No. 1457 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

Rom

2.11.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men af Bramsen & Jensen, op. cit.

J.F. Clemens [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Gode Herr Clemens

Min bedste Taksigelse for Deres sidste af 7. October 1815 som jeg med Vexelen rigtig har modtaget d. 27. October, det glæder mig særdeeles at De selv med Deres kjære Familie og alle Venner befinder Dem vel, og saa taker jeg Dem meeget for alt hvad De har berettet mig. Deres gode Meening om mit Arbejde giør mig overmaade lykkelig og at Deres Raad er mig meeget opmuntrende, kan De være forvisset om.

Jeg har sidst under 21 Sept. tilsendt Dem et Brev, hvori jeg Omstændeligen har underrettet Dem om Imodtagelsen af Pengene for Altertavlen, som jeg vil haabe De rigtigen har imodtaget. Dermed fulgte tillige et andet brev til Hr. Capt. v. Huth. Med Fornøyelse hører jeg at Hr. Grev Wedel Jarlsberg dog har bestemt sig til at tage dette Malerie, og at han har betalt det, jeg havde først halvveiis tvivlet derom, da hans stilltiende kunde have havt andre Aarsager, men jeg er dog glad at det nu er kommet til sin første Bestemmelse. Jeg længes nu ret efter at Lund maatte komme, for at see hvad Møller har sagt mig om Begievenhederne derhjemme, det synes at man jo nu maae have faaet en forfærdelig Enthusiasme for de skjøne Konster, eller for Antiken i Kjøbenhavn, det var jo ret brav, om det kunde bidrage til at befordre Konsten, men det er underligt at en deel af Konstnerne selv begynder at løbe bort til alle Verdens Hjørner.

Jeg havde smigret mig med at faae et par Ord fra Akademiet over mine to sidste hjemsendte Arbeider, som jeg sædvanlig tilforn har havt den Ære at imodtage naar jeg har sendt noget. Man kunde nesten troe, at der maatte være Ugler i Mosen dog kan jeg vel tænke at man vil forbeholde sig den Høflighed indtil jeg komer selv.

Jeg har rigtig nok ogsaa hørt at Hr. Høyer har faaet et Quartals Penger udbetalt til at reise tilbage for, det samme vilde ogsaa være mig meeget kjærkomet, men jeg tilstaar at jeg nødigt vilde skrive til Prindsen eller Akademiet blot for at bede derom, naar det ikke er en sat Regel for de reisende Pensionairer hellere vil jeg søge at bestride Omkostningerne selv af det jeg kan vendte at faae for det store Malerie, vil man siden godtgiøre mig Reisen naar jeg er komet tilbage, destobedre. De giør Dem gode Hr. Clemens alt for stort Begreb om min Portefeuille og mit Atelier, i begge har kuns et magert Udseende, jeg ved ey hvorledes det er, men jeg synes at jeg snare er bleven decurageret som encourageret her i Rom, hvor man dog ellers jo egentligen burde faae Løst til at arbeide, hvad Aarsagen er kan jeg ikke begribe førend jeg tog bort fra Kjøbenhavn arbeidede jeg undertiden med inderlighed og Lost, og var som man siger begeistret af det jeg vilde giøre, en saadan Stemning er nødvendig for at arbejde med Hæld i Konstfaget, men i al den Tid jeg har været borte har jeg ikke meere følt det varme Interesse for noget Ting, som ofte har giordt mig meeget Melancholsk i Hovedet, og vil et lykkeligere Humeur ikke vende tilbage igien, vil jeg spille en slet Figur i Fremtiden (dog har jeg den trøst at de fleste af de største Konstnere har gjordt deres bedste Ting i deres eget Fædreland.) jeg har egentligen uden de to Malerier jeg har sendt hiem og det jeg nu arbeider paa ikke giordt noget her uden en Deel Tegninger, og Esquiser, af Partirne og Prospecter her i Rom, jeg har havt begyndt adskilligt andet, men har igien tilintetgiordt det, det store Malerie har jeg havt tilsidesat henved en 2 Maaneder, nu da jeg har farvelaget det igien, har jeg giordt een og anden Forandring deri – jeg haaber dog at faae det gandske færdigt til Nytaar, et par mindre Malerier til Hr. Nathanson, vil jeg nok neppe faae færdige her – ci vol pazienza, siger Romerne.

