No. 10229 af 10318
Afsender Dato Modtager
Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Afsendersted

København

5.10.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette auktionskatalog er under udarbejdelse.

Se original

FORTEGNELSE

over

endeel af Thorvaldsens Værker i Gips, Antiquiteter,
Malerier, Tegninger, Kobberstik, Bøger,
Manuscripter m. m.

af

Thorvaldsens Efterladenskaber,

hvilke Thorvaldsens Museums Bestyrelse lader bortsælge i
Museets Forhalle ved en offentlig Auction d. 5te Oktober d. Aar
som Fortsættelse af den d. 1ste Oktober og følgende Dage
stedfindende Auction.

KIØBENHAVN.
Thieles Bogtrykkeri
1849.

Auctions-Conditioner.

§ 1.
Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, og ligger fra dette for Kjöberens Regning og Risico i alle Henseender.

§ 2.
Opraab skeer og Betaling erlægges i dansk Mönt. Kjöberne have Intet at betale udenfor Kjöbesummen. Indenlandske Kjöbere, der ere mig bekjendte som vederhæftige, erholde 6 Ugers rentefri Credit. Bud af udenlandske Kjöbere ved Commissionairer modtages ikke, medmindre disse ere forsynede med Anviisning paa de fornödne Pengemidler.

§ 3.
I Sögsmaalstilfælde underkastes Kjöberen den ved Frg. af 25de Januar 1828 indförte hurtige Retsforfölgning samt Möde ved Kjöbenhavns Forligelsescommission og Jurisdiction, og undlader han ved Paakrav at betale, er han, hvad enten han sagsöges eller ikke, pligtig at svare 4 pCt Rente fra Auctionsdagen, og, hvis han sagsöges, at betale Sagens skadeslöse Omkostninger.

Kjöbenhavn den 30te Juni 1849.

Gustav Brock,
Höiesteretsadvocat.

–––––––––

INDHOLD.

 
I
II
 
III
IV
V
VI
VII
VIII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
 
Værker af Thorvaldsen i Gips
Formindskede Copier efter Thorvaldsens Værker i
Gips og Biscuit
Forskiellige andre Gipsafstöbninger
Antiquiteter
Malerier og Tegninger
Kobberstik, Raderinger, Lithographier m. m.
Forskielligt
Böger
1. Kunst
2. Archæologie og Mythologie
3. Græske og romerske Classikere
4. Historie og Biographie
5. Geographie og Reisebeskrivelse
6. Theologie, Philosophie, Politik
7. Naturvidenskaber
8. Den nyere skiönne Literatur
9. Litteraturhistorie, Critik , Sprogstudium
10. Tidsskrifter m. m
Manuscripter
Side
1
 
3
4
4
5
8
14
17
17
20
21
29
34
36
39
41
45
51
51

–––––––––

I. VÆRKER AF THORVALDSEN I GIPS.

Reliefer:
1-2. Dagen. Medaillon. 2 Expl.
3. Natten. Sidestykke til foreg.
4. Foraaret. Medaillon.
5. Victoria skrivende paa et Skiold.
6. En Satyr og en Bacchantinde dandsende.
7. Et lignende Par. Sidestykke til foreg.
8-9. Jupiter og Diana. Afrundet foroven. 2 Expl.
10-12. Amor med Rosen for Jupiter og Juno. 3 Expl.
13. Amor skrivende Jupiters Love. Afrundet foroven.
14-16. Kiærlighedens Aldre. 3 Expl.
17. Hyrdinden med Amorinreden.
18. Hymen og Amor svævende.
19. Hymen svævende med 2 Fakler, Medaillon.
20. Amor, som svævende synger til Lyren.Sidestykke til foreg.
21. Amor ridende paa Svanen, Medaillon.
22-25. Amor og Anakreon. 4 Expl,
26. Amor bekrandsende Hygiea.
27. Amor opvækkende Psyche.
28-29. Amor virkende et Net for at fange Sommerfuglen. Afrundet foroven. 2 Expl.
30-31. Amor kiærtegnende den troe Hund. Sidestykke til foreg, 2 Expl.
32. Den triumpherende Amor paa Löven.
33. Perseus bortförende Andromeda paa Pegasus. Medaillon.
34. Numa og Egeria.
35. Nytnarets Genius. Medaillon.
36. De 3 dannende Kunsters Genier svævende. Medaillon.
37. Musikens og Harmoniens Genier. Sidestykke til foreg.
38. Komediens og Tragediens Muser. Sidestykke til foreg.
39-57. 19 Fremstillinger af den græske Mythologi. Ovale. Medailloner.
58-61. 4 smaae svævende Genier.
62. Rebecca og Elieser ved Brönden.
63-65. Christus döbes af Johannes. (Udgiör tilligemed de 3 fölg. Reliefer Siderne af Döbefonten.) 3 Expl.
66-67. Christus velsigner Börnene. 2 Expl.
68. Maria med Barnet Jesus og Johannes.
69. Tre svævende Engle.
70. Skytsengelen med Barnet.
71. Christus velsigner Börnene. Skizze.
72. Præsten Hans Madsen for Johan Rantzau.
73-75. Dödens Genius med lukte Öine ved en Gravsöile. (Af Gravmælet over Lady Newbook.) 3 Expl.
76-78. Dödens Genius seende mod Himlen. (Af Gravmælet over baronesse Chandry.) 3 Expl.
79. En sörgende Qvinde. (Af Gravmælet over Bethmann-Hollweg.)
80. Mars staaende med Amors Piil i Haanden. (Af Reliefet forestillende Vulcans Værksted efter Anakreon.)
81. Alexander den Store paa sin Triumphvogn med den ved Siden svævende Victoria (uden Hestene). Midtstykket af Alexanderstoget.
82. Et Faar. Af Alexanderstoget.
83-84. Hovederne af Achilles og Briseis. Af Reliefet fra Aaret 1808, forestillende Briseis’s Bortförelse fra Achilles.

Buster:
85. Brystbillede af Napoleon som apotheoseret Kaiser, hævet op af Örnen.
86-87. — Kaiser Alexander af Rusland. 2 Expl. (Beskadigede.)
88. — Oehlenschläger.
89-90. — Holberg. 2 Expl. (No. 99 beskadiget.)
91-92. — Grev Rantzau Breitenburg. 2 Expl.
93-94. — Baronesse Schubart. 2 Expl.
–––––––––
95. Skizze til Thorvaldsens Portraitstatue.
96-97. 2 Figurer af Gratiernes Gruppe, uden Hoveder og Arme.
–––––––––
98. Marborbuste af Marchesa Firenzi, punktert.
99-100. To qvindelige Marmorbuster, punkterte.

II. FORMINDSKEDE COPIER EFTER THORVALDSENS VÆRKER.

I Gips:
101. Ganymedes med Örnen. Gruppe.
102. Ganymeds Figur, af foreg. Gruppe.
103. Statuette af Haabet.
104. — Den fredbringende Mars.
105. — Adonis.
106. — Hebe.
107. — Den triumpherende Amor.
108. Medaillon. Amor bunden bos Gratierne. Oval.
109. — Dagen og Natten.
110-113. — Natten. 4 Expl.
114-18. — Erato og Amor. 5 Expl.

I Porcellain:
119. — Dagen og Natten.
120. — De 4 Aarstider.
121. — Hymen og Amor, svævende.
122. — Juleglæde i Himlen.

III. FORSKIELLIGE ANDRE GIPSAFSTÖBNINGER.

Af Antiker:
123. Minervas Hoved, colossalt.
124. Romas Hoved, colossalt.
125. Ansigtet af den farnesiske Hercules.
126. Et Mercurhoved. Efter et Marmor-Fragment i Thorvaldsens Museum.
127-28. En Yngling med phrygisk Hue bestiger en Quadriga, i hvilken en tilslöret Qvinde staaer. (Paris’s og Helenas Bryllupstog.) Efter et Terracotta-Relief. 2 Expl.
129. Forskiellige Afstöbninger.

Af nyere Værker:
130-32. En mandlig Portraitbuste. 3 Expl.
133. Formen til samme.
134-36. Forskiellige mandlige Portraitbuster.
137-38. En mandlig Portraitbuste. 2 Expl.
139-140. En qvindelig Portraitbuste. 3 Expl.
142. Formen til samme.
143. En Barnebuste.
144. En liggende Löve, Statuette.
145. En gaaende Lövinde, i Relief.
146. Et Ornament i Relief.
147. Lille Copi efter den antike saakaldte Michel-Angelos Torso.
148. Kroppen af en lille anatomisk Figur.
149. Statuette af Göthe staaende. Af Frank.
150. To Portraiter i Relief, af Woltreck.
151. Forskiellige smaae Reliefer og Medailloner.
152. 4 Plader med Aftryk af antike Mynter.
153. Afstöbninger efter Naturen.
154. Forskiellige Afstöbninger.

