No. 9723 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

8.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Christian Dalgas [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original
Kiære Svoger. d 8 Mai 1844

Ifölge de sidste Efterretninger lader det til at der trækker adskillige Uveir op imod det os saa kiære thorvaldsenske Museum. Ikke blot at Kolb har indsendt den os bekiendte Protest, men nu haver vi faaet at vide at ogsaa Frue Paulsen vil træde op og forlange sin Faders Testamente kuldkastet; og derfor vil lægge Beslag paa hans Efterladenskaber i Rom – Vel er det soleklart at hun hverken efter de romerske eller de danske Love kan have nogen retlig Fordring – og vi have forsÿnet Ricci med de fornödne Oplysninger i saa Henseende men det kan dog være at hun dog faae de romerske Autoriteter til at foretage et forelöbigt Beslag, som kan volde megen Tidsspilde og Tab. – [her føler en længere overstreget sætning] Hertil kommer nu den Omstændighed at Kolb, som vi først nu er fare af hans Indbere[tnin]g til Grev Reventlov [xxxxxxx] for at den württenb: Konges Segl for Thorv: Efterladenskaber; forlanger[?] Autorisation til at træde op som dansk Consul, at vi skal ikke høre noget om Grev Lützows Optræden. – Det som nu er det vigtigste er at forebygge at de romerske Autoritet[er] ikke blande sig i Sagen, men lader Konstsagerne ubestridt flÿtte hertil og henvise alle Fordringer til Kbhvn[?]; – men til at udvirke dette er Kolb ikke Manden, thi han giør jo selv [Rxxxxx?] og truer med at nedlægge Protest mod Konstsagernes Afsendelse til [Pxxxxxx] for 16[?], derfor har hverken hans Personlighed eller han[s] [xxxx] den Autoritet der behøves til at holde noget [xxxxxxxxx] – ganske anderledes vilde den østrigske Gesandt kunne virke i denne Rets. Derfor ville vi at Kolb ikke skal have noget at giøre med den hele Sag, men kun Lutzow – vores Befuldmægtigede. Men nu stole vi i denne Hens:[eende?] ligesaalidet paa Bravo som paa Kolb, og Ricci[?] kunde mag[xxxx?] som nogen [Tilbxxxxx] for at de romerske Autoritet kom til at virke. Thiele er afreist men indtræffer neppe i Rom før sidst i Mai; da [xxxxxxx?] kun: skal optages omtrent naar Du modtager dette Brev; saa vilde jeg efter de forhaanden værende Omst:[ændigheder?] ret mest önske at det maatte være dig muligt, at tage til Rom om end kun paa kort Tid, for at vi kunde have en vi rigt[ig?] kunde stole paa og som vilde söge Lützaw[s] mægtige[?] Beskyttelse. –
Du kunde ogsaa bidrage til at formilde Kolb – som sagtens bliver vred[?]. Du kan jo sige ham at det er blot for [xxxstiones?] Skyld at en nötte til at svare[?] [xxx?]

Generel kommentar

Dette brev kendes kun fra dette udkast, som sine steder er ganske vanskeligt at tyde, som det fremgår.
Brevet er stilet til Schouws “Svoger”, og af sammenhængen fremgår det, at han bor i en overkommelig nærhed af Rom.
Brevmodtageren må derfor være Christian Dalgas, der boede i Livorno, og som var bror til Schouws kone Susette, født Dalgas.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 204
Sidst opdateret 22.06.2014 Print