Antagelig omkring november-december 1838

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

4

Jeg bekræfter herved min tidligere til Fordeel for ovennævnte min adopterede Datters i Ægteskab med Oberst Paulsen fødte tvende Børn …. (deres Navne) ….. fastsatte Bestemmelse, ifølge hvilken jeg for hvert af bemeldte Børn, hos Handelshuuset Donner i Altona har deponeret en Kapital af 6000 Pjastre. Altsaa for begge tilsammen en Sum af 12000 Pjastre, af hvilken sidstnævnte kun /: der, forsaavidt jeg ikke i saa Henseende maatte træffe anden Foranstaltning, i al Fald efter min Død skal indsettes i Kjøbenhavns Overformynderie for der at gjøres frugtbringende :/ Hoveddelen for hvert af her nævnte Børn forøges med de Renter og Renters Renter, som deraf svares indtil det har opnaaet den Alder af 18 Aar, fra hvilken Tiid Enhver af Dem skal være berettiget til, under en paa lovlig Maade beskikket Curators Tilsyn, der Dog for Sammes Vedkommende ophører naar han har fyldt sit 25’ Aar, selv at oppebære og disponere over Renterne af den for samme udsatte og paa fornævnte Maade forøgede Kapital. Det er fremdeles min Villie, at saafremt fornævnte min adopterede Datter enten i hendes nu værende eller hvilket andet Ægteskab, hun muligen i Tiden kunde indgaae, faaer flere Børn, da skal der forsaavidt ingen anden speciel Bestemmelse er gjort over Formuen, jeg efterlader mig tillægges der ellers de af bemeldte Børn, som imedens jeg lever opnaar en Alder af i det mindste et Aar, Renterne af en ligesaastor Sum, som der er disponeret for hver af de ovennævnte Børn, nemlig 6000 Pjastre, som i saa Fald ligeledes indsettes i og forrentes af Kjøbenhavns Overformynderie, men hvoraf Renterne, saa længe Børnene forblive hos deres Fader; af denne oppebæres for at anvendes til deres Fordeel, men derimod naar Nogen af Dem har opnaaet en Alder af 18 Aar, overlades samme til Brug under en beskikket Curators Tilsyn og udbetales dem af det mandlige Kjøn, som de tilflyde, for den Tiid, de have fuldendt den Alder af 25 Aar. – Naar Noget af de tvende ovennavngivne eller noget andet af Frue Poulsens Børn, der i Overensstemmelse med Foranførte, kommer til at nyde forbemeldte Renter, ved sin Død efterlader sig Børn eller fjærnere Descendentere; da arve Disse in capita, i uendelige Grader, de saaledes lovlige Renter, som deeles imellem Arvingerne i lige Lodder, uden Hensyn til Kjønnet, og saaledes, at De af een Green, som er fjærnere i Grad, forsaavidt Deres Ascendentere ere bortdøde, tilstedes Adgang til Renterne liige med de nærmere af en anden Green i samme Linie. Men naar een af disse Linier skulde uddøe, da tilfalde de ledige Renter den eller de andre paa liige Maade begunstigede Linier, i hver af hvilke de fjærnere i een Green ligeledes arver in capita tillige med de nærmereaf en anden Green, men naar Ingen af disse Linier mere er til; da tilfalde Renterne de øvrige af Frue Poulsens Descendentere i Overenstemmelse med foranførte Regler, og naar alle disse maatte være uddøe; da skulle de omhandlede Renter tilfalde det Museum, der som ovenmeldt skal oprettes og bære mit Navn, og dermed saaledes forholdes paa samme Maade, som jeg nedenfor vil bestemme angaaende de af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ingen anden speciel Bestemmelse har gjort

5

Hvad angaae de af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ingen særdeles Bestemmelse har fastsat eller endnu maatte fastsette; da er det min Villie, at efter min Død alle Fordringer og udestaaende Kapitaler inddrages, at alt Andet der kan henføres til min efterladte Formue /: forsaavidt samme ikke bestaaer i rede Penge :/ saasom Kongelige Obligationer og andre Statspapiirer, løsøre, fast Ejendom Rettigheder, Intet undtaget, skal realiseres, og at det Beløb, som der af tillige med de rede Penge som forefindes efter mig, bliver tilbage, efterat min Begravelse og andre paa Sterboet [sic] hviilende Udgifter ere udredede, for bestandigt indsettes i Overformynderiet heri Staden, hvorimod Renterne deraf skulle tilfalde alle, min ovennnævnte og adopterede Datters, ved min Død i Liive værende Børn, hvilke som mine Universal-Arvinger, uden Hensyn til Kjønnet skulle nyde, hver en liige Andeel, dog saaledes, at Faderen, saalænge Børnene underholdes paa hans Bekostning, oppebærer de dem tilfaldne Renter for at anvende samme til deres Fordeel, hvorimod Hver af Dem, efterat have opnaaet 18 Aars Alder, overlades de Samme tillagte Renter underen Curators Tilsyn, som dog, for Sønnernes Vedkommende, bortfalder naar de have fyldt det 25de Aar. Iøvrigt vil jeg, at de under denne Post omhandlede Renter, som jeg har tillagt min adopterede Datters Børn, efter disses Død i uendelige Grader skulle arves af deres Descendentere, iblandt hvilke jeg vil at der i saa Henseende skal forholdes ligesom ovenfor under 3d Post er bestemt i Henseende til de der omhandlede Renter, saa at naar Nogen døer uden Liivsarvinger, den saaledes ledige Andeel allene tilfalder Arvingerne af samme Linie, men uden at den nærmere af een Green udelukker de fjærnere af en anden Green, men at i Tilfælde af, at Alle af een Linie uddøe, den ledige Lod da arves in capita af alle Arvingerne af den eller de andre Linier i hvilke de der fremdeles arves paa foranførte Maade saalænge nogen er til. Men naar de alle ere uddøde skulle samtlige Renter forsaavidt jeg ikke paa anden Maade har disponeret over Dem, tilfalde ovennævnte Museum for at anvendes [med anden hånd:] see nu Konceptet sidste Siide ved [korrekturtegn]