IV. ANTIQUITETER.

155. Af brændt Leer. En Drikkeskaal (Kylix), med en modern malet Figur i Bunden.
156. Af brændt Leer. En Drikkeskaal (Skyphos) med Athenas Ugle paa Siden. (Itubrudt.)
157. — En lille Salvevase med en Fugl. (Halsen afbrudt.)
158. — En Skiænkekande med Zirater. (Hanken afbrudt.)
159. — En Salvevase (Lekythos) med Zirater.
160. — Fragmenter af forskielligtformede malede Kander og Skaale
161-66. — 6 Drikkeskaale (af Kylix-Form) med sort Fernis.
167-73. — 7 Drikkeskaale (af Skyphos-Form) med sort Fernis.
174. — To flade Skaale uden Hanke, med sort Fernis.
175-77. — 3 smaae Kander med sort Fernis.
178-79. — 2 Kander, uden Fernis.
180-81. — 2 smaae Vaser, uden Fernis.
182. — Fragmenter af forskiellige Vaser.
183. — 2 Lamper.
184. — Overdeel af en siddende Gudinde. Votivfigur med huul Bagside.
185. — Overdeel af en Offrende, ligesaa.
186. — Hoved af en Gudinde. Votivbillede med flad Bagside.
187.— Forskiellige Fragmenter.
188. Af Glas. Forskiellige Fragmenter.
189. Af Guld. Smaae etruriske Perler.
190. Af Bronze. 3 Ringe, en Slange, en lille Kölle m. m.
191. — Forskiellige Fragmenter.
192. Fragmenter af Marmor og andre Steenarter.

V. MALERIER OG TEGNINGER.

Ældre Oliemalerier:
193. Maria med Jesusbarnet og Johannes. Paa Guldgrund. Træ. Rundt. 14 T. Diam. (Beskadiget.)
194. En bedende Munk. Brudstykke af et större Maleri. 7 ½ T. h. – 5 T. br. Træ. (Meget beskadiget.)
195. Jesusbarnet sovende. Ovalt. 11 ½ T. h. – 15 ½ T. 1. Træ. (Beskadiget.)
196. Jesu Moder, Maria Magdalene og Johannes begræde den af Korset nedtagne Christus. 62 T. h. – 46 T. br. (Meget beskadiget.)
197. Johannes den Döber peger hen paa Christus. 25 T. h. – 18 ¼ T. br. (Meget beskadiget.)
198. Galathea og Cyklopen. 37 T. h. – 51 T. 1.
199. En Kone skurer et Kobberkar; bagved ere nogle Mænd i Samtale. 9 T. h. 12 T. l.
200. Et Landskab i historisk Stiil. Med en Flod og antike Bygninger i Mellemgrunden. 18 ½ T. h. – 24 T. l.
201. – Sidestykke til foreg.
202. Et italiensk Landskab. Solen bryder frem imellem Skyerne. 8 ½ T. h. – 11¼ T. l.
203. Architektur. Giennem en Bue sees forbi et Pallads ud til Stranden. 18 T. h. – 14 ½ T. br.
204. Store Buer med Udsigt til antike Ruiner. 14 T. h. – 17 ½ T. l. (Beskadiget.)
205. Den Hellige Catharinas Trolovelse. (Efter Correggio.) Tavlesteen. Ovalt. 10 T. h. – 12 ½ T. l. (Beskadiget.)
206. Brystbillede af St. Benedict, som i Haanden holder et Bæger med Slanger. Ovalt. 2 ½ T. h. Kobber.
207. Brystbillede af en Éngel med en Liliestængel. Ovalt. 3 ¼ T.h. Kobber.
208. Maria betragter det sovende Jesusbarn; ved Siden den lille Johannes med foldede Hænder. 6 ¼ T. h. – 4 ¼ T. br. Træ.
209. Et qvindeligt Brystbillede (Maria). Ovalt. 3 ¼ T. h. Kobber.
210. Tiden og en Sovende, over hvilke en lille svævende Genius holder et Baand med Indskriften: FUGIT HORA. 7 T. h. – 5 T. br. Kobber. (Til en Uhrskive.)
211. Lystighed i en Krostue. 15 ½ T. h. – 20 T. l.
212. Landskab. Til höire en Stige stöttet op til en Bygning. 23 T. h. – 33 T. l.
213. Qvæg drives hen ad en Vei. 4 ½ T. h. – 11 ½ T. l. Kobber.

Nyere Oliemalerier:
214. Benucci. Aqua cetosa i den romerske Campagne. 11 T. h. – 14 T. l.
215. — Vei ved en Flod, 11 T. h. – 14 T. l.
216. Dofebj. Constantins Triumphbue i Rom. 10 ½ T. h. – 15 T. l.
217. — Det Indre af Kirken i Montefiascone. 14 T. h. – 18 T. l.
218. Fohr. En Helgeninde og Andægtige paa Veien til et Capel. (Anlagt.) 28 T. h. – 38 T. l.
219. J. Junge. Capris Kyst. 28 ½ T. h. – 38 T. l.
220. Ubekiendt. En Gierrig veier og tæller sine Guldpenge. 9 T. h. – 7 T. br.
221. — En pavelig Schweitzer-Gardist. 24 T. h. – 19 T. br.
222. — Opgangen til Capitolium og Kirken Sta Maria in ara celi. 8 ½ T. h. – 10 ¾ T. l.
223. — Castello dell’ aqua Giulia. 10 ½ T. h. – 14 T. l.
224. — Ruin i Nærheden af Rom. 10 T. h. 13. ½ T. l.
225. — Italiensk Landskab. En Sökyst med et rundt Tempel og den opgaaende Sol. 20 T. h. – 29 T. l.
226. — — I Forgrunden drives en Faareflok op ad en Vei, bagved Havet. 8 ¾ T. h. – 13 T. l.
227. — — En Flod med flere Fald giennemströmmer Landskabet, i Forgrunden en Fisker. 12 ¼ T. h. – 16 T. l.
228. — — I Forgrunden en knælende Bondefamilie. 24 T.h. – 28 T. l.
229. Skizzer til et Landskab og en Blomsterbouquet. Paa Papiir.

Miniatur – Malerier:
230. Brystbillede af en Dame, fra Slutningen af foreg. Aarh. Ovalt. 3 T. h.
231. Brystbillede af en Mand i Galladragt, fra samme Tid. Ovalt. 3 T. h.
232. Brystbillede af en ung Dame som Hebe med en Skaal, af hvilken Jupiters Örn drikker. 4 T. h. – 3 ¼ T. br. (I et Futteral.)

Tegninger:
233. Et Landskab i Gouache. (Dörstykke.)
234-36. Palazzo Pitti, Domkirken og Campanilen i Florents. 3 Blade i Gouache.
237-41. 5 neapolitanske Prospecter. Gouache.
242-43. Vesuvs Udbrud 1794. 2 Stik af Aloja, malte med Gouache.
244. Costumer fra Roms Omegn. Aquarell. 5 Blade.
245. En Vandbærerinde i antik Dragt. Med Tusk.
246. En Syndflodsscene. Med Tusk og hvid Farve.
247. Pantheon, Titus’s og Constantins Triumphbuer i Rom, i architektoniske Omrids med Maal.
248. En Pakke architektoniske Tegninger.
249-51. 3 ditto.
252. En Pakke architektoniske Calqueringer.
253. En Pakke Tegninger.
254-61. 8 ditto.
262. En Pakke Calqueringer.
263. En Mappe ditto.

VI. KOBBERSTIK, RADERINGER, LITHOGRAPHIER m. m.

Efter Thorvaldsens Værker:
264-66. Thorvaldsens Werke. Oeuvres de Thorvaldsen. Rom 1836. 1-2 Hefte med 11 Tavler. 3 Expl.
267-86. Distrib. V af den af Mori udg. Samling af Thorvaldsens Værker, indeholdende 10 Tavler af Alexanderstoget. 20 Expl.
287-316. 7 Hefter af den af Misserini og Garzoli udg. Samling af Thorvaldsens Værker. 30 Expl.
317-18. Dante og Virgil i Underverdnen. Efter Thorvaldsens Tegning. Radering med Aquatinta af G. Romero. 2 Expl.
319. Stykke af Alexanderstoget: de over Floden flygtende persiske Kiöbmænd. St. af Amsler. Prövetryk.
320. 4 Blade, st. af Mori og Riepenhausen.
321. Ettore che rimprovera Paride. Af Riepenhausen. Omrids.
322. 6 Expl. af samme Blad.
323. En Pakke Contour-Stik.
324. En Pakke ditto.

