The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6703 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

11.5.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Universitetsdirektionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Den Kongelige Direction for Universitetet og de Lærde Skoler.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

I Anledning af den mig under 4e. April d:A. tilsendte Skrivelse fra den Kongelige Direction for Universitetet og de Lærde Skoler, giver jeg mig den ærbødige Frihed at tilmelde Samme: at de af mig til Hjemsendelse bestemte Kunstsager, saa betimeligen ville vorde afsendte fra Rom, at den Kongelige Orlogsfregat, der i denne Anledning anløber Livorno vil forefinde det Hele færdigt til Indskibning mod Slutningen af Maji Maaned.
Med Hensyn til de under Hjemsendelsen af Kunstsagerne i Aaret 1833 beskadigede Figurer i terra cotta til Frue Kirkes Fronton, da beklager jeg at den korte Tid før Fregatens Ankomst til Livorno, ikke vil kunde tillade mig at foranstalte færdiggjort et nyt Exemplar af disse Figurer, men trøster mig til under mit forestaaende Ophold i Kiøbenhavn at kunde finde Hjelp imod den lidte Beskadigelse.
Da det under mit omtalte Ophold i Hjemmet ogsaa vilde være mig kjærest og lettest at give og modtage de Oplysninger, som ere nødvendige med Hensyn til Bestemmelsen af det Pengeforhold, hvori jeg staar til Frue Kirke, beder jeg den Kongelige Direction i denne Anledning at oppebie min mundtlige Forklaring, hvilken jeg har det glade Haab ret snart at kunde give. –
Rom d: 11 Maji 1835. ærbødigste
Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Ukendt arkivplacering
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Last updated 20.09.2021 Print