Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3363 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

15.12.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur le Chevalier A. Thorvaldsen Conseille d’Etat de Sa Maj. le Roi du Dannemarc Sculpteur illustre Rome. franco Itall Grenze.
Poststempler: T.T.R.4 Hambourg – [G]ennajo.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Høistærede Hr Etatsraad
jeg har nogle Gange baade directe og indirecte henvendt mig til Freund angaaende hans Arbeider; men intet Svar erholdt, saa at enten mine Breve ell hans Svar maae formodes at være forkomne. Den Sag, hvorom jeg i Dag har at henvende mig til ham, er, efter mit Skiønnende, af saa megen Vigtighed for ham, at jeg ikke vil lade det beroe ved eet Brev, og derfor tilskriver jeg ogsaa Dem, som er hans Ven. – Profess. Dajon er død i Gaar. Det er derfor, efter min Overbeviisning, nu mere end nogensinde vigtigt, at Freund snart kommer tilbage, forudsat at han vil etablere sig i Danmark. En ung Billedhgger, Bissen, om hvem man giør sig store Forhaabninger, rejser om nogle Dage til Rom.
med udmærket Høiagtelse
Deres hengivne Collin

[med en anden hånd er på konvolutten skrevet:] venligst Hilsen von Muck

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Collins brevsamling
Sidst opdateret 07.04.2010 Print