The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6031 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

2.1.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Admiralitets- og Commissariats Collegiet [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

In connection with Thorvaldsen’s information about the completion of several works, the Building Commission for Christiansborg Palace inquires if a royal vessel on mission in the Mediterranean can bring Thorvaldsen’s works home from Leghorn in the summer of 1833.

Til det Kongl. Admiralitets- og Commissariats Collegium fra Slotsbygnings Commissionen, den 2den Januar 1833.

Efter modtagen Skrivelse fra Etatsraad Thorvaldsen i Rom ere en Deel af de Kunstarbeider, som han har paataget sig at udføre i Marmor, deels til Christiansborg Slot, deels til Frue Kirke, færdige, og kunne saaledes foranstaltes afhentede i forestaaende Sommer i Livorno, som den beqvemmeste Havn til hvilken de fra Rom kunne transporteres over Land. Da det saavel med Hensyn til disse kostbare Arbeiders Størrelse, uden at de dog for sig kunne udgjøre et Skibs hele Ladning, som ogsaa til den Fare, der er forbundet med deres Transport over Søen, vil være vanskeligt at finde et passende privat Skib, med hvilket de kunde transporteres hertil Staden, giver undertegnede Commisssion sig den Frihed at henvende sig til det Kongl. Admiralitets- og Commissarrats Collegium med tjenstlig Forespørgsel om ikke et Kongeligt Skib er eller kan ventes bestemt til Middelhavet i forestaaende Sommer, i hvilket Fald der for Transporten fra Livorno aabnede sig en saare ønskelig Leilighed, imod hvis Afbenyttelse der forhaabentlig ikke vilde være Noget at erindre. For i alle Tilfælde at kunne træffe de fornødne Foranstaltninger i dette Anliggende, udbeder man sig Collegiets behagelige Svar snarest muligt meddelt.

General Comment

Dette er en afskrift af originalbrevet.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1833, nr. 3 (originalbrevets placering kendes ikke).
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Ships and tribute to the Barbary States · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.04.2017 Print