Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9654 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med rødt laksegl.

7.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings-Kommisionen for Thorwaldsen’s / Museum.
Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for Thorwaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

besv. see nedenfor

Ifølge Kommissionens Skrivelse af 6te dennes har jeg i Forening med Professor Bissen truffen Aftale om Udførelsen af den kongelige Befaling at pryde Thorvaldsen’s Museum med en Victoria saaledes at Proffesoren vilde benytte den af Thorwaldsen i Rom modellerede Skitze til en Victoria ligeledes benytte de tvende af Thorwaldsen modellerede Studier til Hestene i Ponietowskys og Maximililan’s Monumenter i samme Størrelse som de herværende Gibsafstøbninger, forsaavidt som Sammenstillingen af dem tillader det uden Forandring.
Endvidere dertil modellere endnu tvende Heste i samme Karakteer som Thorwaldsen’s og deraf danne en Quadriga istedetfor den bestemte Biga. Det Hele vil i Bronze koste circa 30,000 Rbdl. Endskjøndt dette ikke var min Plan, maa jeg dog erkjende at et Fiirspand er et rigere Smykke end et Tospand, samt at det med Hensyn til Bygningens Størrelse og Form har væsentlige Fortrin for den af mig forhen paatænkte Biga. Desuden vil en Quadriga udført af Bissen efter Thorwaldsens Forbilleder vist være det værdigste vor Tid formaaer at levere til dette Øiemed; hvilket jeg ikke undlader at berette den ærede Commitee

Kjøbenhavn den 7. Mai 1844. æbødigst
G. Bindesbøll


Bygnings Inspect. Bindesbøll har meldt os, at Resultatet af hans [Conference] med Profes. Bissen ang. den Victoria hvormed Thorvaldsens Museum skal prydes, er:

at Bissen istedet for en Victoria i en Biga ønsker anbragt en Victoria i en Quadriga
at han til Victoria vil benytte den af Thorvalds. i Rom modellerede Skitse.
at han til de 2 Heste vil benytte Thorvalds. Studier til Hestene i Pometousky og Maximilians Monumenter, af de herværende Gibsafstøbningers Størrelse, med de Forandringer, Sammenstillingen maatte giøre nødvendige
at% han vil modellere 2 nye Heste i samme Charakter som Thorvaldsens.
at det Hele vil koste ca. 30000rbd

Insp. Bindesbl. tilføier, at han selv vilde have givet en Biga Fortrinet, men erkiendende, at et Fiirspand vil vorde et rigere Smykke end et Tospand, tiltræder han Bissens Mening, saa meget mere, som en Quadriga, udført af denne Kunstner, efter Thorvaldsens Forbillede, vil være det Bedste, vor Tid kan præstere til dette Øiemed.

d 8 May 1844

C M. H. D. L Lund

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 89c
Sidst opdateret 02.08.2011 Print