Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9614 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

16.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr: / Conferentsraad og Finantsdeputeret / Collin, Storkoes af Danebrog / og Danebrogsmand pp

Tilskrift: Til / Hr Conferentsraaad og Finants- / Deputeret Collin, / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det Kongelige Rentekammer har under 30te f: M: forlangt Slotsbygnings Commissionens Betænkning over et af Hr Conferentsraaden i Forening med nu afdøde Conferentsraad Thorwaldsen indgivet allerundanigst [sic] Andragende om, at Kjøbenhavns Commune maatte erholde et Kongeligt Skjøde eller Gavebrev paa den Bygning og Grund paa Slotsholmen, der ved allerhøiest Reskript af 4de Janr: 1839 er skjænket Communen til et Museum for Thorwaldsens Kunstværker.

Forinden man seer sig istand til at yttre sig over dette Anliggende, skulde man, med Hensyn til, at benævnte Reskript ikke angiver Arealet af den allernaadigst bortskjænkede Grund, herved have Hr Conferentsraaden anmodet om behageligen at ville meddele Commissionen fornøden Oplysning om, hvortil den betydelige Grundstrækning imod Stormbroen, som den modtagne Tegning antyder at skulle tilhøre Museet, maatte være bestemt.

Slotsbygnings Commissionen d: 16” April 1844.

AW Moltke JG v Levetzau C Hansen Petersen

I forbindelse med arn Recr af 18 Dec. finder jeg mig opfordret til, med Hensyn til Muligheden af at den Omstændighed, at den projecterte Græsplets yderste Ende træffer lige over for Porten paa Ridehuset, og altsaa kunde antages at genere Udgangen til dette, – at giøre opmærksom paa at Afstanden mellem Ridehuset og det attraaede Grundstykke er 20 Alen, saa at der altsaa ingen Rimelighed er for at Adgangen til Ridehuset derved i mindste Maade vil kunne vanskeliggiøres. Og vil det, ved et Blik paa Tegningen, behagelig bemærkes, at Bygmesteren ved den iforslag [sic] bragte Længde af dette til Museets Hus bestemte Areal, har havt den nærmeste liggende Bygning for Øie, da det er antaget at det burde begynde og ende i Flugt med Ridehuset,

D 22 April

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221b
Sidst opdateret 13.07.2011 Print