Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7254 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

10.6.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Endskiøndt den besluttende Indkassation af Bidragene til Museet ikke kunde iværksættes til den Tid, man havde ventet, og nu, efter den i sidste Møde tagne Beslutning, er udsat til Udgangen af denne Maaned, forekommer det mig dog rigtigst, at Foreningens Medlemmer, som i promemorien af 11 Maj sidstl. have bebudet Opkrævningen, erlægge deres Bidrag førend Generalforsamlingen holdes. Dersom D’Her deri ere enige, skal jeg tage mig den Frihed, mod min Interims-Quitering, at lade disse Bidrag indsende, og strax indsæte paa Museets Conto i Sparekassen.

Contrebogen, som viser hvad der er indbetalt, foruden de til Avertissementer og Trykningsudgifter m.m. anvendte 74r– 40 s, vedlægges.

Jeg udbeder mig Deres Erklæring her paategnet. Kiøbenh. d. 10. Juni 1837
ærbødigst Collin

Mit bidrag skal paa Anfordring strax blive erlagt

 
ligeledes Reventlovcriminil
ligeledes P B Scavenius
Ligeledes
Ligeledes
Ligeledes
Schouw
H N. Clausen
H. Gamst
ligeledes C Moltke
Treschow
H E Freund
ligeledes J Hambroe
ligeledes N Høyen
ligeledes Rathgen
ligeledes H Puggaard
ligeledes Dumreicher

[Tilføjelse på højkant i venstre margen]
Jeg skal betale paa Anfordring
P M Tuxen
Ligeledes J Thiele

[Tilføjelse på venstre side af papiret]
Som Biedrag til Oprettelse af et Thorvaldsensk Museum har Hr. Kammerh Grev Reventlow Criminil til mig erlagt eet Hundrede Rbd. Sedler d. 16 Juni 1837

100r
60
200
500
500
do
500
25
20
20r
50r
25r
100r
10r
Hr Etats Dumreicher tredsindstyve Rbdlr.
Hr Fabrikant Gamst – ” –
Hr Hofraad Hambro
Hr Gross. Puggaard
H. Etatsrd Rathgen
Hr Etrd Treschow
Hr Professor Clausen erlagt for det første Aar fem og tyve Rbdl Sedler
Hr. Profess. Freund
Hr Profess. Hoyen
Hr Kammerh., Grev C Moltke
Hr Profess Schouw
Hr. Profess Thiele
Hr. Kommd. Kpt. Tuxen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 37
Sidst opdateret 10.05.2011 Print