No. 1416 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

Rom

11.2.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men af Bramsen og Ragn Jensen, op. cit.

J.F. Clemens [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Jeg har med fornøyelse imodtaget Deres sidste af 13. Jan. som jeg har vendtet paa for ved sammes Besvarelse at underrette Dem om et og andet, men først takker jeg Dem meget for Deres for mig saa Interessante Brev, og især de saa skjøne Venskabsbeviisninger, jeg bestandigen tage Prøver paa. Vexelen er ogsaa rigtigt komet mig til hænde. Det glæder mig at De befinder Dem vel og at De er saa jevnligen beskjæfftiget, men at Kjøb. ikke er det Sted, og især nu under nærværende Omstændigheder, hvor Konstnere kan høste tilstrækkelig Opmuntring eller Afsættelse al de Gjenstande de selv vælge for Deres Konst, er der vidst ingen Tvivl om, og hvem der kjender den Nydelse en saa stor Mængde Konstproductioner giver, som der findes i Paris og Rom, den savner vidst meeget naar han igen kommer tilbage til Kjøbenhavn, dog der finder man maaske, det igien paa en anden Maade, som man maae savne her. De skjøne Konster har vidst i den senere Tid igien faaet et betydeligt Sving, og i den henseende har Rom fornærværende en glimrende Periode, og hvor behageligt for os, at en Landsmand staar her som een af de første i Spidsen, jeg ønskede ey meere, end at De var her, De vilde vidst finde en stor Nydelse. Det er mig ogsaa kjert at De iblandt de Arbeider De have under Hænder ogsaa har begyndt paa de Blade al Lotterispillet, men der vil maaske være meeget at rette paa, især Tegningen o.s.v. De vil snart faa Hr. Thorvaldsens Portrait til Kjøb. som jeg ønskede kunde blive stukket af Deres Mesterhaand, og faa god Afsætning.
Om Hr. Overbeck kan jeg sige Dem, at der er om ham ligesom om Hr. Thorwaldsen kuns een almindelig Meening, at han ogsaa er et af de største Talenter af nærværende Tid, som Maler, og ligesaa fortræffelig som Menneske, hans Gjenstande er Religiøse de værdigste for Konsten, han gjør fremskridt ved ethvert Product, hans egentlige Størke er Utryk, Tegning og Komposition. De første Ting han har giordt her i Rom, er meeget i Smagen af den gamle Tydske Skole, men paa sidstningen har man aflagt det mindre gode, og blot beholdt det Sublime af denne Skole, Udtryk og Tydelighed.

De Comisioner De har givet mig fra Hr. G.R. Bulow, angaaende Antike Mündter og en Buste skal jeg med fornøyelse giøre mig Umage for, skulde den Raphaelske Madona være Copie? vilde det blive mig Vanskeligt, da de bedste findes i Paris, jeg har længe havt i Sinde at giøre et Forsøg med at male en Madona, som jeg nu ogsaa skal begynde paa. Jeg beeder Dem Meeget at hilse denne fortræffelige Mand, jeg har desværre forsømt at skrive ham, men det falder mig svært at skrive, jeg skal søge ved min Tilbagekomst at fornøye denne min ædle Ven og Velgiører paa en anden Maade.

Det har ey været Hr. Thorwaldsen kjært at høre at Hr. Lahde har giordt Efterstik af hans Ting, og De som ønskede at beside alle Hr. Thorwaldsens Ting stukne kunde meeget let bekomme dem her fra første Haand, som ey vilde være saa bekosteligt da de kunde gaae med Skibsleilighed. Nu bliver det Skjøne Basrelief paa Monto Cavallo, stukket af en Hr. Betellini paa en Hr. Wenners Forlag i Francfürt am Mayn, efter Hr. Overbecks fortreffelige Tegning af dette, med flere andre Ting. Ogsaa er der nyeligen udkomet en Samling af Hr. Thorwaldsens Maleriske Kompositioner bestaaende af henved 12 blade, radeerte af Hr. Riepenhausen. Det vilde naturligt være Hr. Thorwaldsen kjert, om flere af hans Landsmænd vilde beside i det mindste Kobberstik af hans Arbeider. Om Maler Flindt vides alldeles intet.

