Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9575 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

6.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kunstneren Ernst Meÿer har bedet mig at underrette mine Med=Executorer i Thorvaldsens Boe om at denne noget før sin Død har ÿttret det Ønske, at eie et Maleri af ham: ”Den liggende Fisker fra Capri” udført af Meÿer, samt at konstneren da han om faa Dage skal reise herfra ønsker at vide, om jeg ville kiøbe dette Maleri til Museet da han i modsat Fald vil indpakke det. Hans Priis er 100 Specied.

Allerede inden jeg fik denne Anmodning har E: sagt mig, at Thorvaldsen efter Juul have ÿttret at han vilde kiøbe det nævnte Malerie af Meÿer; Prisen vidste han ikke men han vilde benytte denne Leilighed til at give ham et Par 100 Scudi mere end han forlangte fordi han skyldte ham saameget fra Rom, hvor Meÿer havde foræret ham mange Skizzer og Tegninger; − tidligere havde han ÿttret at han vilde meublere et Værelse for M: under hans Ophold her. [xxx] men opgav denne Tanke.

Hvad nu Anskaffelsen af Maleriet angaaer, da skiønne jeg ikke rettere end at det baade med Hensyn til Museets Tarv. O[g] det af den Afdødes ÿttrede Ønske vil være vigtigt at [xxxxxx] [xx] erhverve dette omfartreids[?] dansk Konstners Arbeide − derimod har det andet Punkt jo vist nok sine Vanskeligheder, da det let kunde faae et falskt Physionoin[?] at betale et Malerie med den dobbelte eller fleredobbelte Værdie: −
Snarere skulde jeg troe, at man [xxxx], naar man [xxxx] ansee sig for berettiget til at [xxxx] opfylde hiin for Ernst M.[?] ÿttrede Villie, − senere naar vor Vildfarelse i den Retning kan begynde[?] at bestille et større Arbeide og da [bxt] betale en hoiere Sum. −

Kunstnerne [xxx] [xx] Betalingen behøver ikke at udbetalesstrax, men kan efter Afreisen skee til Konstner Moder; men Visheden om Maleriet blive kiøbt til Museet maatte han have i Morgen eller Overmorgen.

d. 6 April 1844.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 198
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Værker
Sidst opdateret 28.06.2011 Print