Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7740 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

25.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Comiteen for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum!

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Det har været mig særdeles kiært at erfare, at adskillige af mine Landsmænd, allerede siden nogle Aar, ere traadte i Forening, for at træffe Foranstaltning til, at der her i Staden maatte kunne opføres en Bygning til Opbevaring af de Kunstgienstande, som jeg agter at efterlade mit Fødeland.
Jeg behøver ikke at tilføie, at jeg med levende Interesse seer denne Sags heldige Fremgang imøde, da det er noksom bekiendt, at jeg i de sidstafvigte Aar jevnligen har hidsendt saavel endeel af mine egne Arbeider, som ogsaa forskiellige andre Kunstsager i den Hensigt, at disse i Tiden skulle tilhøre mit vordende Museum.
Men, skiøndt det Meste af dette Museums Bestanddele endnu henstaaer i mine Ateliers i Rom og først Aar efter andet vil blive hidsendt, naar Leiligheder tilbyde sig, saa er det dog for nærværende Tid allerede af Vigtighed, at de hidsendte Sager snarest muligt samles og opbevares i et passende, interimistisk Locale, hvilket jeg haaber vil uden Vanskelighed kunne blive anviist af vedkommende Autoritet, som jeg har haft den Glæde at erfare, at adskillige Værelser paa Christiansborg=Slot allerede tidligere ere blevne afbenyttede.
Mit Ønske til den nuværende Comitee for Museets Opførelse er derfor under nærværende Omstændigheder, at den, ved Siden af dens tidligere Virksomhed, ville overtage et midlertidigt Tilsyn med Opbevarelsen af de allerede hidsendte Gienstande, saaledes at den, næstefter at udvirke det Fornødne ihenseende til Localet, ville drage Omsorg for, at Museets herværende Eiendele, for nærværende Tid bestaaende af Statuer og Basrelieffer i Marmor og i Gips, antike Vaser, Bronzer, Malerier, Pragtværker, løse Kobbere, Haandtegninger og Bøger, paa en passende Maade maatte blive opstillede og en nøiagtig Fortegnelse over alt det Afleverede forfattet, for at samtlige Gienstande i [sin] Tid maatte overleveres til Museet i god Behold.
Da den ærede Comitee har ladet mig indbyde til at deeltage i de fremtidige Møder, under mit Ophold her, vil jeg nærmere finde Leilighed, saavel til at give de fornødne Meddelelser og Oplysninger angaaende dette Anliggende, som ogsaa til at yttre min Mening angaaende den Plans Iværksættelse, som hos mine Landsmænd har mødt en saa varm Deeltagelse. –

ærbødigst

Charlottenborg d 25 October 1838
Thorvaldsen
Arkivplacering
Ukendt arkivplacering
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 17.05.2016 Print