[parentesen til venstre på første side:] (skrives)

Oversættelse af dokument

4

I hereby certify my earlier stipulated decision for the benefit of the two children…..(their names)…..born in the marriage between my abovementioned adopted daughter and colonel Paulsen. According to this decision I have deposited a capital of 6,000 piaster for each of the mentioned children at the business house Donner in Altona. Thus for both in all a sum of 12,000 piaster of which the last-mentioned only /: which, if I do not take other measures in that respect, at any rate after my death, shall be placed in the public trustee’s office in Copenhagen to be invested :/ The main part to each of the abovementioned children will be increased by the interest and accumulate interest paid on this until they have attained the age of 18, from which time either of them shall be entitled to collect and dispose of the interest of the same put out and in the abovementioned way increased capital under the supervision of a legally appointed trustee, who however concerning the sons stops when they attain the age of 25. It is still my will that if my abovementioned adopted daughter, either in her present marriage or any other marriage she in time might possibly contract, begets more children, as far as no other measure has been taken about the fortune I leave, there must be assigned those of the mentioned children, who while I am alive, live to attain an age of at least one year; the interest of just as large a sum as has been deposited for either of the abovementioned children, namely 6,000 piaster, which, if that is the case, shall also be placed to return interest in the public trustee’s office in Copenhagen, but from which as long as the children stay with their father the interest is collected by him to be used to their benefit. On the other hand when any of the children has attained to age of 18 the same shall be transferred to be used under the supervision of an appointed trustee and be paid out to those of the male sex, to whom they accrue for the time they have attained the age of 25. – If any of the two abovementioned by name or any other of Mrs Paulsen’s children, who in agreement with what is written above, will enjoy the mentioned interests, and at its death leaves children or more distant descendants, then these in capita in endless degrees will inherit interests the thus legal interests, which must be divided among the heirs in equal lots, regardless of sex and so that those of one branch who are more distant in degree as far as their ascendants[?] have died out, must be given access to the interests equal to the more close ones of another branch of the same line. But should one of these lines die out, the available interests will go to the one or the other lines favoured in the same way, in which the more distant ones in one branch also will inherit in capita as well as the closer ones of another branch. But when none of these lines exists any more, the interest will go to the others of Mrs Paulsen’s descendants in accordance with the abovementioned stipulations and when all these lines may have died out, then the mentioned interests must go to the museum which, as written above, will be established and carry my name, and with this be treated in the same way as I below will decide regarding the part of my estate for which I have not made particular arrangements.

5

As regards the part of my estate for which I have not made particular arrangements or still may make arrangements about, it is my will that after my death all claims and unpaid capital are called in, and that anything that can be classed with my left fortune /: as far as it does not consist of ready money :/ such as royal bonds. And other Government bonds, movable property, real property, rights, without exception must be converted into cash. The sum from this as well as the cash left after me after my funeral and other expenses in connection with my estate [sic] have been paid must for ever be placed in the public trustee’s office in this city, whereas the interest from it should go to all my abovementioned adopted daughter’s children alive at my death, who as my residuary legatees, regardless of sex, should each enjoy an equal part, but so that the father as long as the children are supported by him receives their interests to use them for their benefit, whereas each of them having attained 18 years of age shall be paid the same accumulated interest under the supervision of a trustee, who however, as regards the sons, discontinues when they have attained 25 years of age. Furthermore I wish that the interests dealt with under this entry, which I have bestowed on my adopted daughter’s children, after their death in infinite degrees should be inherited by their descendants, whom I wish to be treated as above as stipulated under the 3rd entry in respect to the there mentioned interests. When anyone dies without an heir of the body the then available part will alone go to the heirs of the same line, but so that the closer ones of one branch will not exclude the more distant ones of another branch. But in case all from one line should die out, the available lot will be inherited in capita by all the heirs of that line or the other lines in which they will still inherit in the mentioned way as long as anyone is alive. But when all have died out all interests, as far as I have not made arrangements for them, should go to the abovementioned museum to be used [in another hand:] now see the last page of the draft at [proof mark]

[the brackets on the left on the first page:] must be written


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Caspar Friderich Lassen

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84cII

Sidst opdateret 17.05.2016