No. 7 af 10318
Afsender Dato Modtager
Holger Reedtz-Thott [+]

Afsendersted

København

9.7.1792 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kontrakten.

Det Holstenske Dramatiske Selskab [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til denne kontrakt er under udarbejdelse.

No. 4 Halvanden Rigsdaler.

Imellem os underskrevne er indgaaet og sluttet følgende Leye Contract.

Jeg Holger Reedtz Thott, Kongelig Mayestæts bestalter Kammerherre, Herre til Gavnøe, Lindesvold, og Strandegaard, vedstaaer herved, til det respective Holsteenske Dramatiske Selskab, at have bortleyet følgende Værelser og Leyligheder, udj den mig tilhørende, og paa Hiørnet af Kongens Nye Torv og Bred-Gaden under St. Annæ øster Qvarteer og Matriculs No. 161 beliggende Gaard. –

1.

Første Etage, eller den saa kaldte Bibliotheque Sahl, udj den i Bag Gaarden, i forbemeldte min Gaard staaende Grundmurede Bygning og det ved samme Sahl værende Kammer. –

2.

Det i benævnte Bygning værende Loft-Rum til Brænde og Materialiers Hensættelse, under behørig Afdeeling, Lukkelse og Tættelse. –
Hvilke Værelser og Leyligheder, ieg overlader det Holsteenske Dramatiske Selskab, paa efterskrevne Maade og Vilkaar. –

1.

Er det bemelte respective Selskab tilladt, udj anførte Bibliotheque Sahl, og tilstødende Kammer, at lade giøre alle de Indretninger, som Selskabet, til Værelsernes bestemte dramatiske Bruug, finder fornøden, alt paa Selskabets egen Bekostning, dog for at Bygningen ingen Skade skal lide, maae ingen Hovedforandring foretages, uden derom er overlagd med Tømmermester Wangede. –

2.

Maae Selskabet, liigeledes paa egen Bekostning, lade jndrette en nye Trappe i Vognskuuret, men samme bør skee saaledes, at en Dør giøres paa Muuren af Vognskuuret til Siden, eller paa den østre Ende, og Trappen aflukkes fra Vognskuuret, saaledes at hverken Bielkerne beskadiges derved, til Svækkelse for Bygningen, eller der betages Rum, for Vognene at staae i Vognskuuret.

3.

Overlader ieg Selskabet for den Summa 170 Rdl. skriver Et Hundrede og halvfierdsindstyve Rigsdaler d:C:dt alle de i Bibliotheque Sahlen staaende Reoler og Bredde Afdeelinger, som og de for Vinduerne hængende Rulle Gardiner, til fuld Eyendom, Nedtagelse, Bruug og Afbetiening, efter eget Gotbefindende og kan berørte 170 Rdl. efter Selskabets Leylighed og efterhaanden afbetales mig, naar Selskabet allene udstæder mig lovlig Beviis for sammes Erlæggelse til en fastsadt og bestemt Tiid. –

4.

Først i Julji Maaned, jndeværende Aar, kan Selskabet tiltræde ommelte Værelser og Leyligheder, for betiids at kunde faae samme til Selskabets tilsigtende Bruug og inden førstkommende Michaeli Fløttetiid istandsadt. –

5.

Indkiørselen for Selskabet skeer ikke af Porten ved Kongens Nye Torv, men af Porten til Bred Gaden, hvortil Selskabet, saavelsom til forbenævnte Værelser, skal bekomme de fornødne Nøgler, men Nøglen til Porten leveres hver Aften, naar Selskabet forlader Værelserne, til min værende Portner.

6.

For omskrevne Værelser og Leyligheder betaler det respective Selskab mig udj aarlig Leye, og uden videre Udgivter, i alt den Summa 200 Rdl. skriver Toehundrede Rigsdaler d:Cdt, hvoraf det første halve Aars Leye betales forud til førstkommende Michaelis Fløttetiid og saa fremdeles til hver Paaske og Michaelis rette Fløttetiid.

7.

