Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7755 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Antagelig København

Antagelig omkring november-december 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

4

Jeg bekræfter herved min tidligere til Fordeel for ovennævnte min adopterede Datters i Ægteskab med Oberst Paulsen fødte tvende Børn …. (deres Navne) ….. fastsatte Bestemmelse, ifølge hvilken jeg for hvert af bemeldte Børn, hos Handelshuuset Donner i Altona har deponeret en Kapital af 6000 Pjastre. Altsaa for begge tilsammen en Sum af 12000 Pjastre, af hvilken sidstnævnte kun /: der, forsaavidt jeg ikke i saa Henseende maatte træffe anden Foranstaltning, i al Fald efter min Død skal indsettes i Kjøbenhavns Overformynderie for der at gjøres frugtbringende :/ Hoveddelen for hvert af her nævnte Børn forøges med de Renter og Renters Renter, som deraf svares indtil det har opnaaet den Alder af 18 Aar, fra hvilken Tiid Enhver af Dem skal være berettiget til, under en paa lovlig Maade beskikket Curators Tilsyn, der Dog for Sammes Vedkommende ophører naar han har fyldt sit 25’ Aar, selv at oppebære og disponere over Renterne af den for samme udsatte og paa fornævnte Maade forøgede Kapital. Det er fremdeles min Villie, at saafremt fornævnte min adopterede Datter enten i hendes nu værende eller hvilket andet Ægteskab, hun muligen i Tiden kunde indgaae, faaer flere Børn, da skal der forsaavidt ingen anden speciel Bestemmelse er gjort over Formuen, jeg efterlader mig tillægges der ellers de af bemeldte Børn, som imedens jeg lever opnaar en Alder af i det mindste et Aar, Renterne af en ligesaastor Sum, som der er disponeret for hver af de ovennævnte Børn, nemlig 6000 Pjastre, som i saa Fald ligeledes indsettes i og forrentes af Kjøbenhavns Overformynderie, men hvoraf Renterne, saa længe Børnene forblive hos deres Fader; af denne oppebæres for at anvendes til deres Fordeel, men derimod naar Nogen af Dem har opnaaet en Alder af 18 Aar, overlades samme til Brug under en beskikket Curators Tilsyn og udbetales dem af det mandlige Kjøn, som de tilflyde, for den Tiid, de have fuldendt den Alder af 25 Aar. – Naar Noget af de tvende ovennavngivne eller noget andet af Frue Poulsens Børn, der i Overensstemmelse med Foranførte, kommer til at nyde forbemeldte Renter, ved sin Død efterlader sig Børn eller fjærnere Descendentere; da arve Disse in capita, i uendelige Grader, de saaledes lovlige Renter, som deeles imellem Arvingerne i lige Lodder, uden Hensyn til Kjønnet, og saaledes, at De af een Green, som er fjærnere i Grad, forsaavidt Deres Ascendentere ere bortdøde, tilstedes Adgang til Renterne liige med de nærmere af en anden Green i samme Linie. Men naar een af disse Linier skulde uddøe, da tilfalde de ledige Renter den eller de andre paa liige Maade begunstigede Linier, i hver af hvilke de fjærnere i een Green ligeledes arver in capita tillige med de nærmereaf en anden Green, men naar Ingen af disse Linier mere er til; da tilfalde Renterne de øvrige af Frue Poulsens Descendentere i Overenstemmelse med foranførte Regler, og naar alle disse maatte være uddøe; da skulle de omhandlede Renter tilfalde det Museum, der som ovenmeldt skal oprettes og bære mit Navn, og dermed saaledes forholdes paa samme Maade, som jeg nedenfor vil bestemme angaaende de af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ingen anden speciel Bestemmelse har gjort

5

Hvad angaae de af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ingen særdeles Bestemmelse har fastsat eller endnu maatte fastsette; da er det min Villie, at efter min Død alle Fordringer og udestaaende Kapitaler inddrages, at alt Andet der kan henføres til min efterladte Formue /: forsaavidt samme ikke bestaaer i rede Penge :/ saasom Kongelige Obligationer og andre Statspapiirer, løsøre, fast Ejendom Rettigheder, Intet undtaget, skal realiseres, og at det Beløb, som der af tillige med de rede Penge som forefindes efter mig, bliver tilbage, efterat min Begravelse og andre paa Sterboet [sic] hviilende Udgifter ere udredede, for bestandigt indsettes i Overformynderiet heri Staden, hvorimod Renterne deraf skulle tilfalde alle, min ovennnævnte og adopterede Datters, ved min Død i Liive værende Børn, hvilke som mine Universal-Arvinger, uden Hensyn til Kjønnet skulle nyde, hver en liige Andeel, dog saaledes, at Faderen, saalænge Børnene underholdes paa hans Bekostning, oppebærer de dem tilfaldne Renter for at anvende samme til deres Fordeel, hvorimod Hver af Dem, efterat have opnaaet 18 Aars Alder, overlades de Samme tillagte Renter underen Curators Tilsyn, som dog, for Sønnernes Vedkommende, bortfalder naar de have fyldt det 25de Aar. Iøvrigt vil jeg, at de under denne Post omhandlede Renter, som jeg har tillagt min adopterede Datters Børn, efter disses Død i uendelige Grader skulle arves af deres Descendentere, iblandt hvilke jeg vil at der i saa Henseende skal forholdes ligesom ovenfor under 3d Post er bestemt i Henseende til de der omhandlede Renter, saa at naar Nogen døer uden Liivsarvinger, den saaledes ledige Andeel allene tilfalder Arvingerne af samme Linie, men uden at den nærmere af een Green udelukker de fjærnere af en anden Green, men at i Tilfælde af, at Alle af een Linie uddøe, den ledige Lod da arves in capita af alle Arvingerne af den eller de andre Linier i hvilke de der fremdeles arves paa foranførte Maade saalænge nogen er til. Men naar de alle ere uddøde skulle samtlige Renter forsaavidt jeg ikke paa anden Maade har disponeret over Dem, tilfalde ovennævnte Museum for at anvendes [med anden hånd:] see nu Konceptet sidste Siide ved [korrekturtegn]

[parentesen til venstre på første side:] (skrives)

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84cII
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Caspar Friderich Lassen
Sidst opdateret 17.05.2016 Print