart d. 16. Juni 1814.

Generel kommentar

Dette er et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-38)
Andre referencer

  • Henrik Bramsen & Hannemarie Ragn Jensen (ed.): ‘Eckersbergs brevkoncepter 1813-16’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 52-53.

Emneord
Gravmæler, relieffer
Personer
Wilhelm von Huth · Peder Malling · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 28.09.2016 Print