Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7756 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Antagelig København

Antagelig omkring november-december 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Naar Noget af fornævnte tvende, eller eller [sic] noget andet af Frue Poulsens Børn, som maatte komme til at nyde Godt af forbemeldte Renter efterlader sig Børn eller andre Descendenter; da skulle disse i uendelige Grader arve de ledige Renter saaledes, at de Arvinger, som ere i liige Grad arve in capita, hver en liige Andel uden Hensyn til Forskjel paa Kjønnet, men at i Tilfælde af ulige Grad de fjærnere træde i de forhen afdøde Ascendenters Sted, saa at Børn at samme Fader eller Moder samme erholde, den led som han eller hun skulde have taget dersom denne havde levet, men dersom nogen skulde bortdøe unde Livs Arvinger; da skal dennes Lod fordeeles i liige Deele imellem de Andre af samme Linie. – Skulde een af disse Linier aldeles bortdøe; da tilfalder den ledige Andeel den eller de andre paa liige Maade begunstigede Linier, i hvilke Renterne arves paa foranførte Maade. Men naar ingen af disse Linier er til, da tilfalde Renterne de øvrige af Frue Poulsens Descendenter efter samme Regler. –

I øvrigt vil jeg at de Renter, som jeg har tillagt min adopterede Datters

verte

Børn, efter disses Død skulle tilfalde deres Descendenter i uendelige Grader, og at de ved Dødsfald ledigblevne Renter liigesom ovenfor er fastsat, skulle arves af de i liige Grad Beslægtede in capita og deles i liige Lodder uden Forskjel paa Kjønnet, hvorimod naar nogen ere død og har efterladt sig Børn eller fjærnere Descendenter; disse da træde i deres Forældres Sted og arve paa ovenmeldte Maade den Lod, som deres afdøde Fader eller Moder skulde have taget; men i Tilfælde, at nogen døer uden at efterlade sig Liivsarvinger; da skal hans Lod ikkun tilfalde Dem som ere af samme Linie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84f
Sidst opdateret 17.05.2016 Print