325. 16 Stik för Skriften. (Af den af Carnevalini i Rom 1826 udg. Samling.)

En stor Deel af disse og de fölg. Blade efter Thorvaldsens Værker ere tilsmudsede eller plettede.
 
326. 6 ditto.
327. 6 ditto.
328-29. Apostlen Petrus. Stukket af P. Folo. 2 Expl.
330. En Pakke Raderinger efter Thorvaldsens Tegninger.
331. En Pakke Stik efter Thorvaldsens Sculpturer.
332. En Pakke ditto.
333-52. Johannes den Döbers Gruppe. 13 i Rom lithographerte Blade. 20 Expl.
353-64. 12 Pakker med et större eller mindre Antal Expl. af de særskilte Figurer af foreg. Suite.
365-66. Monumentet over Pius VIII. 6 lithographerte Blade. 2 Expl.
367. Potocki. 2 Expl. Den triumpherende Amor. 4 Expl. Lithographier.
368. Forskiellige lithographerte Blade.
 
Ældre Træsnit:
369. Albrecht Dürer. Den lidende Christus haanes af en Stridsmand. (Titelbladet til den store Passion.)
370. — Den hellige Nadverc.
371. — Mariæ Bebudelse. (Det 8de Blad af Marias Historie.)
372. — Mariæ Kroning. (Det næstsidste Blad af Marias Historie.)
 

Ældre Stik:

De fölg. Slik No. 373-79 ere nyere og meget svage Aftryk.
 

373. Marco Dente. En Slagscene. Bartsch XIV No. 420.
374. Marc Anton. Det bethlehemitiske Börnemord. B. 20.
375. — Paris’s Dom. B. 245.
376. — Parnasset. B. 247.
377. — Pesten. B. 417.
378. Agostino di Musi. Et Slag. Efter Giulio Romano. B. 212.
379. — Silens Tog. Efter Samme. B. 240.
380. Marc Antons Skole. Christus overdrager St. Peter Kirkens Styrelse. B. XV, 6.
381. Jac. Caraglio. En Slagscene. Efter Raphael. B. 59.
382. B. V. (Mesteren med Tærningen.) Offring til Priap. Efter Giulio Romano. B. 27.
383. — Scipios Seir over Syphax. B. 72-73. 2 Blade.
384. — Daphne bönfalder sin Fader. B. 20.
385. Diana Ghisi. En Mirakellæge. Efter Giulio Romano. B. 44.
386. Georg Ghisi. Amors og Psyches Bryllup. Efter Samme. B. 45.
387. — 3 Propheter og 3 Sibyller efter Michel Angelos Loftmaleri. B. 17-22. 6 Blade.

Nyere Kobberstik og Raderinger:
388. Blanchard. Amor og Psyche i Runddands med andre Börn.
389. P. S. Bartolus. De 3 Kongers Tilbedelse. Efter Raphael.
390. F. Ruscheweyh. Perseus og Andromeda. Efter J. A. Carstens.
391-92. — Giganternes Storm mod Olympen. Efter Samme. 2 Expl.
393. — La Poesia. Efter Raphael. (Plettet.)
394. E. C. W. Eckersberg. L’écrivain public à Rome. Eft[e]r E. Meyer.
395. A. Oleszezynski. Etude academique.
396-404. G. Wensel. La carità filiale. Efter F. Biglioli. Aquatinta. 9 Expl.
405. B. Pinelli. I pilastri delle logge e le 8 stanze nel Vaticano dip. da Raffaelle. 2 Blade.
406. J. A. Klein. Merinos. 1813. Radering.
407. — Französische Kriegsgefangene. 1814. Rad.
408. — En Hest med Kleins Maleredskaber og Adresse. 1814. Rad.
409. — En Bondeslæde. 1818. Rad.
410. — Auf dem Furkagebirge in der Schweiz. 1820. Rad.
411. — Barozzaro di Roma. 1820. Rad.
412. — En tyrkisk Officeer. Efter Le Prince. 1809. Aquatinta.
413. — En Hest ved Staldkrybben. 1817. I den sorte Kunst.
414. J. Koch. S. Giovanni e Paolo in Roma. Rad.
415. G. Busse. Eibsee am Zugspitz. Radering paa chin. Papiir saavelsom de 3 fölg. No.
416-17. — Tempio della Pace a Roma. 2 Expl.
418. — S. Ercolano in Perugia.
419. L. Ricciardelli. Porta S. Pancrazio. Rad.
420. — Porta Latina. Rad.
421. W. F. Gmelin. Luogo sepolcrale per gli Acattolici in Roma.
422. G. Aquaroni. 3 romerske Kirker.
423-30. A. Aquaroni. Anfitcatro Flavio. Panteon. Porta S. Lorenzo. Parte interna del Vaticano. 4 Blade. 8 Expl.
431. G. B. Piranesi. En antik Marmorvase. 2 Blade.
432-37. P. Bettelini. Bronzerne fra Siris. 2 Blade. 6 Expl.
438. C. Küchler. Portrait af J. M. Wagner. Radering paa chin. Papiir saavelsom de 4 fölg. No.
439-42. — Fr. Overbeck. 4 Expl.
443. — J. Chr. Reinhart.
444. Cecchini. Portrait af Ennio Quir. Visconti.
445. M. Haas. Friederich Wilhelm III af Preussen. Efter Plötz og Hornemann.
446. Chretien (med Physionotrace). 7 Portraiter.

