Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7757 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

November 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Concept

Undertegnede Billedhugger Bertel Thorvaldsen, Conferentsraad, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand, p.t. Directeur for det Kongl Akademie for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn, erklærer herved, at ligesom jeg under mit Ophold i Rom, deels i et d: 24 August 1837 i Notarii publici Torrianis Contoir deponeret Document, deels i en senere ligeledes i bemeldte Contoir deponeret Codicil af 25deJulii d: A: har tilkiendegivet min sidste Villie om, hvorledes der efter min Død skulde forholdes med mine Efterladenskaber; saaledes har jeg, der, som Kongelig Dansk Embedsmand, navnligen som Professor ved Akademiet for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn formeentligen maa ansees domicilieret i denne Stad; i Betragtning heraf, og med Hensyn til, at den Hovedskiftebehandling, der i sin Tid efter min dødelige Afgang vil finde Sted maa blive at afholde her i Staden, besluttet: her at samle og paa behørig Maade at forkynde de Dispositioner, hvilke det er min bestemte og uigenkaldelige Villie at skulle ubrødeligen overholdes. 1 Thi fastsætter jeg heved: “Til Staden Kiøbenhavn efterlader og skienker jeg alle mig tilhørende Kunstgienstande, Denne min urokkelige Gave er underkastet følgende Betingelser:
A, at alle de ovenfor anførte Gienstande skulle udgiøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under nogetsomhelst Paaskud eller af nogensomhelst Aarsag.
B, at Staden Kiøbenhavn skal lade indrette et passende særskilt og for Ildsvaade sikkert Locale, for dette Museum.
C, at de Statuer og Basrelieffer, som ved min Død skulde findes ufuldendte, paa mit Stervboes Bekostning skulle fuldføres af Hr Professor Freund og Herr Pietro Galli, min Elev, hvorefter disse saaledes fuldendte Arbeider skulle forenes med og indbefattes i denne Donation under samme Betingelser
D, at der bestemmes en moderat Adgangspriis for de Personer, som maatte ønske at see Museet, undtagen for Kunstnere af ethvert Fag, hvilke skulle have fri Adgang dertil. Det, som vil indkomme for Adgangen, skal tiene enten tildeels eller aldeles til de Fond, der vil være fornøden til at lønne en Opsynsmand, der udnævnes af Magistraten, til at bevare og holde Gienstandene i Museet rene, til Reparationer ved Bygningen og i Almindelighed til alt, hvad der udfordres til Museets Vedligeholdelse.

2

Med Hensyn til at jeg i Overeensstemmelse med den mig allernaadigst forundte Bevilling af 12teMarts 1833 har som min Datter adopteret Frue Elisa Sophia Charlotte i Ægteskab med Hr Oberst Paulsen, ligesom og bemeldte Ægteskab er bleven autoriseret af den pavelige Stol, erklærer jeg herved, at, da jeg, ifølge min tidligere Bestemmelse, ved et Depositum i Nationalbanken, har sikkret bemeldte min adopterede Datter Renterne af 40,000rbr Sølv saalænge hun lever; saa er det min bestemte Villie, at hun hermed skal lade sig nøie, da det altid har været og fremdeles er min Mening, at fornævnte hende for Livstid tillagte aarlige Rente skal træde istedetfor og betragtes som hendes Arvelod; hvorfor jeg herved gientager de i min ovennævnte Codicil indeholdte Bestemmelser, ifølge hvilke hverken hun eller hendes Mand skal kunne fremsætte nogen videre Paastand efter min Død; hvorimod fornævnte Rente efter hendes dødelige Afgang skal tilfalde hendes i Ægteskab med Oberst Paulsen eller hvilket Andet [sic] Ægteskab hun, dersom hun blev Enke, maatte indgaae, avlede Børn og deres Descendentere saalænge nogen af disse er til, men naar de alle maatte være uddøde, anvendes saaledes, som jeg nedenfor har bestemt angaaende den Deel af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ikke specielt har disponeret.