Hr. Thorwaldsens Portrait og den Altertavle er da de eneste Ting jeg gandske har fuldført her i Rom, med sidste blev jeg færdig i midten af forige Dec: Hr. Thorwaldsen har havt den Godhed at hidbringe fleere af de første Konstnere her, Dhr. Canova, Camuncini og Hr. Letiers Directeur for det frandske Akademie o.f. som alle haver ytret mig meegen Bifald over disse Ting, omendskjøndt Gud ved hvor maadelige de ere, Konstens Studium har ingen Ende og jo meere man troer at kige ind i den, jo meere føler man hvor lidt man formaaer. Ved Deres sidste Efterretning om Salonen der skal finde sted iaar gav Hr. Thorw. mig det Raad at sende Portrait til Kjøbenhavn, som han afstod mig imod at male ham et andet, det er nu bleven vel indpakket indfattet i en smuk breed forgyldt Rame som Hr. Thorwaldsen har bekostet, og en Spediteur her har paataget sig at levere det til Kjøbenhavn, det er afgaaet herfra over Land afvigte 6. jan. og passeret Bologna allerede d. 23 f.M. Jeg har addresseret det til Dem, og Mærket derpaa er af en Feiltagelse af Emballeuren T.F.C. N51, det skal vendtes til Hamborg efter en 2 Maaneders Tid, hvor det er adresseret til.

Maleriet foruden Rame holder 1 Allen 1 1/4 og 1 Allen 4 Tomer dansk Maal, det forestiller Hr. Thorwaldsen siddende i een ham egen Stilling, i hans Dragt som Professor ved Akademiet St. Luca prydet med den Danske og Napolitanske Ridderorden, bagved har jeg viist et Stykke af hans skjøne Basrelief paa Monto Cavallo, Alexanders Triumpf, som ogsaa er Hr. Thorw. Triumpf. Min eneste Hensigt dermed er: at det maatte ophænges i vort Akademies Forsamlingsal, det Sted hvor denne Konstner fik sin første Dannelse, og at Akademi vilde ansee det som en frivillig Gave fra min Side, jeg forlanger intet derfor, uden at Akademiet vil betale Transporten.

Nu har der for nyeligt tilbudet sig en fordeelagtig Leilighed til ogsaa at sende Altertavlen bort. En Dansk Hr. Due forhen Secretair hos Hr. Baron Schubart som nu er asosiert i et Handels Huus i Livorno, har tilskrevet os om vi havde noget at sende, saa fandtes der et dansk Skib i Livorno som gaar directe derfra til Sundet, det er ført af Capt. Hansen fra Flensborg, med dette sender Hr. Malling en deel Gibsafstøbninger af Architectoniske Ornamenter til Konstakademiet, og dermed følger ogsaa mit Mallerie, det er igaar gaaet her fra til Livorno hvor Hr. Due vil besørge os disse Ting asicureret, dette har jeg ligeledes adresseret til Dem, da De veed Størelsen af det, vil De vel lade giøre en Blindtrame dertil, jeg har søgt at udføre det saa godt som mueligt og har underrettet Dem om at jeg havde valgt Quinderne ved Christi Grav, den foran knælende figur med det løse Haar er Maria Magdalena, den bagved med det gule Drapperie Maria Jacobi, og den 3 med Krukken i Handen Salome, og Englen i det han siger: han er opstanden, see her stædet hvor han har lagt. Jeg har havt betydelige Depenser dermed, og jeg kan ey vel afstaae det for ringere end 400 Species. Maatte der findes en Liebhaber dertil (ifald den förste ey vilde have det) vilde det være mig kjært, og da ønskede jeg gjerne strax det halve udbetalt derpaa, for deels dermed at udføre det jeg nu har under Hænder, og deels til andre Nødvendige Ting jeg behøver og da vilde jo Clasen vel og tage til takke med noget, indtil videre. Det store Malerie Israeliternes Udvandring er nu gandske ebeaucheret, jeg haaber at det endnu skal lykkes bedre, jeg har ogsaa for nyligen gjordt en anden komposition, til et Sidestykke til Samme, Emnet kunde maaskee være historisk Interessant det er Moses med Tavlerne der forklarer de ti Guds Bud, for Israeliterne, jeg agter at male en Esquise deraf her i Rom, jeg har desuden giordt nogle andre Compossitioner denne Vinter. Den største Deel af Somren agter jeg at anvende til Prospecter af Rom, og jeg vil nok kome til at behøve neste Vinter til al det jeg endnu ønskede at udrette her, hvoraf det meeste blot vil bestaa i Studier og Esquiser
og naar jeg da Somren derpaa 1816, maae være saa lykkelig at see Dem min Velgiører igien og høste Deres, Akademiets, og mine andre Venners Bifald over mit Arbeide og min Flid, og lære ved Dem vil jeg ret føle mig lykkelig

Forår 1815
I Karnevalsugen.

Generel kommentar

Dette er et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-50)
Andre referencer

  • Henrik Bramsen & Hannemarie Ragn Jensen (ed.): ‘Eckersbergs brevkoncepter 1813-16’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 74-77.
Personer
Pietro Antonio Leone Bettelini · Johan Bülow · Vincenzo Camuccini · Antonio Canova · Christian Due · G.L. Lahde · Guillaume Lethière · Johann Friedrich Overbeck · Brødrene Riepenhausen · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen · Johann Friedrich Wenner
Sidst opdateret 28.09.2016 Print