Lithographier:
447. Thorvaldsens Portrait. Af C. Horneman.
448-49. Samme. Af A. M. Petersen efter C. A. Jensen. 2 Expl.
450. Samme. Af G. Nehrlich.
454. Schweitzer-Löven af Thorvaldsen, udhugget i Klippe-væggen ved Lucern. J. Schwegler del.
452-53. Eckersbergs Portrait. Af J. W. Gertner. Paa chin. Papiir. 2 Expl.
454. Raphaels Portrait. Af F. Rehberg efter Raphael.
455. Violinspilleren. Af C. Guglielmi efter Raphael. Paa chin. Papiir.
456-59. Syndefaldet. Af G. Lenghi efter Raphael. 4 Expl.
460. 17 Blade, lithogr. af L. Schnoor i Wien.
461. 17 Blade, lithogr. af C. Wenng i München. I 5 Omslag.
462. 18 Portraiter, af Forskiellige.
463. Den katholske Kirke i Kiöbenhavn. C. Zeuthen del. Paa chin. Papiir.
464. Vedute della Grecia. P. Massai litogr. Firenze. 9 Blade.
465. 11 italienske Prospekter. Eug. Landesio f. Roma.
466. Romerske Triumphbuer. Fossati del. Roma. 4 Blade.
467. 14 Prospekter, af Forskiellige.
468. 10 Blade af blandet Indhold, af Forskiellige.
–––––––––
469. Urbis Romæ sciographia ex antiquis monumentis accuratiss. delineata. 8 raderte Blade i roy. Fol. til at sætte sammen.
470. Vedula generale di Roma presa dal monte Gianicolo. (Af Rossini.) 3 raderte Blade i Eleph. Fol. til at sætte sammen.
471-74. Giennemsnit, Plan og perspectivisk Prospect af det vaticanske Museum, Radering i tv. Eleph. Fol. 4 Expl.
475. 9 Tavler af Valentinis Værk over Laterankirken. (Vol. I. Roma 1832. Fol.)
476. 8 Blade efter Loftmalerierne i Raphaels Loger i Vaticanet. Meest Omrids.
477. 2 Blade efter samme Malerier.
478. Amors og Psyches Forening i Olympen, og Galathea, efter Loftmalerierne i Paladset La Farnesina. N. Dorigny del. et inc. (Tab. 10-12 af det i Rom 1693 af Dom. de Rubeis udg. Værk.)
479. En af Hvælvings-Felterne af Michel – Angelos Loftmaleri i det sixtinske Capel. Dom. Cunego sc. Med et Fölgeblad, fremstillende en Deel af Loftmalerierne i Omrids.
480. 9 Blade romerske Costumer.
481. 4 Blade ditto.
482. 9 Blade med prospekter fra Pæstum og Sicilien. Fr. Morelli inc.
483. 8 Raderinger af P. Moise.
484. Et Hefte af C. Bonnards Costumes des XIII, XIV et XV siecles.
485. Blade af Kratzenstein – Stubs Haandtegninger, udg. af C. Bang.
486. Kobbere af Bröndsteds Skrift om Bronzerne fra Siris.
487. Tavler med antike Mynter, af Bröndsteds Værk Voyage en Grece og til den ikke indgivne Fortsættelse af samme.
488. En Pakke med Afbildninger af græske, etruriske og romerske Antiquiteter.
489. En Pakke med Stik efter antike malede Terracotta-Vaser.
489a. En Pakke ditto.
490. En ditto med ægyptiske Antiquiteter.
491. Monumenti della religione christiana ossia Raccolta delle antiche chiese di Roma da 4to al 13° secolo, del. e pubbl. da Gutensohn e Knapp. Roma 1833. Distrib. 2-3 med 14 stukne Tavler.
492. Scelta raccolta di monumenti sepolcrali, cibori ed altari eseguiti in Roma nei sec. XV e XVI, dis. da F. M. Tosi, incisi a cont. da Al. Becchio. Tav. 1-29, 31-33, 51-52. Med Text til 25 Tav. Roma 1834. Fol.
493. Fasc. I af Canina’s Architettura antica. (Med 6 Tavler.)
494. Agost. Penna: Viaggio pittorico della villa Adriana di Tivoli. (Tabb.) T. II complet. T. I og III defecte. Tv. Fol.
495. La caccia, costume di Roma. 20 stukne Tavler. F. Meli inv. e dis. Tv. Fol. (No. 4 mangler.)
496. Raccolta di 34 piante disegn. dal vero e litografate da Eug. Landesio. Roma 1836. Tv. Fol.
497. Samme Samling. (2 Blade fattes.)
498. Umrisse zu Goethes Faust, gezeichnet von Retsch. Taf. 1-26 med Text. Stuttg. u. Tüb. 1816. Tv. Fol.
499. Les armèes d’Europe, réprésentées en groupes characteristiques, composées et desinées d’après nature par Eckert, Monten & Schelver a Munich. Cahier 1-42. (Colorerte Lithographier uden Text.) Ud. Aar. Fol.
500. En Samling af 100 ældre Stik efter antike Sculpturer. Stor 8.
501. Metamorphoseon sive Transformationum Ovidianarum libri 15, æneis formis ab Ant. Tempesta ineisi. (150 Tavler, uden Text.) Ed. P. de Jode. Antwerpen 1606. Tv. 8.
502. 16 Tavler til Perspectiv-Læren. Tv. Fol.
503. Fascicolo 29 af Lucian Bonaparte’s Iconografía della Fauna italica. Med colorerte Lithographier.
504. Corso di Callografia. Giac. Bonanni inc. 53 stukne Tavler.
505. 40 Tavler af samme.
506. 9 calligraphiske Blade og 2 Kaarter, lithographerte af Hartwieg i München.
507. Danske Forskrifter, stukne og udg. af Schiött. Kbhvn 1838. 12 Blade.

VII. FORSKIELLIGT.

508. 4 smaae Figurer, et Hoved og en Medaillon, af Bronze.
509. Et Hielmhoved af Jern med Sölv-Indlægning. (Knop af et Sværdhefte.)
510. Et Naalehuus af Jern med indlagte Zirater og Figurer ai Sölv.
511. En huul Jernring med Indskrift: Senatore di Roma.
512. En Jupiter-Figur, dannet ved Galvanoplastik.
513. 4 stukne kobberplader til Cam. Bonnards Værk: Recueil de costumes des 13, 14 et 15 siècles. MCCCC, No. 33-36.
514. En Kobberplade med stukne Omrids af et antikt Sarkophag-Relief.
515. To runde Plader af Scagliola med Billederne af en romersk Bro og Tempel.
516. En malet Terracotta-Vase, Efterligning af en antik.
–––––––––
517. En Paste af Wedgwood med Homers Hoved fordybet.
518. To smaae Paster af en Perlemoder-lignende Composition med Fred. Willielm III af Preussens Hoved fordybet, og en lille Glaspaste med Pius VII’s Hoved ophævet.
519. En Æske med fordybede Glaspaster, af hvilke de fleste beskadigede.
520. Endeel Gipsabstöbninger af Thorvaldsens antike skaarne Stene og Paster.
521-22. Ditto.
523. Afstöbnhiger i Gips og Svovl af antike og moderne skaarne Stene og Paster.
524. Udskaarne Conchylie-Skaller med Thorvaldsens Dag og Nat m. m., itubrudte.
525, To smaae runde Glasplader med sammensmeltede Zirater. (Millefiori.)
526. En Rok, udskaaret af Rav, i Miniatur. (Itubrudt.)
527. En til en Kurv udskaaret Kirsebærsteen.
528. Christus i Graven, udskaaret i en Perlemoderplade. (Itubrudt.)
529. En lille Örn, udskaaret i Elfenbeen.
–––––––––
530-31. To Sölv-Scudi fra Pius VIII med Apostlene Petrus og Paulus paa Rev. Af Voigt.
532. En Geschichts-Thaler fra Ludvig I af Baiern med Churfyrste Maximilians Rytterstatue af Thorvaldsen paa Rev. Af Voigt.
533. En Bronze-Medaillon med Pave Alexander VII’s Brystbillede.
534. En ditto med Pave Leo XII’s Brystbillede.
535. 4 Bronze – Medailler.
536. En Tin-Medaille med Fredr. Wilhelm III af Preussens Portrait. I Etui.
537. 4 Tin-Medailler.
538. En Pakke med Medailler eller Afslag af Medailler i Bly og Tin.
539. 9 smaae Jern – Medailloner.
–––––––––
540. Et ægformet Lommeuhr fra Slutn. af det 16de Aarh., af Messing, med en ziirligt udgraveret Skive.
541. Et Gulduhr med et Slags Perpetuum mobile i Værket. (2 Lod Guld.)
542. Et Sölvuhr.
543. Et ditto.
543a. Et Guldsignet med Spille-Indretning. (Beskadiget.)
544. Et Guldsignet med en Karneol.
546-47. To smaae Guldsigneter med glatte Plader.
548. En lille Guldkiede.
549. En Guld-Brystnaal med 2 halvkugledannede Hoveder.
550. En huul Guldring.
551. En monstruös Perle med Sölv-Indfatning.
552. Et gammeldags Brystsmykke af Guld og Emaille.
553. En sleben Rögtopas.
554. Smaae slebne Onyxer, Carneoler og andre haarde Stene, i en lille Kasse af Bogform med Skuffer.
555. Endeel ditto större, i en Æske.
556. En rund flad Daase af Alabast.
557-58. To Snuustobaks – Daaser af Træ med Porcellains-Malerier.
559. En ditto med paatrykte chinesiske Figurer og Zirater.
–––––––––
560. Et Par engelske Barbeerknive i Futteral.
561. Ditto.
562. En Sölv-Spiseskee.
563-64. To Sölv-Theeskeer.
565. Et Bestik med Tegne-Instrumenter af Messing og Elfenbeen.
566. En Messing-Vinkel.
567. Et gammeldags Blækhorn forbundet med et Pennefuteral, af Messing.
568. Et Par (Læse-)Briller af Sölv.
569. Et Par ditto af Jern.
570. En Comediekikkert.
571. Et Cigar-Futteral med et lakeret Maleri.
572. Et Par Terzeroler.
573. En Calebas med malede Zirater.
–––––––––
574. To smaae Fodstykker af hvidt Marmor.
575. En lille sleben Granitplade.
576. En lille sleben Marmorplade,
577. Et Stykke Lava fra Vesuvs Udbrud 1834.
578. En Kasse med Mineralier.
579. En Kasse med slebne Marmorarter.
580. En Kasse med Fossilier.
581. En Æske med smaae Biergkrystaller og Turmaliner.
582. Et Mahogni – Divanbord.
583. Et Mahogni – Reisechatol.
584-94. 11 Rammer til Malerier, forgyldte.
595. 15 ditto, af poleret Træ.
596-610. 15 Rammer af poleret Træ med Glas og en Bagklædning med Hængsler, til Indsætning af Kobbere eller Tegninger,
611-15. 5 större ditto.
616. 10 Trækasser af Bogform, indeholdende 6 med runde Rum forsynede Skuffer, til Opbevaring af smaae slebne Stene eller desl.
617. 2 Kasser af lign. Form, med Skuffer af Pap.
618. Endeel Plader til Mynter, af Træ og Pap.
619. Endeel Etuier til Medailler.
620. Et större Etui til Ringe.

