Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9816 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Bravo [+]

Afsendersted

Rom

6.12.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Rudolf Lützow [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Copie af en Beretning fra D:Hr: Advocat Ricci og Giovanni Bravo til H: Excellence den østerigske Minister ved det Pavelige Hof.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deres Excellence!

Som en Fortsættelse af Beretningen, om hvad der er skeet med Hensyn til Realisationen af afdøde Commandeur Thorvaldsens Efterladenskaber, er det Undertegnede en Pligt at meddele Der: Excellence, at de strax efter at de Herrers Executori testamenti Villie ved Deres Excellences Brev var dem tilkjendegivet, begave sig til DHrr. Torlonia & Cp og præsenterede Huset saavel den udstedte Fuldmagt i Faveur af Hr Conferentsraad Collin, som og den til undertegnede Bravo, og de bevidne, at efterat Alt var befundet i sin Orden, dvælede De Hrr. Torlonia & Cp intet Øjeblik med at love, at der strax efter Tilbageleveringen af Hovedbeviset paa S : 40381 : 59. og som befandt sig i D: Excellences Værge, skulde i Husets Bøger indføres tvende særskilte Rubrikker, den Ene paa Sc: 36000. til Hr Conferentsraad Collin’s Disposition, den Anden paa S. 4381 : 59 i Faveur af Hr Bravo med Udstædelsen af de tilsvarende Beviser eller Qvitteringer fra Huset. Da det syntes Undertegnede rigtigst paa denne Maade at komme til Afgjørelsen af Forretningen, skrede de til Fremlæggelsen af Hovedbeviset, som af D: Excellence i Skrivelse af 4d d. M: var tilsendt undertegnede Bravo, og vare derpaa nærværende ved Indførelsen af de forskjellige Udbetalingsrubrikker, og modtoge strax Beviser fra Huset, saavel det til Sc: 4381: 59 til underskrevne Bravos Disposition, som ogsaa Beviset lydende på Hr Conferentsraad Collin.
Nu stod tilbage at udfinde Maaden til Omsætningen af Pengene efter DeHr Executori testamenti Ønske. Men ikke heller i dette Punkt blev det vanskeligt at blive enige med deHr: Torlonia & Cp som lovede at udstæde de fornødne Vexler paa London og klarere hele Capitalen i tre eller fire Uger. Medens man lettelig enedes heri, opstod dog en Meningsforskjellighed med Hensyn til Fastsættelsen af Børscoursen, forat Tabet kunde blive saa ringe som mueligt. DHr Torlonia & Cp gave os at betænke, at Coursen i London (det beqvemmeste Sted for Kiøbenhavn) var i en bestandig Stigen og foresloge os at bestemme Coursen til Sc: 4, 75. og derefter at indrette Betalingen og Omsætningen. Da Coursen paa den romerske Listino var, S 4, 72. fandt Undertegnede Forslaget ikke tilfredsstillende, og der opstod en Disput, i hvilken deHr: Torlonia & Cp søgte at bevise med Courssedler fra Genua og Paris, at Coursen endnu vilde stige højere; de lode tillige forstaae, at, idet de udstædte Papirerne med et aldeles sikkert Firma, fulgte de ikkun de første Handelshuses Sædvane i at forøge med nogle Lentioner, som man siger, Coursen, og de sluttede med at Undertegnede løbe Fare for at tilføje Arvemidlerne et Tab, naar de ikke modtage Forslaget om tre Centimer over Børscoursen, en Tilvext, uden hvilken Huset Torlonia & Cp ikke udstædte Vexler eller gave deres Firma.
Undertegnede reserverede sig først at erholde de fornødne Underretninger, efter hvilke de holdte sig overbeviste om, ikke at burde indgaae paa Torlonia & Cps Forslag, med mindre at Uddragelsen og Omsætningen af hele Capitalen, endnu i samme Uge kunde gaae for sig, og at Huset gav Papirer, hvis Forfaldstid, idetmindste for Halvdelen af Summen, blev forkortet og draget nærmere og ikke underkastedes den saakaldte Forfaldstid este Usance. Forslaget blev modtaget af deHr Torlonia & Cp og under Dags Dato er af de Hr: Torlonia & Cp udstædt Vexler paa Ordre af Hr Conferentsraad Collin, Nogle paa en Summa af omtrent 5000 Fund St. med forkortet Forfaldstid, og Nogle med sædvanlig Forfaldstid; i Alt indeholdende en Summa af L: 7,122. 2. 1. som efter foranførte Cours af L. 4 : 75, med sædvanlig Afdrag af ½ proC udgiøre S. 34,000; desforuden tilbagestaaer til Udbetaling en Summa af S. 2000, som Undertegnede have ladet beroe hos DHr Torlonia & Cp af Grunde, som de ret snart skulle angive.
Efter Fuldbyrdelsen af denne Forretning, bliver det endnu nødvendigt at meddele Deres Excellence at en Paastand blev gjort af ”Den pavelige Overret” paa Udbetaling af Gebyhr og Mulkt, som var paadraget ved ikke at give de behørige Meddelelser inden fire Maaneder; i denne Anledning blev det en særegen Beskieftigelse for undertegnede Advocat Ricci at bevidne de derom fattede feile Anskuelser, og foredragende Sagen for Cardinal-Skatmesteren, udvirkede han uden Moje at enhver Deel af den forlangte Mulkt blev eftergivet; og at Paven i stedet for 8 prCto som betales for udenrigs Arvetilfælde og Legatarier, tilfredsstilledes med 2pCto af Capitalen, som undrages [sic] det pavelige Rige, hvilke Procent tiene til Forskjønnelse af en offentlig Indretning og til Understøttelse for danske Kunstnere. Efter dernæst at have opsat en Fortegnelse over de, inden de pavelige Staters Grændse, existerende Capitaler, paa den Tid Commandeur Thorvaldsens Død indtraf, med al den Samvittighedsfuldhed, som Dr: Excellence havde paalagt dem at bruge i en saa delicat Sag, overgav undertegnede Advokat Ricci Fortegnelsen til Regjeringen under følgende tre Rubrikker alene:

