Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8991 af 10246
Afsender Dato Modtager
K.H. Hegelund [+]

Afsendersted

København

19.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Committeen i Anledning af Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efterat vi nu ifølge den ærede Committees Anmodning have revideret de os tilstillede, af Herr Justitsraad Stæger aflagde, Regnskaber for de, til det thorvaldsenske Museums Opførelse og Indretning, efter Indbydelse, tegnede Bidrag og for den af Herr Conferencsraad Thorvaldsen selv til Museets Vedligeholdelse og Forskjønnelse skjænkede Gave, give vi os den Frihed hermed at tilbagesende disse Regnskaber med tilhørende Bilage, samt at fremsende nogle Bemærkninger ved det førstnævnte Regnskab, idet vi tilføie, at vi ved det sidstnævnte Regnskab Intet have fundet at erindre.

Vi kunne imidlertid inden vi aldeles forlade det os overdragne Arbeide, ikke tilbageholde nogle Yttringer, hvilke vi derfor ubede os den ærede Committees Tilladelse til her at fremføre.− Det har nemlig paa den ene Side foraarsaget os en sand Glæde, at vi ved vort Arbeide have faaet Leilighed til at blive bekjendte ikke blot med den Iver og ufortrøden Flid, hvormed Herr Justitsraad Stæger igjennem en Række af flere Aar, trods de vistnok betydelige dermed forbundne Vanskeligheder og Besværligheder, har besørget Indkasseringen af og Bøgføringen over den store Mængde, over hele Riget tegnede, tildeels meget smaa, Bidrag, men ogsaa med den Orden og Nøiagtighed, hvormed de af ham aflagte Regnskaber ere affattede. Ogsaa erkjende vi med Fornøielse, at det Beløb, som han ved sin omhyggelige og samvittighedsfulde Indkassering af saa mangfoldige for strste Delen høist uvisse Fordringer har indvundet som Indtægt for Museet, i det Hele afgiver et saare tilfredsstillende Resultat, endskjønt vi dog i Henseende til dette− som den 6te af vore ovenanmeldte bemærkninger nærmere viser− noget Lidet afvige fra Herr Justitsraaden.− Dermed have vi paa den anden Side, naar vi have kastet vort Blik paa den ved Regnskabet for de tegnede Bidrag fremlagde Liste over uerholdelige Summer, saavelsom paa den i Regnskabet for den thorvaldsenske Gave under Indtægtens Nr: 4b anførte Afdragspost, ikke kunnet holde os frie for en vis ubehagelig Følelse; thi, for blot at omtale hin Liste, finde vi, blandt Dem, hvis Bidrag ikke kave[?] kunnet erholdes, aldeles imod vor Forventning Navne paa ikke afdøde Subskribenter, om hvem det synes udenfor al Tvivl, at ingenlunde forringede Formueomstændigheder eller trange Kaar kunne have bevæget dem til at negte Betalingen af de Bidrag, hvortil de ved deres Navns egenhændige Underskrift engang havde forpligtet sig. Vi skulle ikke indlade os paa her at give nogen nærmere Bedømmelse af en saadan Handlemaade,men finde samme dog efter vor Anskuelse af den Beskaffenhed, at det maa forekomme os ikke ønskeligt, om denne Sag skulde gaae her aldeles upaaagtet.

I Overensstemmelse med hvad ved Revisionen almindeligvis er vedtaget, skulle vi til Slutning, skjønt vistnok her til Overflødighed, bemærke, at der efter Regnskaberne er en Beholdning hos Herr Justitsraad Stæger i Museets Faveur af 3028 Rbr 15s: og at der efter Regnskabet for de tegnede Bidrag er en Restance af = 1592 Rbdr 24s:, om hvilken han antager, at den endnu kan indkomme.−

Kjøbenhavn den 19de Februar 1842

Ærbødigst
Nimb.     K H Hegelund.

Generel kommentar

Se hertil K.H. Hegelunds bemærkninger af 19.2.1842, samt tilføjelser af 31.3.1842.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 189
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 07.01.2013 Print