No. 6070 af 10318
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

2.1.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Admiralitets- og Commissariats Collegiet [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

I forbindelse med at Thorvaldsen har givet meddelelse om flere kunstværkers færdiggørelse, forespørger Slotsbygningskommissionen om ikke et kongeligt skib, med ærinde i Middelhavet, kan hjemtage Thorvaldsens kunstværker fra Livorno i sommeren 1833.

Til det Kongl. Admiralitets- og Commissariats Collegium fra Slotsbygnings Commissionen, den 2den Januar 1833.

Efter modtagen Skrivelse fra Etatsraad Thorvaldsen i Rom ere en Deel af de Kunstarbeider, som han har paataget sig at udføre i Marmor, deels til Christiansborg Slot, deels til Frue Kirke, færdige, og kunne saaledes foranstaltes afhentede i forestaaende Sommer i Livorno, som den beqvemmeste Havn til hvilken de fra Rom kunne transporteres over Land. Da det saavel med Hensyn til disse kostbare Arbeiders Størrelse, uden at de dog for sig kunne udgjøre et Skibs hele Ladning, som ogsaa til den Fare, der er forbundet med deres Transport over Søen, vil være vanskeligt at finde et passende privat Skib, med hvilket de kunde transporteres hertil Staden, giver undertegnede Commisssion sig den Frihed at henvende sig til det Kongl. Admiralitets- og Commissarrats Collegium med tjenstlig Forespørgsel om ikke et Kongeligt Skib er eller kan ventes bestemt til Middelhavet i forestaaende Sommer, i hvilket Fald der for Transporten fra Livorno aabnede sig en saare ønskelig Leilighed, imod hvis Afbenyttelse der forhaabentlig ikke vilde være Noget at erindre. For i alle Tilfælde at kunne træffe de fornødne Foranstaltninger i dette Anliggende, udbeder man sig Collegiets behagelige Svar snarest muligt meddelt.

Generel kommentar

Dette er en afskrift af originalbrevet.

Arkivplacering
Thieles Excerpter, 1833, nr. 3 (originalbrevets placering kendes ikke).
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.04.2017 Print