VIII. BÖGER. *)

1. Kunst.

1. Andr. Alciati: Emblemata, lat. et ital. Padua 1626.
2. — Emblemata, opera Joh. Thuilii. Patav. 1661. 4.
3. A. Chiusole: Dell’arte pittorica libri VIII. Venez. 1768.
4. Dialoghi sopra le tre arti del disegno. Firenze 1770.
5. G. B. Aldobrandini: Le belle arti applicate ai bisogni ed agli usi della vita umana. Fasc. 1. Roma 1828. fol.
6-7. F. Pistrucci: Iconologia. T. 1-2. Milano 1819-21.
8-9. Essai sur le perfectionnement des beaux arts par les sciences exactes. T. 1-2. Paris 1803.
10. Tavole anatomiche per li pittori e gli scultori. Fasc. 5, 6 og 8.
11. Anatomia per uso dei pittori e scultori. XIV tav. 2 Fasc. Roma 1830.
12. Conversationslexicon für bildende Kunst, Mit Holzschn. Liefer. 1-4. Leipzig 1843.
13. Giov. Pierio Valeriano: Jeroglifici. Venetia 1702. fol.
13b. Columnæ Trajani orthographia, CXXXIV æneis tabulis insculpta, utriusque belli Dacici historiam continens. Roma 1773. fol.
14. Degli anfiteatri e singolarmente del Veronese. Verona 1728.
15. Report on the Earl of Elgins collection of sculptured marbles. London 1816.
16. R. Gargiulo: Collezione delle diverse forme de’ vasi Italico-Greci. T. I. Con IV tav. Napoli 1822. 4.
17. F. A. Walter: Die wiederhergestellte Mahler-Kunst der Alten. Berlin 1820.
18. Joh. Gurlitts Versuch über die Büstenkunde. Magdeburg 1800. 4.
19. Collection des chefs-d’oeuvre de l’architecture, decrite par J. G. Legrand. Paris 1806.
20. Serie dei progetti architettonici da C. A. Torres, incisi in rame da A. Bini. Libr. I. Roma 1835. fol.
21. C. F. v. Wiebeking: Von dem Einflusz der Bauwissen-schaften auf das allgemeine Wohl und die Civilisation, insbesondere in Griechenland und Klein-Asien. 3te Abh. München 1818. 4.
22. Kurzgefaszte Erklärungen und Grundsåtze der Civil-Architectur. München 1823. 4.
23-26. Iconarii universalis tentamen seu rerum omnium imagines. T. 1-4. Roma 1776-77. fol.
27. Descrizione dei sanctuarii del Piemonte, adorna delle vedute pittor, diligentemente colorite. Torino 1822. fol. (Ucomplet.)
28. Edifici Farnesiani. Loggia di Raffaele. Fase. 1. Roma 1834. fol.
29-30. G. B. Vermiglioli: Dell’ acquedotto e della fontana maggiore di Perugia. Perug. 1827. 4. (2 Expl.)
31. Raccolta de’ monumenti e fabbriche del XV e XVI seculo, design, ed incise da A. Mezzetti e P. Camporese. Fasc. 1. Roma 1825. fol.
32-33. Opere di Benv. Céllini. Vol. II—III. Milano 1811.
34. La galerie de Florence. Basle 1800.
35. Verzeichnisz der Gemälde der Bildergallerie in München. 3te Aufl. München 1832.
35a. Catalogo dei quadri che si conservano nella pinacoteca della pontificia accademia delle belle arti in Bologna. Bologna 1829.
36-40. Composizioni sulle Notti Romane di Aless. Verri, inv. ed inc. da Vinc. Gajassi. (Tav. 1-40.) Roma 1832. Tv. Fol. 5 Expl.
41-43. Opere di pittura e di scultura , cond. da alcuni accademici di St. Luca, descr. da S. Betti. Roma 1838. 3 Expl.
44. K. F. Wiborg: Kunstudstillingen i 1841. Med 15 Raderinger. Kbhvn. fol.
45-46. Thorvaldsen og hans Værker. Ved J. M. Thiele. 1ste Deel. Med 81 Kobbere. Kbhvn 1831. 4.
46.b. Thorvaldsen og hans Værker. Texten forkortet efter Thiele ved F. C. Hillerup. 1-2 Hefte. Med 14 T.
47. Et Bundt med Hefter af forskjellige Værker ang. Kunst.
48. Et Bundt, hvori Smaaskrifter om Kunstacademiet i Kiöbenhavn m. m.
49. Et Bundt, hvori Smaaskrifter, fremmede Kunstacademier vedkommende m. m.
50. Et Bundt, hvori danske og tydske Kunstcataloger m. m.
51. Et Bundt, hvori italienske og franske Kunst-Cataloger m.m.
52. D. G. Türk: Kurze Anweisung zum Klavierspielen. Halle u. Leipz. 1792.
53. — Anweisung zum Generalbaszspielen. Halle 1800.
54. Gurlitt: Ueber die Gemmenkunde. Magdeb. 1798. 4.
54a. Zoëga: Numi Ægyptii imperatorii, prostantes in museo Borgiano Velitris. Cum tab. XXII. Romæ 1757. 4.
55. Primorum XII Cæsarum imagines ex antiquis numismatibus desumtæ, addita perbrevi descriptione cujusque vitæ ac deligenti numismatum delineatione. Romæ 1713. 4.
56-60. Observations numismatiques dediées à Thorvaldsen. Rome 1833. Med 1 Tavle. (5 Expl.)
61. Tillæg til Beskrivelsen over danske Mynter og Medailler i [i] den kongelige Samling. Kbhvn 1794. fol.
62. Efterretning om det Kongelige Mynt- og Medaille-Cabinet. Kbhvn 1835.
63. Catalogus numorum e serie Romana duplicatorum etc. Haun. 1838.
64. Tariffa universale figurata delle monete antiche e moderne, racc. da St. Morelli. Fasc. 1-18. Roma 1833-36. fol.

–––––––––

2. Archæologi og Mythologi.

65. Angelo Dalmazzoni: L’antiquario. Roma 1804.
66-69. G. Winckelmann: Monumenti antichi inediti. 2 edit. T. II P. II. Con suppl.: 7 Dissert. del P. St. Raffei. (2 voll.) p. p. Roma 1821. fol. (2 Expl.)
70. Notice des statues, bustes et bas-reliefs de la galerie des antiques du musée Napoléon. Paris an. XI.
71. Samme Bog.
72. J. Ph. Pfeiffer: Antiquitatum Græcarum libri IV. Regiom. 1689. 4.
73. Lamb. Bosii Antiquitates Græcæ cum observationibus Leisneri, ed. J. C. Zeunius. Lipsiæ 1787.
74-80. Barthelémy: Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland. 1-7 Bd. Mit Kupfertaf. Berlin 1792.
81. Romanarum antiquitatum libri decem, collecti a Joh. Rosino. Lugduni 1585. fol.
82. Breviarium antiquitatum Romanarum Cellario-Freyerianum. Hanov. 1751.
83-84. N. Ventimiglia: Introduzione allo studio delle Romane antichità. 1-2. Roma 1783.
85. J. L. Meyer: Lærebog i de romerske Oldsager. Overs. Med 5 Kobbere. Kbhvn 1799.
86. Ez. Spanhemii Orbis Romanus. Londini 1703. 4.
87. Nuovi frammenti dei fasti consolari capitolini, illustrati da B. Borghesi. P. I. Milano 1818. 4.
88. Nieupoor: Rituum, qui olim apud Romanos obtin., explicatio. Ven. 1768.
89. Museo Capitoliuo o sia descrizione delle statue ed altri antichitá.
90-92. Osservazioni istorico-architettoniche sopra il Panteon. Con 3 tav. Roma 1791. 4. (3 Expl.)
93. Indicazione antiquaria per la villa suburbana della casa Albani. Roma 1785.
94. St. Raffei: Osservazioni sopra un bassorilievo della villa Albani. Con fig. Roma 1773. fol.
95. G. d’Ancora: Prospetto degli scavi di Ercolauo e di Pompei. Napoli 1803.
96. L. Bongiovanni: Guida per le antichitá di Siracusa. Messina 1818.
97-98. (A. A. Scotti:) Illustrazione di un vaso italo-greco del museo di Monsign. Arcivescovo di Taranto. (Med Kobb.) Napoli 1811. 4. (2 Expl.)
99. Joh. Scheffer: De militia navali veterum, Upsaliæ 1654. 4.
100. L. Fanciulli: De lucernis seu lampadibus. Maceratæ 1802. 4.
101. S. Erizzo: Discorso sopra le medaglie degli antichi. Vinegia 1559. 4.
102-4. Det kongl. nordiske Oldskrift-Selskabs Aarsberetninger for 1838-40. Med Kobb. og Træsnit. Kbhvn 1839-41.
105. Nordiske Oldsagn bearbeidede til Almeenlæsning af Oehlenschläger. Udg. Af Selskabet for Trykkefr. r. Br. Kbhvn 1840.
106. Et Bundt med Smaaskrifter af archæologisk Indhold, deriblandt Bulletins og Annales de l’institut archéologique. Rom 1829. 38. 41. 42.
107. Et lignende Bundt.
108. B. Hederich: Lexicon mythologicum. Leipzig 1724.
109. Biografia mitologica. Vol. 1. Venezia 1833.
110. Millin: Exposé du cours de mythologie. Paris 1809.
111-12. J. H. Voss: Mythologische Briefe. T. 1-2. Königsb. 1794.
113-14. A. Hirt: Bilderbuch für Mythologie, Archäologie und Kunst. 1-2 H. Dresden 1805-16. Mit Kupfertaf. 4.