Der er gaaet en Dansk Fregat og en Brig til Middelhavet, om disse kom til at overvintre i en Italiensk Havn, vilde det nok være den sikreste Leilighed at sende Malerierne bort med dem til Foraaret, men om dette ikke skeer, vil der nok gives andere Leiligheder.

Vores Agtværdige Hr. Thorwaldsen beeder Dem paa det Venskabeligste hilset, han befinder sig meeget vel, og har for en Maanedstid siden endt en meeget skiøn Portraitstatue, af en Rusisk Dame, jeg føler mig lykkelig ved i saa høy en Grad at nyde hans Venskab, vi har nyeligen giordt et par skiønne Landtourer sammen, han har for en Maanedstid siden giordt mig en overmaade kostbar Foræring af en Guldring med en Saphir af meegen Værdi, Steenen er Antik der gaaer et lidet Hul tvers igienem den men dens Værdi ophøyes dobbelt derved, at et af Hr. Thorwaldsens skjøne Basreliefer forestillende Bachus og Amor Mesterligen er udgraveret i den, af een af de dueligste Konstnere her, dette, som og den Haand, jeg har faaet den af, giver denne Preciosa for mig en uskateerlig Værdie.

Jeg har det i fleere Punkter overmaade behageligt her, iblandt andet ogsaa deri, at Hr. Thorvaldsen besidder de skjøneste Samlinger af Bøger, af Kobberstik, af Malerier, af Gibsafstøbninger, af antike Hetruriske Vaser, af Aftryk af antike Medailler og Mündter, kort en skiøn Konstsamling som alt forøges, som jeg altsammen saa nemt kan benytte mig af. Hvad Aftryk af antike Medailler og Myndt som Hr. G.R. Bulow ønskede angaaer, haaber jeg nok at vilde kunde tilvejebringe.

Nu vil Hr. Malling, Hr. Hetsch, og Hr. Capt. v. Huth nok være ankomet til Kjøbenhavn, nu har jeg da tre Maaneder at vendte, inden jeg kan faae Brev fra Dem igien, var det ikke for Portoen, bad jeg Dem og de andre Venner at skrive mig oftere. Naar jeg faaer mit Malerie færdigt, som jeg haaber vil skee til Juul skriver jeg Dem vel et lidet Brev til igien for at underrette Dem om min Plan med Tilbagereisen, og et og andet meere. Dennegang følger hermed kun et Blad til Møller,216 som De selv, og de andre Venner Bagge og Gebauer vilde tage Deel i, disse to sidste maae undskylde mig, at jeg dennegang ikke har givet dem hver sit Blad. Hvorleedes gaar det ellers vores Bagge? De siger mig at han gaaer til Fyn neste Sommer. Skal han der tiltræde sit Skolemester-Embede? Jeg beeder Dem hilse ham, at han dog neste gang meddeeler mig et par Ord, om sig selv, som om min lille Søn. Endelig beeder jeg Dem meeget at hilse vore høyt agtede Venner Dhr. G.R. Bülow, E.R. Berner, G.C. Clasen, Hr. Nathanson, Hr. Plötz etc. Himlen give Dem, nu min bedste Ven og Fader, med Deres gode Familie bedste Sundhed og Velgaaende og at jeg snart maae see Dem Irisk og Vel igien Deres hengivne og Taknemlige

C. W. Eckersberg.

Hr. Thorwaldsen ønsker altid at jeg skulde blive her. Dette kunde under vise Omstændigheder, og i vise Henseender være godt nok. Men der er rigtignok Motiver som stemer mig for at reise tilbage.

Generel kommentar

Dette er et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-56)
Andre referencer

  • Henrik Bramsen & Hannemarie Ragn Jensen (ed.): ‘Eckersbergs brevkoncepter 1813-16’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 91-95.
Personer
O.O. Bagge · Johan Bülow · Christian David Gebauer · G.F. Hetsch · Wilhelm von Huth · C.F. Høyer · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Peder Malling · J.P. Møller · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.02.2017 Print