3

Jeg forbeholder mig at kunne disponere til Fordeel for hvilkensomhelst Person, der er mig kiær og som har fortient det af mig, og derfor erklærer jeg herved, at naar der findes imellem mine Papirer og i min Skriverpult noget Blad Papir med specielle Legater eller Dispositioner, og som maae antages at være skrevne og underskrevne af mig, efter Udfærdigelsen af denne min sidste Villie, da skal et saadant Blad Papir ansees at udgiøre en Deel af dette mit Testament, og mine Arvinger skulle være forpligtede til, nøiagtigen at opfylde hvad der saaledes af mig maatte være anordnet, ligesom ogsaa mine Testamentsexecutores med den største Nøiagtighed skulle fuldbyrde disse Legater, uden at Nogen paa nogensomhelst Maade skal kunne modsætte sig hvad jeg, som ovenfor anført, specielt maatte have anordnet, Dog er det en Selvfølge at det skal være mine Executorer forbeholdt, at undersøge, saavel Ægtheden af et saadant Document, der maatte paaberaabes, som i Særdeleshed hvorvidt det maatte antages, at være ældre end den 24’ Aug: 1837 efterdi jeg herved erklærer enhver angaaende min Formue forinden bemeldte Dato affattet testamentarisk Disposition ugyldig, forsaavidt den ellers ikke maatte kunne ansees udtrykkeligen eller stiltiende gientaget ved nærværende Document. (See nu vedlagte Papiir)

[Det følgende er overstreget lodret eller på skrå]

Jeg bekræfter og vil, at hvad der af mig er anordnet til Fordeel for de Børn, der avles af de ovennævnte Ægtefolk Elisa Sophia Charlotta og Oberst Paulsen, skal aldeles og fuldkomment fuldbyrdes, nemlig, at de Syv Tusind Piastre, som jeg har bestemt til Fordeel for ethvert af dem, der i min Levetid har opnaaet Aars Alderen, forbliver hos Herr C.H. Donners Handelshuus i Altona for at forøges og accumuleres, saaledes at Renter og Renters Renter føies til Capitalen, indtil ethvert af disse Børn opnaaer den myndige Alder, i hvilket Tilfælde ethvert af disse Børn, uafhængigt af Faderen, hvem det er min Hensigt at al Ret til Nytten og Brugen deraf nægtes, skal kunne nyde Renterne af den omtalte, særskilt skiænkede og derefter forøgede Capital. Jeg anordner og vil derfor, at hvis engang i Tiden et af de omtalte Børn skulde døe uden Børn og Afkom, eller en af deres Linier eller Successioner skulde uddøe da skal Renterne, uden Hensyn til Kiønnet, tilfalde i lige store Portioner og in capita de Overlevende (Tilbageblivende) af Linierne af dem, til hvis Fordeel jeg har giort den ovenanførte Disposition af Sex Tusinde Scudi. Dersom fremdeles ethvert Individuum af disse Linier skulde døe og enhver Linie saaledes uddøe, vil jeg, at i et saadant Tilfælde, den omtalte Renter [sic] skal gaae til de andre Arvinger og mandlige og qvindelige Efterkommere, der nedstamme fra de ovennævnte Ægtefolk Elisa Sophia og Paulsen, deres Ægteskab, hvorfra stedse udelukkes ethvert Afkom af noget andet Ægteskab, som den ovennævnte Herr Paulsen kunde indgaae. Naar endeligen enhver Descendent og enhver Linie af de Børn, som nu ere fødte eller herefter fødes af de ovennævnte Ægtefolk Elisa Sophia og Paulsen skulde døe, vil jeg, at Renterne af denne Capital skulle tilfalde det Museum i Kiøbenhavn, der, som ovenfor er anført, skal oprettes og bære mit Navn, og paa samme Maade, som jeg nedenfor vil forklare med Hensyn til mine andre Eiendele.
Hvad endeligen angaaer det Øvrige af min Formue, der bestaaer i hvad der indkommer af mine Arbeider der ere udførte efter Ordre af Kongen af Danmark, i rørligt Gods og Andet, hvorover jeg ikke særskilt har disponeret, i Rettigheder og Adkomster af hvilkensomhelst Art, der tilhøre mig, saavelsom i de Penge, som ville forefindes hos mig eller der ere anlagte i Vexler, Renter eller paa hvilkensomhelst anden Maade deponerede, og overhovedet i enhver anden Gienstand, Gods og Adkomst mig tilhørende, udnævner jeg fremdeles til Universalarvinger til lige Arvelodder de Børn, der ere fødte og fødes af den ovennævnte Frue Sophia Charlotta Elisas Ægteskab, med Forbeholdenhed af de ovenanførte Prælegatariers specielle Rettighed med Hensyn til Capital og Renter af de Pengesummer, som ere deponerede hos Hr C.H. Donner i Altona. Thi anordner og vil jeg, forsaavidt herover ikke ovenfor specielt er disponeret, at mit hele Stervbo realiseres i rede Penge, og at Capitalen fastsættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn, eller paa noget andet Sted, der frembyder samme eller større Sikkerhed, for at Renterne alene skulle nydes i lige store Dele af mine ovennævnte Arvinger og deres Afkom i det Uendelige, saavel mandlige som qvindelige, under den Betingelse, at dens eller deres Andeel, som skulde døe uden Efterkommere, skal tilfalde de Overlevenden af den samme Linie, og hvis en Linie aldeles uddøer, skal denne Linies Andeel tilfalde Individuerne af de overlevende Linier, og det i lige Dele og in capita, og det i det Uendelige saalænge der skulle være Descendenter og Efterkommere af de Linier, der nedstamme fra de ovennævnte Ægtefolks Ægteskab, stedse med Udelukkelse af ethvert Barn eller Afkom af noget andet Ægteskab, der kunde indgaaes af den ovennævnte Herr Oberst Paulsen, der skal være Bestyrer af de Renter hvis Nydelse jeg har tillagt de Børn, som ere avlede eller avles af ham med Sophia Charlotta, saalænge disse Børn ere mindreaarige og opdrages og underholdes paa hans Bekostning, men naar de blive myndige eller naar Døttrene gifte sig, skulle de, foruden deres særskilte Rettigheder og Fordringer paa Faderen, hver for sig kunne frit nyde den Deel af Indtægterne, hvortil de ere berettigede. Hvis endelig enhver Descendent af enhver Linie af de ovenanførte Børn, der ere fødte eller kunne fødes, uddøer, vil jeg, at Indtægten af min Formue, forsaavidt derover ikke er specielt disponeret, den i Altona deponerede Capital iberegnet, i det ovenfor forudseete Tilfælde, skal anvendes til Fordeel for det af mig i Kiøbenhavn oprettede Museum, [her slutter det afsnit, der er overstreget lodret eller på skrå] for at anvendes til Bestillinger til Fordeel for danske Kunstnere, for at befordre de skiønne Kunster i Danmark og derved tillige at berige mit Museum, hvorhos jeg indskiærper og udtrykkeligen bestemmer, at Capitalerne stedse skulle være uafhændelige, og at de af ingensomhelst Aarsag under intet Paaskud skulle nogensinde kunne formindskes eller forbruges.