  1. Gibser, Marmor, Statuer, Husgeraad etc som fandtes i Studierne, og som ved Skjønsforretning bleve vurderet til Scudi  
6,000
  2. Malerier, Kunstgjenstande og Andet, som fandtes i den Afdødes Boelig, vurderet paa samme Maade til omtrent  
1000
  3., Det hos Torlonia & Cp beroende Penge-Depositum, beløbende sig ved Dødsfaldet til omtr:  
37,000
Efterat de ved denne Beretning havde angivet en Capital, anslaget i Scudi til omtrent 44,600

betalte de en Summa af omtrent 892 Scudi i Afgift, og endvidere omtrent 30 Scudi for andre Udgifter med Gebyhrer, Registrering samt Testamentets og Codicillens Confirmation, og modtoge paa samme Tid en lovgyldig Qvittering, ved hvilken man til megen Gavn for Boet endte en uafgjort Sag, der kunde have havt sine Vanskeligheder ved Fiscus.

I den Overbevisning saaledes at have svaret til Der: Excellences Tillid i alle de Punkter, som stode tilbage at ordne, gaae Underskrevne over til at angive Grunden hvorfor de have efterladt 2000 Scudi hos DHr: Torlonia & Cp af den Capital, som bestemtes til Brug for Hr Conferentsraad Collin. De have nemlig betænkt, at da underskrevne Bravo, ifølge sine Instruxioner fra Kiøbenhavn, 1, skal tilfredsstille nogle Kreditorer af Boet: 2, tilbagebetale Hr Dalgas en klækkelig Summa af omtr: 3,700 Sc 3) betale Arveafgiften foruden andre uforudseelige Udgifter, vilde han ikke være istand til at fyldestgjøre alle disse Krav med den Summa af 4381. Sc 59 [tegn] alene, som for Øjeblikket er overladt til hans Raadighed. De have endvidere betænkt, at naar underskrevne Bravo, skulde staae i Forskud med hvad der senere skulde erstattes ham af Boet, vilde Bortsendelsen af hele Formuen strax kunde lede til at udsætte Boet for muelige Tab ved saadanne gjentagne Omsætninger; hvorimod en saadan Sums Tilbageholden her, i paakommende Tilfælde og til fri Raadighed for deHr: Executori testamenti, ikke vilde kunde medføre Tab eller Fare for Arveboets Interesser, hvormed vi beskjeftige os. De bestemte sig derpaa til blodt [sic] at modtage for Øjeblikket Vexler paa den Summa Sc: 34,000, som ovenfor er antydet, og lade den øvrige Rest af 2000 Sc. forblive til fri Raadighed for de Hrr: Executori testamenti, fra hvem Underskrevne oppebie bestemte Forholdsregler.

Da alle disse Forretninger ere blevne udførte efter Deres Excellences Samtykke, ere Undertegnede overbeviste om at erholde Bifald hos De Hrr: Executori testementi og Administrationen af Boet, hvis Tarv var anbefalet til Der: Excellences Forsorg; Undertegnede gjetage med fornyet Agtelse, den dybe Ærefrygt hvormed de henleve

d: 6 Dcmbr: 1844. Deres Excellences
Allerærbodigste [sic]
Filippo, Advoc: Ricci
Giovanni Bravo


[På den anden led i venstre margen er skrevet:]
Fremlagt 16 Ap 1845 i Cftd Thorvaldsens Bo / GBrock

Generel kommentar

Brevet her er en kopi og en dansk oversættelse, se ligeledes den italienske version.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 444, nr. 62
Emneord
Thorvaldsens testamenter
Personer
Jonas Collin · Eksekutorerne for Thorvaldsens bo · Filippo Ricci · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.01.2013 Print