The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3344 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

15.12.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur le Chevalier A. Thorvaldsen Conseille d’Etat de Sa Maj. le Roi du Dannemarc Sculpteur illustre Rome. franco Itall Grenze.
Poststempler: T.T.R.4 Hambourg – [G]ennajo.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Høistærede Hr Etatsraad
jeg har nogle Gange baade directe og indirecte henvendt mig til Freund angaaende hans Arbeider; men intet Svar erholdt, saa at enten mine Breve ell hans Svar maae formodes at være forkomne. Den Sag, hvorom jeg i Dag har at henvende mig til ham, er, efter mit Skiønnende, af saa megen Vigtighed for ham, at jeg ikke vil lade det beroe ved eet Brev, og derfor tilskriver jeg ogsaa Dem, som er hans Ven. – Profess. Dajon er død i Gaar. Det er derfor, efter min Overbeviisning, nu mere end nogensinde vigtigt, at Freund snart kommer tilbage, forudsat at han vil etablere sig i Danmark. En ung Billedhgger, Bissen, om hvem man giør sig store Forhaabninger, rejser om nogle Dage til Rom.
med udmærket Høiagtelse
Deres hengivne Collin

[med en anden hånd er på konvolutten skrevet:] venligst Hilsen von Muck

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Collins brevsamling
Last updated 07.04.2010 Print