Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7882 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 7.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat [+]

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Kiobenhavns Magistrat.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Comiteen har under 5te denne Maaned fra Slotsbygnings-Commissionen modtaget Meddelelse af det hermed i Afskrift følgende Kongelige Reskript af 4de næstforhen angaaende Hans Majestæts Gave af en Deel af Christiansborg Slots Sidebygninger til Opbevaringssted for de til Staden Kiøbenhavn af Conferentsraad Thorvaldsen skænkede Kunstsager, og under samme Dat: har man modtaget den ligeledes i Afskrift følgende Skrivelse fra Conferentsraad Thorvaldsen angaaende bemeldte Locale. I Forbindelse hermed skulde man ikke undlade at tilføie, at den Sum, som til dette Øiemed staaer til Comiteens Raadighed, kan anslaaes til noget over 100,000 rbd. Ligesom den paa den ene Side, saalænge ingen bestemt Plan er lagt eller Overslag forfattet, ei med Bestemthed kan sige hvormeget der behøves til Hensigtens Opnaaelse, saaledes vil paa den anden Side Udførelsesmaaden beroe paa Størrelsen af de disponible Fonds; det vilde derfor være at ønske, at Stadens Øvrighed og Repræsentantere vilde behageligst tage under Overveielse hvormeget der fra Comunens Side kunde bidrages til Sagens hurtige Fremme.
Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
den 7de Januar 1839.

Collin

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 100
Sidst opdateret 17.05.2011 Print