–––––––––

3. Græske os romerske Classikere.

115. Aeliani Variæ historiæ libri XIV. Roma 1545. 4.
116. Samme Bog. Francof. 1587.
117. Aeneæ commentarius tacticus et obsidionalis, rec. J. Casaubonus.
118. — Commentarius de obsidione toleranda, cum versione Is. Casauboni etc., ed J. C. Orellius. Lipsiæ 1818.
119. Aeschyli Tragoediæ. Græce. Ed. G. H. Schaeffer. Lips. 1812.
120. F. J. Bast: Lettre critique sur Antoninus Liberalis, Parthénius et Aristénéte. Paris 1805.
121. Samme Bog.
122-25. Apollodori Bibliothecæ libri III. Ed. C. G. Heyne. Goett. 1782. Notæ ad Apollodori biblioth. auct. C. G. Heyne. Vol. 1-3. ib. 1783.
126. Apollonii Rhodii Argonautica. Græce. Ed. Brunck. Argent. 1780.
127-28. Appianus: Romanarum historiarum quæ supersunt. Græce ed. L. H. Teuscherus. T. 1-2. Lemg. 1797.
129. Arati Phænomena et Diosemea, Eratosthenis Catasterismi, Dionysii Orbis terrarum descriptio, cur. Matthiæ. Francof. 1817.
130. Aristophanis Comoediæ. Græce, studio R. Brunck. T. I-III. Argent. 1783.
131. — Comoediæ. Lat. T. 1-3. Argent. 1731.
132. Aristoteles: De moribus. Græce. Argent. 1549. Acc. Aeschinis et Demosthenis orationes inter se contrariæ. ib. 1545.
133. — De arte rhetorica. Græce. Venet. 1546.
134. — De arte poetica, cum comment. G. Hermanni. Lips. 1802.
135. Magni Augustini Niphi: Commentarii in octo libros Topicorum Aristotelis. Parisiis 1542. fol.
136. Petri Victorii Commentarii in librum Demetrii Phalerei de elocutione. Florentiæ 1562. fol.
137. Demosthetiis et Aeschinis Opera. Græce et Lat. ed. Hier. Wolfius. Aureliæ Allobr. 1607. Fol.
138. Demosthenis Oratio adversus Leptinem. Græce. Acc. Aelii Aristidis declam. ejusdem causæ. Cura Wolfii. Halis 1789.
139. Dictys Cret. de bello Trojano et Dares Phryg. de excidio Troiæ. Amstel. 1630.
140. Diodorus Siculus: Bibliotheca historica, in Latin, conversa a Poggio Florentino. Venetiis 1481. fol.
141. Diogenis Laertii Opera. Græce. 1798.
142. Ign. Rossii Commentationes Laertianæ. Romæ 1788. 4.
143-48. Dionigi Alicarnasseo: Le antichitá Romane. Trad. T. 1-6. Roma 1794-95. 4.
149-50. Dom. Scina: Memorie sulla vita e filosofia d’Empedocle. T. 1-2. Palermo 1813.
151. Eratosthenis Geographicorum fragmenta, ed. G. C. F. Seidel. Gott. 1789.
152-55. Euripidis Tragoediæ, græce. T. 1-4. Lipsiæ 1810-11.
156. — Phoenissæ. Græce. Ex rec. Brunckii ed. Martini. Lipsiæ 1793.
157-74. Euripides, oversat af Chr. Wintlier. Kbhvn 1840. (18 Expl.)
175-76. Heliodori Aethiopica, ed. Koraes, T. 1-2. Paris 1804.
177-78. Herodoti Historiarum libri IX, opera F. V. Reizii. P. 1-2. Lipsiæ 1807-13.
179. — P. II. Historiarum libri V-IX. Græce ed. Reizius. Lipsiæ 1800.
180. Hesiodus: Qvæcunque extant. Græce et Lat. Ex rec. Joh. Clerici. Amstel 1701.
181. — Opera et dies, græce, lat, et ital. Firenze 1808, 4.
182. — Carmina. Lipsiæ 1815,
183. — Scutum Herculis, græce ed. C. F, Heinrich. Vratisl. 1802.
184. Theogonia Hesiodea, ed. F. A. Wolf. Halæ 1783.
185-86. Hesychii Lexicon. Ed. Alberti. T. 1-2. Lugd. Batav. 1746. fol.
187. N. Schow: Supplementa ad Hesychii lexicon. Lips. 1792.
188. Hippocrates contractus, stud. Th. Burnet. Argent. 1765.
189-90. Homeri opera, ed. F. A. Wolf. T. 1-2. Lipsiæ 1804.
191-98. — Carmina, cur. C. G. Heyne. Græce. T. 1-8. Lipsiæ 1802.
199. — Ilias. Ed. F. A. Wolf. Vol. 1-2. Halis 1794.
200. — Ilias, übers. v. J. H. Voss. Altona 1793.
201. — Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata. Græce et Latine, cur. St. Berglero. Patavii 1744.
202. — Odyssee, übers. v. J. H. Voss. Altona 1793.
203. — Odyssea, trad. da J. Pindemonte, Vol. 1. Roma 1824.
204. Ευστϑιοϛ: παρεχβολαι ειϛ την ´Оμηρου Оδυσσειαν. Romæ 1579. fol.
205. Scholia in Odysseam e codice Harleiano. 4.
206.— Hymni et Batrachomyomachia. Ed. A. Matthiæ. Lips. 1805.
207. F. A. Wolf: Prolegomena ad Homerum. Halis 1795.
208. Apollonii Lexicon Græcum Iliadis et Odysseæ, ed. Tollius. Lugd. Batav. 1788.
209. Koës: Probe eines Griechisch-Deutschen Wörterbuchs über Homer. Kopenh. 1806.
210. Samme Bog.
211. H. Schlichthorst: Geographia Homeri. Gott. 1787. 4.
212. Schlegel: De geographia Homerica. Hanov. 1788.
212b. Lechevalier: Beschreibung der Ebene von Troja, übers. v. Dalzel. Mit 4 Charten. Leipzig 1792.
213. R. Wood: Versuch über das Originalgenie des Homers. Frankf. 1773.
214-15. Isocrates: Λογοι ϫαι Επιστολαι. T. 1-2. Paris 1806.
216. — Phraseologia Græcolatina, per M. Neandrum. Basil.
217a-b. Luciani Opera omnia. Græce. Ed. Fr. Schmieder. T. 1-2. Halæ Magd. 1800-01.
217c. — Dialogi selectiores in primis deorum, græce. Curavit & duplici indice instruxit G. H. Martini. Lipsiæ 1794.
218. Lycosthenis Apophthegmata. Lugd. 1556.
219. Samme Bog. 1594.
220. — Similium loci communes. 1595.
221-24. Meletius: Geographia vetus et nova. Græce. T. 1-4. Venet. 1807. defect.
225. Nemesius Emesenus: De natura hominis. Græce et Lat. Ed. C. F. Matthæi. Halæ Magd. 1802.
226. Pausanias: Græciæ descriptio, a G. Xylandro recogn. Hanoviæ 1613. fol.
227-28. Decem regionum veteris Græciæ descriptio. T. 1-2. Lugd. 1558-59.
229-31. — Description de la Grèce. Trad. avec le texte Grec par Clavier. T. 1-3. Paris 1814.
232. — Reisebeschreibung von Griechenland, übers. v. Goldhagen. 2ter Bd. Berlin 1798.
233. A. Nibby: Saggio di osservazioni sopra Pausania. Roma 1817. 4.
234. Philostrati Opera. Græce et Latine, Ed. F. Morellus. Parisiis 1608. fol.
235-37. I vincitori Pizi,— Nemei, — Ismi, di Pindaro, tradotti in ital. canzoni ed illustrati da G. Gauthier. Roma 1765-68. Med græsk Text og Tavler.
238. Ode di Pindaro, tradotte da A. Adimari. Pisa 1631. 4.
239. Platonis Opera. Latine per M. Ficinum. Venet. 1491. fol.
240. — Opera. Græce. Ed. M. Hopperus. Basil 1556. fol.