Min tidligere Udnævnelse af DHerr Filippo Ricci og mine Landsmænd Herr Johan Bravo og Herr Albert Küchler, til som Testaments Exwecutorer at sørge for den prompte og nøiagtige Fuldbyrdelse af Alt, hvad jeg har bestemt, paa den Maade og i den Form, som de maatte ansee for rigtigst, og med Myndighed til Hr Ricci, eller, hvis han døer, til de overlevende Executorer, at udnævne en Anden i Stedet for den, der maatte være død, eller mueligen ikke vilde befatte sig hermed, stadfæster jeg herved i Henseende til de Forretninger, som Behandlingen af mit Stervbor maatte foranledige i Italien; men forsaavidt Skiftet bliver at behandle her i Staden udnævner jeg herved DHrr NN og NN til, saavel i Egenskab af Executorer, i det Heele efter bedste Skiønnende, at overholde og fuldbyrde mine i dette Document udtrykte sidste Villie, som i Særdeleshed til at besørge den fastsatte Fordeling af Renter, i hvilken Henseende det er mit Ønske at Een af Magistratens Midte maatte auctoriteres til at besørge det Fornødne i Forening med de Executorer, som af mig ere valgte, hvilke af mig herved bemyndiges til forsaavidt dette bliver fornødent at udnævne deres Eftermænd, som for Fremtiden tillægges en liige Myndighed til at udnævne Andre, som dertil kunne ansees skikkede, med hvilke dog jeg ønsker, at stedse Een af Magistratens Medlemmer tager Deel i Bestyrelsen.

Kiøbenhavn, d. [tom plads] Nov 1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84q
Dokumentstatus
Færdigt dokument af koncipist
Sidst opdateret 02.10.2017 Print