No. 6136 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

6.4.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Et uheld med marmoret til portrætstatuen af Caroline Amalie gør, at Thorvaldsen ikke kan sende statuen hjem med næste fragt. Til gengæld kan han sende prinsen en udmærket antik vase – som dog ikke er indkøbt endnu. Størstedelen af Alexanderfrisen, jf. A503, vil blive hjemsendt, ligesom flere andre arbejder heriblandt nogle halvfærdige, som kan fuldendes i København. Thorvaldsen har modtaget en fortegnelse over de gipsafstøbninger efter hans værker, som Kunstakademiet ejer, og kan derudfra udfærdige og sende andre. Han anbefaler H.W. Bissen til at udføre frisen til Christiansborg Slots riddersal. Og har købt et maleri af Wilhelm Bendz, der skal udstilles i Hamborg, og som derefter vil blive sendt til København. Selv vil han tiltræde sin rejse til København “strax efter”, at kunstværkerne er afsendt fra Livorno.

[Translation]

Min naadigste Prinds!

At jeg først nu besvarer Deres kongelige Høiheds saa meget naadige Skrivelser af 29de Dcbr: 1832 og 26de Febr: 1833, haaber jeg mig tilgivet ved den Overbærenhed, som De tidligere har viist mig, ligesom jeg ogsaa bør anføre min usikkre Skrift og mine svage Øine som Undskyldning for at en fremmed Haand nedskriver disse Linier, der ellers vilde blive altfor byrdefulde at læse for Deres kongelige Høihed.

Den Naade og Godhed, som Deres Kongelige Høihed hidtil stedse viiste mig, finder jeg atter i Deres tvende Skrivelser med Hensyn til mine Konstsagers Afsendelse og min Reise til Danmark, tilligemed de dermed forbundne Omstændigheder, og jeg føler mig paa det behageligste forpligtet til at anvende Alt for at fortjene denne hædrende Opmærksomhed.

Det er mig derfor dobbelt ukjært at tilmelde Deres Kongelige Høihed at et gjentaget Uheld med Marmoret fra Carara til Deres Høje Gemahlindes Portraitstatue gjør mig det neppe mueligt at opfylde Deres Begjering om dette Arbeides Hjemsendelse, som iøvrigt skal ligge mig nærmest paa Hjertet. Jeg haaber derimod ganske at kunde tilfredsstille Deres Kongelige Høiheds Ønske om en udmærket antik Vase: Antallet af de opgravede er betydelig formeret og Prisen siunken: dog vil jeg samvittighedsfuld vrage og ikke ile formeget. – Med Hensyn til Frisen Alexanders Triumf, da haaber jeg at kunde hjemsende den største Deel af samme. Foruden de Arbeider, hvis Afsendelse Deres Kongelige Høihed allerede har Kundskab om, agter jeg ligeledes at hjemsende nogle andre halv udførte i Marmor, og som jeg under mit Ophold hjemme vil kunde faa Leilighed til at fuldende: derimellem høre de tvende af mig i Kiøbenhavn modelerede Basrelievs

Af Architekt Hansen har jeg modtaget en Fortegnelse paa de Gibsafstøbninger af mine Arbeider, som Academiet ejer, og som kan tjene mig til Rettesnoer for de Gibssager, som jeg efter Deres Kongelige Høiheds Begjering lader hjemgaa ved denne Leilighed.

Deres Kongelige Høiheds godhedsfulde Tilladelse til de herværende danske Kunstnere med Hensyn til deres Arbeiders Transport med den kommende Skibsleilighed, vil med den dybeste Taknemmelighed blive afbenyttet. I Henseende til Deres Kongelige Høiheds Yttring angaaende Frisen til Riddersalen, hvis Udførelse jeg ikke seer mig istand til at overtage mig, da er jeg med Glæde beredt til at anbefale Bissen paa det varmeste: imidlertid har han yttret, og jeg maa indrømme det, at det vilde gavne dette Arbeide betydeligt, hvis han sattes istand til at udføre det her paa Stedet: han ønsker i den Anledning underdanigst at tilskrive Deres Kongelige Høihed.

Af Landskabsmaler Fearnly har jeg kjøbt det af den talentfulde Bendtz sidst udførte Malerie i Tydskland, og da det er afgaaet til den Hamborgske Udstilling, haaber jeg at see det i Kiøbenhavn blandt de øvrige Sager, som godhedsfuld blive hensatte i det for mig indrettede Attelier.

Min Afreise fra Rom agter jeg at tiltræde strax efter at Konstsagerne ere afgaaede fra Livorno og saaledes venter jeg til Efteraaret at gjensee Danmark og mundtlig bevidne Hans Majestæt Kongen, Deres Kongelige Højhed og Deres ophøjede Gemahlinde min underdanigste og hjerteligste Tak for Deres saa hædrende Opmærksomhed imod mig.

Rom d: 6te April 1833.

underdanigst
Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Christian 8.s arkiv.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 481.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christiansborg Slot, Riddersalen · Christiansborg Slot, Riddersalen, H.W. Bissens frise · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Indkøb af antikker · Indkøb af antikker for andre · Indkøb af malerier · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen som antik-kender · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værksteder
Personer
Wilhelm Bendz · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Thomas Fearnley · Frederik 6. · Christian Hansen · Kunstakademiet, København
Værker
Sidst opdateret 25.04.2017 Print