Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8152 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 13.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Magistraten i Kbh.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Comiteen fremsender herved Tienstl. til den ærede Magistrat og de 32 Mænds Bedømmelse, 3de til den indkomne Projecter ang. den af Hans Majestæt skiænkede Bygnings Indretning til et Thorvaldsensk Museum.
1. Fra Prof. Hetsch, som var Medl. af den af Communalbestyrelsen og Comiteen i denne Anl. udnævnte Commission, men fandt sig foranlediget til at udtræde deraf og directe tilstille Comiteen sine Tegninger med Forklaring og Overslage, som ligel. hermed følge.
2 Fra Bemeldte Commission et Project af BygningsInspect. Bindesbøll med hosføiede Overslag.
3 Fra samme Commission et Project en Skizze, hvorefter Gaarden skulde overbygges, udarbeidet, efter Commissionens Opfordring af Inspecteur Bindesbøll. Overslagene dertil ere ikke forfattede.
Ligeledes fremsendes forbemeldte Comissions Skrivelse af 5 d.M. hvorved disse under 2 og 3 nævnte Projecter indsendtes, tilligemed en Udskrift af Comissionens Protocoll og en Forklaring fra Confs. Thorvaldsen af 8 May ang. Museets Indretning og Opførelse. Endelig fremsendes et Brev fra Inspect. Bindesbøll af 15 Juni hvormed han ledsagede sin første Skizze, og som nærmere oplyste eet og andet i hans Planer. Disse Acter have været fremlagte i et Comitee Møde-t- den 8 d.M., i hvilket 4 af de Delegerede fra Communens Bestyrelse vare tilstede. Af den oprindelige Comitees 13 Medlemmer have 9, deels mundtlig i Mødet deels siden skriftlig, erklæret sig for Bindesbøll[s] Project, 2 for Hetschs, og medundertegnede Koch har afgivet medfølgende skriftlig Erklæring. Prof. Hetsch er i Udlandet. Dersom nu ligeledes Pluraliteten af Communalbestyrelsens Medlemmer skulde stemme for det Bindesbøllske Project, saa maa man Tienst. overlade til Magistraten at træffe de videre foranstaltninger til at det, Medhold af den kg. Resolut. af , kan snarest giørligt vorde Hs, Majestæt forelagt til Approbation Skulde derimod noget af de andre Projecter gives Fortrinet, saa haaber forventer Comiteen at der gives Anledning til dernæst nærmere at yttre sig modtage Communalbestyrelsens Formening inden videre foretages. Hvad Bekostningerne angaaer, som for ethvert af de førstnævnte 2 Projecter vel ville opstige til 200,000r, og for det tredie til ikke ubetydeligt mere, da maa man bemærke, at den Sum, som Comiteen kan afgive, vil iberegnet den af Hs. Majest. dertil skiænkede Sum af 16.000, beløbe sig til –mellem 60.0000 og – omtrent 70,000r; over 60000r haves nemlig i Behold og omtrent paa 10000r troer man at kunne [xxxx] [xxxxxx] endnu giøre sikker, Regning; men da de thorvaldsenske Sager interimistiske Opstilling i Christiansborg Slot fordrer adskillige Udgifter, saa kan en nøiere Opgivelse af den disponible Sum nu ikke finde Sted.
Comiteen f. Op. af Th. Mus.
d. 13 Aug 1839

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 145
Sidst opdateret 26.05.2011 Print