No. 7850 af 10318
Afsender Dato Modtager
A.S. Ørsted [+]

Afsendersted

Roskilde

22.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Roeskilde 22/11

Kiæreste Collin!

Herved Thorvaldsens Gavebrev tilbage. Jeg kan ikke have andet derimod end at Claus[u]len lit c, saaledes som jeg tidligere har udviklet, er for streng, hvori og Treschow er aldeles uenig. For Resten er der vist nok vundet meget ved, at ikke Bayern substitueredes, eller Bergen, som jeg havde læst, og som jeg ikke fandt saa aldeles utroeligt, da jeg tænkte at T. maaskee som Stammende fra Island, betragtede sig som en Halvnormand, og da der i Norge, ved Christies Bestræbelse, er nogle Kunstsamlinger, hvorhos jeg meente, at det fornemmelig var in poenam Ca. substitueret. Treschow meente og at Ordet efterlader S 2 helst maatte udgaae, da dispositionen [sic] i det mindste i H[enseende] til de Kunstværker, der alt ere i Kb, maatte betragtes som en donatio inter vivos. dersom T. ikke vilde være villig kunde det vel bestemmes, at bemeldte Kunstværker skulle tilhøre Staden i det Øieblik Vilkaaret lit c eller hvad der sættes i Stedet er opfyldt, og at han ligeledes efterhaanden vilde tilstille Musæet flere af hans Kunstsager, men at de øvrige forhen forærede Gj[en]st[an]de, som han vidste det maatte eie, skulde da tilfalde Mus. Men jeg veed ikke, om Ti[xx]an kan byde T. saadanne Propositioner, der kunne synes at indeholde en Tvivl, og som let bringe hans maaskee ikke alt for stærke Villie at skjænke Kbh. sine Kunstværker til at vakle. det gjør mig ondt, at Man har noget mod ham paa høiere Steder

din
ASØ

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84p
Sidst opdateret 10.05.2011 Print