Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8667 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Nysø

Afsenderinfo

Af museets fotokopi ses det, at brevet har været forseglet, men det er ikke muligt at se eventuelle præg.

5.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Otto Reedtz-Thott [+]

Modtagersted

Gavnø

Modtagerinfo

Udskrift: ST: / Hr: Baron Reedz Thott / til / Gavnøe.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Nysøe den 5’ Jan.
1841.

S.T

Hr: Baron Reedz Thott!

Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 11te Dec:, hvor De forlanger de 200 Skudi tilbage betalte, som ere mig givet af Kammerjunker Bielke, som forskud paa een, af ham, hos mig bestilt Hebe, har sat mig i stor Forundring, og jeg kan derpaa ikke svare andet: end at Statyen staar i Rom, og saa snart Resten af den akkorderede Sum bliver mig udbetalt, skal den fullændt og staa til Tieneste, for den Comitionar i Rom, til hvem De ville overdrage Modtagelsen deraf; paa en tilbage betaling af Forskuddet indlader jeg mig ikke, og kan jeg ikke nægte at Deres Fordring høiligen har forundret mig. Det er første Gang, i[ ]mit lange Kunstner Liv, at et saadant Forlangende er giort mig, naar en Billedhugger modtager en Bestilling, bliver han sat i bekostninger, som Forskudet tiener til Sikkerhed for, naar man skulde støde paa usolide Personer, der naar de forlader Rom glemmer Betalingen, og lader Kunstneren i Stikken, hvilket jo nu med Dem er tilfældet; og som jeg stundom har oplevet, men da har Bestilleren troet sig heldig, med at slippe med Tabet af Forskuddet, da han væl vi[d]ste, at jeg kunde have tvunget ham til heele den akkorderte Sums Udbetaling.
Hvis Brevets Slutning skal være en Trussel om Proces, da kan det ikke have anden Virkning en at forøge det Eiendommelige ved denne Skrivelse, der i saa Henseende adskiller sig fra alle de høflige Breve, jeg har modtaget i mit Hiem; —

Alberto Thorvaldsen

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering, dog formentlig Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (fotokopi på Thorvaldsens Museum).
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Christine Stampe
Emneord
Otto Reedtz-Thotts bestilling 1806 af Hebe
Sidst opdateret 23.05.2016 Print