Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9976 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.M. Winther [+]

Afsendersted

København

16.3.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / DHrr Formænd i Comiteen for Subscriptioner til / Opførelse af et Musæum for Thorvaldsens Kunstværker!

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Skrivelse af 4de dM. har Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum hos dHrr Executorer af Thorvaldsens Testament forespurgt, om der ikke blandt Boets Midler maatte indestaae Summer, der, som indkomne ved den i sin Tid aabnede Subscription til et Musæums Opførelse, udelukkende burde anvendes til Bygningens Fuldførelse og som Commissionen derfor maatte begjære sig udbetalte. Ved den i Anledning heraf skete Opgjørelse befandtes der paa Boets Conto at indestaae nedennævnte Beløb, der ere indkomne ved hiin Subscriptions efterat Comiteen for Subscriptionen til Bygningscommissionen havde udbetalt sin Beholdning af 75,000rd, nemlig:

a. Ifølge Justitsraad Stægers Regnskab af 28de
October 1841, efter Fradrag af Incassations
omkostninger
indsat i Sparekassen den 22de Nov 1841.
 
 
3,110r17 [tegn for skilling]
b. Konstacademiets Restbidrag
indsat i Sparekassen den 19de Nov 1841.
1500d –”–
c. Et fra Skindhandler Bechs Bo indkommet
Bidrag
indsat i Sparekassen den 11te Oct 1843.
 
110d 11 [tegn for skilling]
d. Bidrag fra Øefiords Syssel paa Island
indsat i Sparekassen den 24de Jan. 1844.
30d 24 [tegn for skilling]


men forinden Executorerne udbetale disse Summer, med de paaløbne Renter, 3% fra de respective Indskudsdage til 11te December 1845, og 4% fra denne Termin, er det nødvendigt, at DHrr Formænd i Comiteen for den ovennævnte Subscription, paa hvis Vegne Boet har modtaget og opleveret disse Beløb, samtykke i en saadan Udbetaling, og jeg tillader mig derfor, efter Executorernes Ordre, at udbede disse meddelte en Erklæring om hvorvidt der fra Comiteens Side haves Noget at erindre imod, at Udbetalingen skeer directe til Bygningscommissionen og paa den ovenomforklarede Maade.

Kjøbenhavn den 16de marts 1846.

Ærbødigst.
[C. M.] Winther
Curator i ovennævnte Bo.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271b
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 23.09.2011 Print