Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1414 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg

21.2.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad og Directeur Hansen! Siden Academiet ikke har funden Grund til at nægte Informator Cabotts Enke de fire Værelser indtil Aarsdagen efter Mandens Død, saa vil jeg ikke heller være den strenge Fortolker af den Cabott forundte Bevilgning og Værelserne tilstaaes hende altsaa til Beboelse indtil Aarsdagen efter Mandens Død i November 1815. –
Det vilde imidlertid være gavnligt at det snart blev bestemt hvem disse disse og andre ledig værende Lejligheder paa Charlottenborg Slot skulde tilfalde efter at Enkerne fraflytte samme. – Jeg venter Academiets Forestilling desangaaaende, hvorved alle indkomne Ansøgninger om Værelser kunde bilægges –
Man har her sagt at Miniaturemaler Møller var død i Decbr. Maaned; jeg har, saa vidt jeg mindes, intet erfaret derom. Hvis det er Tilfældet da vil, ligesom ogsaa ved Politiets Udflytning allerede er mueligt en hensigtsmæssigere Fordeling af Lejlighederne kunne finde Sted. De bør synes mig ikke være større end til en Families Behov udfordrer; derved vil flere kunne nyde godt af denne Velgierning.
De tager Dem nok den Ulejlighed paa selv at eftersee disse Lejligheder og at sende mig en Tegning over samme hvilket vil sætte mig i stand til at bedømme samme
Er De begyndt paa at udbedre og pynte de af Politiet forladte Værelser? og har Academiet bekommet eller giort Fordring paa Tilskud af Politiekasssen! hvilket ikke med Billighed kan nægtes –
Jeg benytter denne Lejlighed til at bede Dem foranstalte Academiets Fundats og Reglement oversat paa tydsk og tilført et ziirligt med overblade giennemtrukket Exemplar, som jeg dernæst agter at sende til Academiet i Wien til Fyrst Metternich.-
Kongens Tilbagekomst er endnu ubestemt og af samme afhænger tildeels min; men jeg haaber at være tilbage til 31 Marti og jeg behøver neppe at forsikre Dem at jeg gierne vilde være tilstede ved denne Academiets Højtidelighed der bliver vel iaar som sædvanlig Udstilling efter denne Dag?

Det giør mig ondt Hr Etatsraad at Deres Rejse til Holsten som De synes at sætte megen Værd paa ikke kunde finde Sted jeg har derover længere maattet savne den Fornøjelse at underholde mig med Dem, hvilket stedse er saare behageligt for
Deres velvillige


Augustenborg d. 21. Febr
1815.
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 27
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Sidst opdateret 23.10.2013 Print