The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8667 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Nysø

Information on sender

Af museets fotokopi ses det, at brevet har været forseglet, men det er ikke muligt at se eventuelle præg.

5.1.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Otto Reedtz-Thott [+]

Recipient’s Location

Gavnø

Information on recipient

Udskrift: ST: / Hr: Baron Reedz Thott / til / Gavnøe.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Nysøe den 5’ Jan.
1841.

S.T

Hr: Baron Reedz Thott!

Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 11te Dec:, hvor De forlanger de 200 Skudi tilbage betalte, som ere mig givet af Kammerjunker Bielke, som forskud paa een, af ham, hos mig bestilt Hebe, har sat mig i stor Forundring, og jeg kan derpaa ikke svare andet: end at Statyen staar i Rom, og saa snart Resten af den akkorderede Sum bliver mig udbetalt, skal den fullændt og staa til Tieneste, for den Comitionar i Rom, til hvem De ville overdrage Modtagelsen deraf; paa en tilbage betaling af Forskuddet indlader jeg mig ikke, og kan jeg ikke nægte at Deres Fordring høiligen har forundret mig. Det er første Gang, i[ ]mit lange Kunstner Liv, at et saadant Forlangende er giort mig, naar en Billedhugger modtager en Bestilling, bliver han sat i bekostninger, som Forskudet tiener til Sikkerhed for, naar man skulde støde paa usolide Personer, der naar de forlader Rom glemmer Betalingen, og lader Kunstneren i Stikken, hvilket jo nu med Dem er tilfældet; og som jeg stundom har oplevet, men da har Bestilleren troet sig heldig, med at slippe med Tabet af Forskuddet, da han væl vi[d]ste, at jeg kunde have tvunget ham til heele den akkorderte Sums Udbetaling.
Hvis Brevets Slutning skal være en Trussel om Proces, da kan det ikke have anden Virkning en at forøge det Eiendommelige ved denne Skrivelse, der i saa Henseende adskiller sig fra alle de høflige Breve, jeg har modtaget i mit Hiem; —

Alberto Thorvaldsen

Archival Reference
Ukendt arkivplacering, dog formentlig Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (fotokopi på Thorvaldsens Museum).
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Christine Stampe
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806
Last updated 23.05.2016 Print