Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9653 af 10247
Afsender Dato Modtager
Rentekammeret [+]

Afsendersted

København

7.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / Hr: COnferentsraad, Deputeret Collin.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr: Conferentsraaden har ved behagelig Skrivelse af 9de i f: M: tilstillet Rentekammeret hosfølgende, af et Bilag ledsagede, Andragende om, at der maa blive udfærdiget et Kongeligt Skjøde eller Gavebrev, der hjemler Stande Kjøbenhavns Commune Eiendomsret saavel til Grunden, hvorpaa den, ved allerhøiest Rescript til den Kongelige Slotsbygningscommission af ede Januar 1839, til Indretningen af det Thorvaldsenske Musæum allernaadigst skjænkede Bygning er opført, som til en Deel af det Areal, der omgiver nysnævnte Bygning.

Efter at Rentekammeret i den Anledning har brevvexlet med bemeldte Slotsbygningcommision, skulde man, forinden Videre foretages, ved hoslagt at lade følge Commissionens Svarskrivelse af 23de i f: M med Bilag, tjenstligst anmode Hr: Conferentsraaden om behageligen at ville meddele Collegiet Deres Yttringer med Hensyn til, hvad deri er anført den omhandlede Sag betræffende.

Det Indsluttede bedes dermed remitteret. –
Rentekammerets 1ste Section, den 7de Mai 1844

J Unsgaard

[Med Collins hånd med blyant:]

De Ønsker, som ere fremsatte i den allerunderd. Ansøgn af 9 Marts d. A., vare Thorvaldsens, ikke mine. Museets Fuldførelse, og Fuldførelse paa en smagfuld Maade, var hans kiæreste Tanke. Men derfor var ogsaa Beliggenheden, og Omgivelserne ham af Vigtighed. Dertil hørte en stor og fri Plads foran Hovedfacaden, og Tryghed for at denne Plads var uadskillelig fra Mus. og kun anvendelig til dets Ziir. Med dette Maal for Øie, og med den store Kunstners Bifald giorde Architecten den Ansøgningen vedlagte Tegning. For hvorvidt Linien a b støder Øiet paa Tegningen, vil jeg lade være uafgiort, at Græspletten anlagt efter denne Linie ikke vil støde Øiet, anseer jeg som afgiort. Ved denne Pladses Forskiønnelse maa ikke tages Hensyn alene til Museet, men ogsaa til Ridehuset, som udgiør Pladsens ene Side, og Græspletten bør derfor ligge saavel lige for dette som for hiint. Som Følge deraf er den projecteret at være saa lang som Ridehuset, og i Bredden rette sig efter Museet. En oval Plet vilde ikke svare til Øiemedet; den vilde blive alt for ubetydelig og afgive lutter uharmoniske Linier mod Kiøreveien. Buske og Sculpturarbeider anbragte paa den ovenommeldte Plet vilde give det Hele en livlig Charakter.

Om de øvrige paa Tegningen angivne Græspletter har der ikke været Tale fra vor Side

Af 2 Breve, jeg i dette Anliggende har skrevet til Slotsbygnings Commissionen, vedlægges Afskrifter.

De med [tegn for høflighedsformel] Rtk Skriv, af 7 d. M. fulgte Bilage sendes hermed tilbage

Kbh – 11 Maj 1844

Til det [tegn for høflighedsformel] Rtk

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221e
Sidst opdateret 14.07.2011 Print