Selskabet tilholdes og forpligtes, at bruge al muelig forsigtig Omgang med Ild og Lys, hvad Selskabet selv angaaer, som og at have fornøden Op[-] og Tilsyn, med dets Betientere denne Post betreffende, og i øvrigt at holde sig de desangaaende udgangne Kongelige Anordninger efterrettelig og at fløtte, saasnart Ildebrand, ved Deres eller Betienteres Forseelse, skulde paakomme, hvilket dog ey formodes.

8.

Ommelte Værelser og Leyligheder beholder det respective Holsteenske Selskab fra min Siide uopsagd i 10 Aar, naar bemelte Selskab vedbliver og betaler mig forud ved hver Michaelis og Paaske rette Fløtte Tiid det halve af den aarlig accordeerte Leye, men skulde Selskabet ikke jmod Formodning, ved hver Fløttetiid, prompte forud erlægge denne halve Aars Leye, bliver det udsagd til Bortfløttelse. Selskabet bliver derimod forbunden at beholde disse Værelser og Leyligheder, saalænge Selskabet som dramatisk Selskab existerer, j vidrig Fald, frasiges samme ved Et fierding Aars lovlig Opsigelse. Hvorjmod vi underskrevne p. t. Directeurer og øvrige Medlemmer af det Holsteenske dramatiske Selskab, forbinde os til, at svare og betale Høy Velbaarne Hr: Kammerherre Holger Reedtz Thott, for de af os høybemelte overladte Værelser og Leyligheder, udj aarlig Leye 200 Rdl., skriver Toe Hundrede Rigsdaler d:C:dt. alt paa foreskrevne Maade og Vilkaar, som vi udj eet og alt, herved forpligte os at efterleve. –
Denne originale Leye Contract beholder ieg underskrevne Holger Reedtz Thott, hvorimod ieg skal meddeele det respective Holsteenske dramatiske Selskab en ligelydende lovformelig Gienpart. Kiøbenhavn d. 9de Julji 1792.

Directeurer og samtlige Medlemmer af det Holsteenske dramatiske Selskab

C. Westphal JB Cimber H:H:G: Blech
G: Blaue F Winter. Tode R. Rosendahl H Carstensen
Schenck H Mygind F. Kiergaard Ranfft L. Pallesen Ordsholm
M. Romeicke. C.H. Curtius. H. A: Grosch. C. Thomsen Havemann
F. Henriques d’Andrade Meldola U:A: Rose. M. Magnus Krohn
GV Boysen N Carstens. J: Jacobsen. G:N: Angelo. H: Hansen. von Halle
Rømeling B Thorvaldsen J. Wiesener. Rudolphi Viertel. Richter

EL Jantzen

Leyen til Paaske 1793 er mig rigtig betalt for ½ Aar med 100 R.
Ligeledes igien Leyen betalt for ½ Aar forud til Michaeli 1793 med 100 R.
Ligeledes for ½ Aar til Paaske 1794 med 100 R. –
Ligl. for ½ Aar til Michelsdag 95, ligeledes til Paaske 1796 –
Ligeledes for ½ Aar fra Paaske til Michelsdag 1796. –

– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
Michelsdag til Paaske – 1797. –
til Michelsdag 97. – og til Paaske 1798. –
– – – – – – – 98. – og til Paaske 1799. –
til Michelsdag 99 – og til Paaske 1800. –
til Michelsdag 1800 – og til Paaske 1801. –
til Michelsdag 1801. – – Paaske 1802.
til Michelsdag 1802. –
Generel kommentar

Denne kontrakt er også gengivet i Hermansen, op. cit., hvor størstedelen medlemmerne af Det Holstenske Dramatiske Selskab er identificeret.


Kontrakten er i øverste højre hjørne forsynet med Christian 7.s kronede monogram og det lille rigsvåben, antagelig som notarius publicus’ mærke.

Arkivplacering
Gavnø Godsarkiv, pakke 373 (kopi på Thorvaldsens Museum, m29 III, nr. 1)
Andre referencer

Emneord
Thorvaldsen og teatret
Personer
G.N. Angelo · Heinrich Grosch · Hans Hansen · Falk Wilhelm Henriques · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 16.04.2018 Print