Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6703 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

11.5.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Universitetsdirektionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Den Kongelige Direction for Universitetet og de Lærde Skoler.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

I Anledning af den mig under 4e. April d:A. tilsendte Skrivelse fra den Kongelige Direction for Universitetet og de Lærde Skoler, giver jeg mig den ærbødige Frihed at tilmelde Samme: at de af mig til Hjemsendelse bestemte Kunstsager, saa betimeligen ville vorde afsendte fra Rom, at den Kongelige Orlogsfregat, der i denne Anledning anløber Livorno vil forefinde det Hele færdigt til Indskibning mod Slutningen af Maji Maaned.
Med Hensyn til de under Hjemsendelsen af Kunstsagerne i Aaret 1833 beskadigede Figurer i terra cotta til Frue Kirkes Fronton, da beklager jeg at den korte Tid før Fregatens Ankomst til Livorno, ikke vil kunde tillade mig at foranstalte færdiggjort et nyt Exemplar af disse Figurer, men trøster mig til under mit forestaaende Ophold i Kiøbenhavn at kunde finde Hjelp imod den lidte Beskadigelse.
Da det under mit omtalte Ophold i Hjemmet ogsaa vilde være mig kjærest og lettest at give og modtage de Oplysninger, som ere nødvendige med Hensyn til Bestemmelsen af det Pengeforhold, hvori jeg staar til Frue Kirke, beder jeg den Kongelige Direction i denne Anledning at oppebie min mundtlige Forklaring, hvilken jeg har det glade Haab ret snart at kunde give. –
Rom d: 11 Maji 1835. ærbødigste
Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835
Sidst opdateret 13.05.2016 Print