241-43. — Opera omnia. Ex nova J. Serrani interpretat. Ed.

H. Stephanus. T. 1-3. 1578. fol.
 
244. — Opera. Marcil. Ficino interpr. Lugd. 1590. fol.
245-71. — Tutte le opere. Trad. da P. Bembo etc. T. 1-9.
Roma 1831-33. (3 Expl.)
272-98. — Samme Bog. Fasc. 1-40 (complet). 3 Expl.
299a, Samme Bog. Fasc. 1-2, 5-26 og 31-40.
299b. Samme Bog. Fasc. 11-20.
300. — De republica. Græce. Ed. Fr. Ast. Jenæ 1804.
301. — Eutyphro, Apologia Socratis, Crito et Phædo. Græce Ed. Fischerus, Lipsiæ 1783.
302. — Dialogi quatuor. Græce. Annot. ill. Heindorf. Berol. 1802.
303. — Dialogi duo Gorgias et Theætetus. Græce. Ed. Heindorf. Berol. 1805.
304. Jani Cornarii Ecloge in dialogos Platonis, ed. J. F. Fischer, Lipsiæ 1771.
305. Chrestomathia Platoniana. Græce et Lat. Turici 1756.
306. Scholia in Platonem, coll. D. Ruhnkenius. Lugd. 1800.
307. Samme Bog med skrevne Noter af Bröndsted.
308. Notice des scholies Grecques sur Platon, par Chardon-la-Rochette. Paris 1801.
309. Fr. Ast: De Platonis Phædro. Jenæ 1801.
309a. Platons Werke von F. Schleiermacher. I Th., 1-2 B. II Th., 1 B. Berlin 1804-5.
310. A. Conti: Illustrazione del Parmenide di Platone. Venez. 1743. 4.
311. In Platonis Minoem et libros priores de legibus comment. A. Böckh. Halis Sax. 1806.
312. Fr. Ast: Platons Leben und Schriften. Leipz. 1816.
313. Entwurf von Platons Leben; aus dem Engl. Übers. v. Morgenstern. Leipz. 1797.
314. Plotini opera philosophica omnia, ed. Marcil. Ficinus. Basileæ 1580. fol.
315-27. Le vite degli uomini illustri di Plutarco, volgarizzate da Gir. Pompei. Vol. I-XIV, Roma 1824-25.
328-29. Plutarch: Vite degli huomini illustri. Trad. per Domenichi. T. 1-2. Venet. 1607.
330-34. — Opuscoli morali. Trad. T. 1-5. Roma 1790. 4.
335. Jul. Pollucis Onomasticum. Græce et lat. Amstelod. 1706. fol.
336. Polyænus: Strategemata. Græce. Paris.
337-40. Polybii Historiæ. Græce. T. 1-4. Lipsiæ 1816.
341. Quintus Calaber: Paralipomena, ed. L. Rhodomanus. Han. 1604. Acc. Totius historiæ Romanæ epitome, ex variis auctoribus decerpta a L. Rhodomano.
342-54. Saffo: Odi e frammenti, racc. e trad. da A. M. Ricci. Livorno 1832. 4. (13 Expl.)
355-56. Sophoclis opera, ed. R. F. Ph. Brunck. Vol. 1-2. Argentor. 1786. 4.
357. — Tragoediæ septem. Græce. Ex rec. Brunckii ed. L. Sahl, Hauiæ 1793.
358-59. — Tragoediæ. Græce. Ed. G. H. Schaeffer. T. 1-2. Lips. 1810.
360. — Oedipus tyrannus et Antigone. Græce. Ex recens. Brunckii ed. A. C. Meincke. Goett. 1790.
361. Stephanus Byzantinus: De urbibus et populis, Græce et Lat. Lugd. Batav. 1688. fol.
362-65. J. Stobæi Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo, ed. A. H. L. Heeren. P. 1-2. Gott. 1792-1801.
366. — Sermones. Græce ed. N. Schow. Pars. 1. Lipsiæ 1797.
367. Strabo: Rerum geographicarum libri XVII. Rec. Is. Casaubonus. 1587. fol.
368-70. — Della geografia. Trad. T. 1-3. Roma 1792. 4.
371. Theocriti Idyllia. Græce. Ex rec. Valkenaeri. Gothæ 1789.
372-81. Thucydides: Bellum Peloponesiacum. Græce. T. 1-10. Wien 1805-6.
382. Timæi Sophistæ Lexicon vocum Platonicarum, ed. Dav. Ruhkenius. Lugd. 1789.
383. Tryphiodorus: Excidium Troiæ. Græce et Lat. Ed. Bandinius. Florent. 1765.
384. Lizelii historia poetarum Græcorum Germaniæ. Francof. 1730.
–––––––––
385. Dec. Ausonii Opuscula varia. Lugd. 1549.
386. Cæsaris Commentarii de bello Gallico et civili. Acc. bellum Alexandrinum, Africanum et Hispaniense. Patavii 1754.
387-88. Ciceronis Opera omnia, a Dionys. Lambino Monstrol. emend. T. 1-4. Parisiis 1566. 2 voll. fol.
389-90. — Orationes. T. I et III. Neapoli 1770-79.
391. — Orationum pro Fonteio et pro Rabirio fragmenta, T. Livii libri XCI fragm. etc., ed. Niebuhr. Romæ 1821.
392. O. Wormius: De oratione Ciceronis pro Marcello contra Wolfium. Hauniæ 1803.
393. Samme Bog.
394. R. Weiske; Commentarius in orationem Ciceronis pro Marcello. Lipsiæ 1805.
395. Ciceronis Epistolæ familiares. Romæ 1648.
396. — Epistolas, traducidas par Abril. Valencia 1780.
397. — Om Pligterne, overs. af J. B. Suhr. Kbhvn 1838.
398. — Historia philosophiæ antiquæ, ed. Gedike. Berol. 1801.
399. Curtius: Historia Alexandri magni. Amstel. 1664.
400. Auli Gellii: Noctes Atticæ. Lugd. 1546. Acc. Petri Mosellani annotationes. ib. 1542.
401. Horatii opera, ex recens. R. Bentleii. Edit. alt. Amstel 1713.
402-4. — Opera, cur. Fr. Dorighello. Edit. 2da. T. 1-3. Patavii 1780.
405-6. — Opera, mit Anmerk, von Ernesti. 1-2 Th. Berlin 1800-1801.
407. — Poemata, illustr. a J. Bond. Aurelianis 1767.
408. — Sermones, epistolæ et ars poetica. Lat. og Dansk ved J. Baden. Kbhvn 1793.
409. — Eclogæ, ed. Baxter et Gesner. Lipsiæ 1752.
410. — Carmina, auct. J. Juvencio. Napoli 1818.
411. K. W. Ramlers Oden aus dem Horatz, Berlin 1769.
412. Livii Historiarum ab urbe condita decas III. Turnoni 1605.
413. Chronologia in Livii historiam. Francof. 1588.
414. Interessante Erzählungen aus den Römischen Annalen des Livius, ansgew. von C. H. Kayser, Erlangen 1805.
415. P. Manutii Epistolæ. Ed. Aldina. Venet. 1569.
416. Martialis Epigrammaton libri XII. Lugd. Bat. 1588.
417. Ovidii Opera, cur. Nic. Heinsio. Amstel 1652.
418. — Metamorphoses. Venetiis 1565. fol.
419-20. Pentamerone delle metamorfosi d’Ovidio. T. 1-2. Siena 1777.
421. M. Acci Plauti Capteivei, ed. F. Avellinus. Neapoli 1807. 4.
422. Samme Bog.
423. P. Lacermi comment. in militem gloriosum Plauti. Venet. 1742. 4.
424-33. C. Plinii Historia naturalis. Ed. Franzius. Vol. 1-10. Lipsiæ 1778-91.
434. Historia naturale di Plinio secundo, tradolta per L. Domenichi. Vinegia 1561.
435. C. Plinii Cæcilii Secundi Epistolæ et panegyricus. Ed. Chr. Cellarius. Lipsiæ.
436a. Taciti Opera cum adnotat. Boxhornii. Amstelod. 1661.
436b. — Opera juxla edit. D. Lallemant. Paris 1779.
437. — Agricolas Levnet, o vers. af O. Worm. Kbhvn 1838.
438. Virgilii codex antiquissimus, a R. T. Aproniano descr., qui in biblioth. Mediceo-Laurentiana adservatur. Ed. Fogginius, Florentiæ 1741, 4.
439-40. — Opera, ed. C.G. Heyne. T. 1-2. Hauniæ 1778-80.
441. L’Opere di Virgilio, commentate in lingua Toscana da G. Fabrini. Venezia 1741. fol.
442. Vitruvius: Architettura, tradotta da F. L. Durantino. Vineg. 1535. 4.
443. H. C. Genelli: Exegetische Briefe über des M. Vitruvius Pollio Baukunst. 1stes H. Mit 21 Kupf. Braunschw. 1801. 4.
444-45. Basinii Opera. T. 1-2. Arimini 1794. 4.
446. Ponlani Opera. Venet. in ædibus Aldi. 1805.
447. Antonii Thylesii carmina et epistolæ. Neapoli 1808. 4.

