Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3443 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

23.3.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Herr Billedhugger Freund / i / Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn d. 23 Marty
1824 –

Ifølge de Efterretninger, som Etatsraad Collin har meddelt Hans Høihed om Deres Ønsker og Arbeider, tillader Høisamme Dem at udsætte Deres Tilbagereise til Fædrenelandet indtil i Løbet af næste Aar 1825, men paalægger mig derfor at underrette Dem om, at det ikke vil være ham ubehageligt, hvis De kommer tidligere.
Hs Høihed fraraade at modellere Frisen, forestillende Gjenstande af den nordiske Mythologie, i Rom, deels fordi den skal udføres her, deels fordi De ellers kunde komme til at forlænge Opholdet i Rom alt for meget. –
Jeg har skrevet Dem til forrige Sommer og under 30 Debr har jeg afsendt et Brev fra H.H. med Bissen. Jeg beder Dem give H.H. Underretning om Modtagelsen af det sidste.
Angaaende Hiemsendelsen af Prindsens Kunstsager har jeg i Dag tilskrevet Chiaveri; Dersom Vogt i Neapel finder et godt dansk Skib, saa fragter han det for Kjøbenhavn og lader, om muligt Capitainen anløbe Civitavecchia. Herom faaer Chiaveri da Underretning og vil derpaa strax sende Sagerne til Civitavecchia. Vær saa god at tale med ham om hvad der skal sendes og bær Omsorg for at foruden Afstøbningerne ogsaa Hopfgartens Arbeider, Deres Buster af Prindsen og Prindsessen, bestemte for Hr Donner i Altona, samt ogsaa Bartholins og Hjelmstjernes Buster af Thorwaldsen kommer med.
Send mig ogsaa hvad der siden min Afreise er kommet ud af Rossinis Blade over Rom. Jeg har 34 Blade, og ønsker de senere udkomne.
Jeg kan hilse fra Hofbygmester Koch; ham gaae alt vel; han har meget Privatarbeide og Alle ere fornøiede med ham. – Lev vel og erindre

Deres

meget hengivne
Adler

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Christian 8.s borddekoration · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Portrætbuster, samtidige personer
Personer
Caspar Bartholin · Henrik Hielmstierne · Wilhelm Hopfgarten
Værker
Sidst opdateret 11.11.2019 Print