Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9796 af 10246
Afsender Dato Modtager
Friedrich Gotschalk [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Halvdelen af et rødt laksegl.

10.10.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / S: T: dherrer Executores Testamenti / i afg: Conferenzraad Thorwaldsen’s Boe / hersteds

Tilskrift: Til / S: T: dherrer Executores Testamenti / i afg: Conferenzraad Thorwaldsen’s Boe / hersteds

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

N 139

P: O:

Efter Anmodning fra herr Kjøbmand Daniel Jacobi i Lübeck bestillede vi om Vinteren 1839/40 hos afg: Conferenzraad Thorwaldsen, en Marmor-Statue, forestillende en knælende Genius, til den accorderede Priis af 1200 Specier og betalte derpaa ifølge hoslagte Quitteringer:

den 11 Marts 1840
” 9 ” 1844
600 Species og
300 do

 

med den mundlige Forpligtelse, paa hr Jacobi’s Vegne at betale de resterende 300 Specier, naar sal Thorvaldsen egenhændig vilde have fuldendt Statuen og afleveret den som sit eget Værk. – Modellen til Statuen blev i sin Tid her forfærdiget af Thorvaldsen og derpaa givet i Arbeide til Herr Billedhugger Matthiæ i Rom, der allerede for længe siden har udført det i Marmor; men desværre! den store Mester oplevede ikke den Dag hvor han skulde lægge den sidste Haand derpaa, hvormed der nu for Bestilleren – hr Jacobi ikke bliver andet tilbage, end at modtage Værket som det er fra herr Matthiæ.

Vi have for nogle Maaneder siden havd den Ære personlig at tale i denne Anledning til højvelbaarne herr Conferenzraad pp Collin, der formente, at det vilde være det korteste, at henvende os directe til herr Professor Thiele i Rom for at faae Sagen afgiort. Vi skreve derfor strax til Sidstnævnte og erholdt derpaa det ligeledes herved følgende Svar, tillige med et Brev fra herr Matthiae der stedt fæste [sic] Rigtigheden af vor ovenstaaende Fremstilling, ikkun med den Forskiæl, at man ikke var underrettet om vor anden Indbetaling af 300 Specier, der bevises med ovenanførte Quittering og der endvidere, naar forlanges, vil kunne bekræftes med vor Anviisning paa Banken til Thorwaldsen’s Ordre, hvormed Betalingen blev erlagt og som uden Tvivl endnu vil findes i Bankens Værge.

Efter nu paa ny at have Corresponderet derom med Comittenten herr Jacobi i Lübeck, har denne for os erklæret sig villig til at modtage Statuen i Rom og derfor at erlægge paa Stedet de resterende Spec 300,- naar tillige det [sic] originale Model af Thorwaldsen blev ham udleveret (: hvortil herr Matthiæ i sit Brev til os giver sit Samtykke :) hvorfor vi nu herved tage os den ærbødige Friihed, at anmode de høitærede herrer Executorer testam: afg: Conferenzraad Thorwaldsen’s Boe om:

behageligst at lade tilstille herr BilledHugger [sic] Matthiæ i Rom, de af os under 9 Marts dette Aar betalte 300 Specier, samt at lade udfærdige og tilsende os en Ordre til sidstnævnte Konstner, at udlevere i Rom til herr Daniel Jacobi’s Ordre tidtnævnte Statue af Marmor, tilligemed det [sic] dertil hørende Model, imod at han – Jacobi ved sammes Modtagelse erlægger det resterende af Kjøbesummen med 300 Specier.

De hermed følgende Bilag udbede vi os naar afbenyttet, remitterede og have i Forhåbning om ret snart at modtage et gunstigt Svar herpaa, den Ære at undertegne med særdeles Agtelse

Fr & EdGotschalk
Kiøbenhavn den 10 October
1844

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt d 7deNovbr 1844 i Conftr Thorvaldsens Bo

GustBrock

[Omvendt foroven på første side:]
Under 22 Febr 1845 har jeg anmodet Bravo om at betale Matthiæ 300 Scudi og sætte Sta-
tuen til Jacobi’ Disposition

Collin

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 139
Personer
Johan Bravo · Johann Daniel Jacobj · Wilhelm Matthiä
Værker
Sidst opdateret 02.01.2019 Print