Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10033 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

18.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Daniel Blechingberg [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad Blechingberg

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Overpræsidentens Paategning foranlediger mig til endnu engang at uleilige Dem med den nysomhandlede Sag. Mig forekommer det ønskeligt og i Sagens Interesse, at Deres Tilføininger blive staaende i Brevet.

Deres Bemærkninger ved den sidst foreslaaede Efterskrift, skulle blive fulgte. Dog forekommer det mig at den Passus: “forsaavidt det osv.” er lidt farlig, forsaavidt der kunde blive os afskaaret Leilighed til at møde de Grunde, der blive Kongen forelagte. I alt Fald vilde jeg foreslaae i Boets Interesse, istedetfor i Sagens Interesse.

d. 18 Janr. 1847. forbindtligst
Schouw


[Daniel Blechingberg skriver følgende]

Jeg indseer ikke, at det i nogen Maade kan skade Sagen, at Kommunalbestyrelsen omtales, naar det skeer paa den af mig foreslaaede Maade; og for den omhandlede Passus taler, at der efter en dertil given Impuls sees at være saameget større Anledning for Maioriteten til at handle, som den gjør

Var jeg i Conf Collins Sted, vilde jeg maaskee nok finde det rigtigt ikke at deeltage underskrive Brevet, men derimod ikke optræde som dissentirrende i det vistnok faaer det Hele et uheldigt Physiognomi ved denne Dissents og en dertil knyttet Reservation; men den første fordrer dog nok den Sidste. At Vigtigheden af en Meddelelse af Cs Grund gjennem Ministeren beroer paa Grundenes Beskaffenhed, har foranlediget Tilsætningen “forsaavidt o s v” men det er vel muligen rigtigst at udelade den, da man derved forbeholder sig selv at skjønne over Grundenes Beskaffenhed; i al Fald skulde jeg ogsaa foretrække at sætte “Boets” istedetfor “Sagens”.
Maaskee vil Konf C, naar Tilsætningen meddeles ham, nærmere udtale sig, og da vil Sagens Stilling forsaavidt forandre sig.

d. u. s. ærbødigst
Blechingberg
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306f
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print