2.1.1833

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Admiralitets- og Commissariats Collegiet

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

In connection with Thorvaldsen’s information about the completion of several works, the Building Commission for Christiansborg Palace inquires if a royal vessel on mission in the Mediterranean can bring Thorvaldsen’s works home from Leghorn in the summer of 1833.

Document

Til det Kongl. Admiralitets- og Commissariats Collegium fra Slotsbygnings Commissionen, den 2den Januar 1833.

Efter modtagen SkrivelseI fra EtatsraadII Thorvaldsen i Rom ere en Deel af de Kunstarbeider, som han har paataget sig at udføre i Marmor, deels til Christiansborg SlotIII, deels til Frue KirkeIV, færdige, og kunne saaledes foranstaltes afhentedeV i forestaaende Sommer i Livorno, som den beqvemmeste Havn til hvilken de fra Rom kunne transporteres over Land. Da det saavel med Hensyn til disse kostbare Arbeiders Størrelse, uden at de dog for sig kunne udgjøre et Skibs hele Ladning, som ogsaa til den FareVI, der er forbundet med deres Transport over Søen, vil være vanskeligt at finde et passende privat Skib, med hvilket de kunde transporteres hertil Staden, giver undertegnede Commisssion sig den Frihed at henvende sig til det Kongl. Admiralitets- og Commissarrats Collegium med tjenstlig Forespørgsel om ikke et Kongeligt Skib er eller kan ventes bestemt til Middelhavet i forestaaende Sommer, i hvilket Fald der for Transporten fra Livorno aabnede sig en saare ønskelig Leilighed, imod hvis Afbenyttelse der forhaabentlig ikke vilde være Noget at erindre. For i alle Tilfælde at kunne træffe de fornødne Foranstaltninger i dette Anliggende, udbeder man sig Collegiets behagelige Svar snarest muligt meddelt.

General Comment

Dette er en afskrift af originalbrevet.

Archival Reference

Thieles Excerpter, 1833, nr. 3 (originalbrevets placering kendes ikke).

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Jf. brev af 24.11.1832 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

  2. ​ Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” den 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

  4. Jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

  5. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

  6. Her menes formentlig den fare for kapringer af de europæiske handelsskibe, som de såkaldte Barbareskstater stod bag, jf. artiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

Last updated 25.04.2017