Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9574 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

6.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift

Tilskrift: Dh%(underlined)r% Executorer i Thorvaldsens Boe

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Tilføjet med Brocks hånd:]

No 17
Fremlagt i Sessionen d 18 April 1844 i Cfrd Thorvaldsens Bo

[Herefter med Schouws hånd:]

Konstneren Ernst Meyer, Medlem af Academiet, har bedet mig at underrette mine Med-Executorer i Thorvaldsens Boe om, at denne noget før sin Død har yttret det Ønske, at eie et Malerie af ham, ”den liggende Fisker paa Capri”, samt at Konstneren, da han om faa Dage skal reise herfra, ønsker at vide, om Executorerne ville kiøbe dette Malerie til Museet, da han i modsat Fald vil indpakke det til Forsendelse. Hans Priis er 100 Specier. –

Allerede inden jeg fik denne Anmodning, har Baronesse Stampe sagt mig, at Thorvaldsen efter Juul havde yttret, at han vilde kiøbe det nævnte Malerie af Meyer; Prisen vidste han ikke, men han vilde benytte denne Leilighed til at give ham et Par 100 Scudi mere end han forlangte, fordi han skyldte ham saameget fra Rom, hvor Meyer havde foræret ham mange Skizzer og Tegninger; tidligere havde han yttret, at han vilde meublere et Værelse for ham under hans Ophold her, men opgivet denne Tanke. –

Hvad nu Anskaffelsen af Maleriet angaaer, da skiønner jeg ikke rettere end at det baade med Hensyn til Museets Tarv og det af den Afdøde yttrede Ønske vil være rigtigt at erhverve dette Arbeide af en fortrinlig dansk Konstner. – Derimod har det andet Punkt vistnok sine Vanskeligheder, da det let kunde faae et falskt Physionomie at betale et Malerie med den dobbelte eller fleerdobbelte Værdie. Snarere skulde jeg troe at man, naar man anseer sig berettiget til at opfylde hän [sic] for Frue Stampe yttrede Villie, – senere, naar vor Virksomhed i den Retning kan begynde, kunde søge at erhverve et større Arbeide af Meyer og ved den Leilighed betale en høiere Priis.

Betalingen behøver ikke at udredes strax, men kan efter Afreisen skee til Konstnerens Broder her i Byen; men Visheden om Maleriet bliver kiøbt til Museet eller ikke, maatte han have i Morgen eller Overmorgen. –

Khvn. D: 6 April 1844.

Schouw

Enig med Hr Prof. Schouw; Betalingen kan han faae strax. Collin
Ligesaa Thiele
Jeg meener at herom ikke bør tages Beslutning før i en Samling nemlig den til Onsdag berammede
AM

Jeg er enig med ovenstaaene heri. Bissen

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 17.
Sidst opdateret 27.06.2011 Print