–––––––––

4. Historie og Biograpliie.

448. La genealogia delle case piu illustri, data in luce da Ant. Chiusole. Venez. 1743. fol.
449. Allg. genealogisches und Staats-Handbuch. 64 Jahrg. 1ster B. Frankf. 1811.
450. (Rönne:) Geographisk-historisk Haandbog. 1-16 II.
451-52. C. D. Beck: Anleitung zur Kenntnisz der allgemeinen Welt- und Volken-Gechichte. 1-2 Th. Leipz. 1787-88.
453. G. G. Bredow: Weltgeschichte in Tabellen. Alt. 1804. fol.
454-88. G. Terrario: Il costume antico e moderno di tutti i popoli. Europa Vol. 1-10. (16 voll.) Asia Vol. 1-8. Africa Vol. 1-4. America Vol. 1-2. Ed. 2da 1823-31. Aggiunte. Vol. 1-3. 1833-37. Firenze. (Tabb.)
489-90. J. C. Gatterer: Handbuch der Universalhistorie. 1-2 Th. Götting. 1764-65.
491-532. G. A. Guatani: Lezioni di storia, mitologia e costumi. Vol. 1-3. Roma 1838-39. (14 Exempl.)
533-36. W. Guthrie: Allgemeine Weltgeschichte, übers. von Heyne. 2-5 Th. Leipz. 1766-68.
537-97. Storia universale dal principio del mondo sino al presente. Scritta da una compagnia di letterati Inglesi. Trad. T. 1-61. Amsterd. 1765-1821. 4.
598. Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte. Wien 1781.
599. Selecta principum historicorum, ed. Wyttenbach. Amstel. 1794.
600. Riegels Smaae historiske Skrifter. 1ste D. Kbhvn 1796.
601-4. Fr. Sneedorfs Samlede Skrifter. 1. 2. 4. og 5. D. Kbhvn 1794-97.
605-6. J. Chr. Riise: Archiv for Historie og Geographie. 8de og 13de B. Kbhvn 1822-23.
607-9. Cosmorama pittorico. Anno 1-3. 1835-37. Milano. 4.
610. Bredow: Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und Chronologie. Altona 1800.
611. C. G. Bredow: Handbuch der alten Geschichte. Altona 1799.
612. Samme Bog.
613. A. Hartung: Abrisz der alten Geschichte. Berlin 1806.
614. ´Ιστοριϰον χαρτοπαιγνιον περιεχον έπιτομην της Έλενιϰης ίστοριας.
615-16. Fr. Münter: Velia in Lucanien. Eine Beilage zu Hegewisch über die Colonien der Griechen. Altona 1818. (2 Expl.)
617. Storia degli imperatori Romani, incisa in rami. Fase. 1-14. fol.
618. F. Ruperti. De coloniis Romanorum. Romæ 1838. 4.
619. J. A. de Luc: Histoire du passage des Alpes par Annibal. Avec une carte. Geneve 1818.
620-34. Gibbons Geschichte des Verfalls und Untergangs des römischen Reichs. Aus englischen übers. 1-14 Th. u. Reg. Leipz. u. Wien 1779-1792.
635. Olenschlager: Staatsgeschichte des Römischen Kaiser-thums in der ersten Hälfte des 14ten Jahrh. Frankf. 1755. 4.
636-44. L. Echard: Storia Romana. T. 1-9. Roma 1798-99.
645. J. v. Hormayr: Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit. 1-3 Bd. Wien 1817-19.
646. Hof- und Staats-Schematismus des oesterreichischen Kaiserthums. 1-2 Th. Wien 1820.
647. Fr. Xaver Holl: Statistica ecclesiæ Germanicæ. Mannh. 1788.
648-50. La republique Belgique. T. 1-3. Rome 1789-90.
651. B. Allent: Histoire de France en estampes. Paris.
652-58. Le Pour et le Contre: recueil complet des opinions prononcées à l’assemblée conventionnelle dans le procés de Louis XVI. T. 1-7. Paris 1793.
659. J. Mackintosh: Vertheidigung der französischen Revolution gegen Burke. Hamb. 1793.
660. Delacroix: Le spectateur François pendant le gouvernement révolutionnaire. Paris. 1796.
661. Manuscrit venu de St. Helene d’une manière inconnue. Lond. 1817.
662-64. Controverse pacifique sur les principales questions, qui divisent et troublent l’église Gallicane. Avec la première el seconde suite. Londres 1802-6.
665. Q’allons nous devenir? ou recherche sur le culte existant dans la république. Paris 1804.
666. Costituzione politica della monarchia Spagnuola, promulg. 1812. Trad. da G. Masdeu Barcellonese. Roma 1815.
667. Dell’historia d’Italia di Fr. Guicciardini gli ultimi 4 libri. Vinegia 1564. 4.
668. Fr. Guicciardini. La historia d’Italia. Venet. 1574.
669-70. Volkmann: Historisch-kritische Nachrichten von Italien. 1-2 B. Leipzig 1777.
671. I papiri diplomatici raccolti ed. illustr. da G. Marini. Roma 1805. fol.
672. Denkschriften über die geheimen Gesellschaften im mittäglichen Italien und insbesondere über die Carbonari. Mit 12 Kupf. Stuttg. u. Tüb. 1822.
673. Sulle cause e gli effetti della confederazione Renana. Italia 1819.
673b. Storia di Rimino, con figure incise da A. Bornaccini e con descrizioni poetiche scritte da Dom. Missiroli Faentino. Fasc. 1-5. 7-12. 14-15. Rimini 1818. fol.
674. G. F. Tinto: La nobilta di Verona. Verona 1592. 4.
675. Delle eccellenze e grandezze della nazione Fiorentina. Firenze 1780.
676. Istoria della monarchia di Sicilia. Roma 1715, fol.
677. Breve istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilie. Roma 1788. fol.
678. N. Ratti: Storia di Genzano. Roma 1797. 4.
679. A. Mustoxidi: Notizie per servire alla storia Corcirese. Corfu 1804.
680. P. Merati: Saggio storico statistico della citta ed isola di Zante. 1811. 4.
681. M. Crusius: Turco-Græcia. Basileæ 1584. fol.
682-83. Guer: Moeurs et usages des Tures, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique. T. 1-2. Paris 1746-47. 4.
684-88. Geschichte Griechenlands. Eine freye Uebersetzung des englischen Werkes von W. Mitford durch H. K. A. Eichstädt. 1-5 B. Leipzig 1802-3.
689-96. Pouqueville: Storia della rigenerazione della Grecia dal 1740 al 1824. Trad. da St. Ticozzi. T. 3-10. Italia 1825.
697. Fortsetzung des Zustandes Egyptens. Aus dem Franz. des Hrrn Savary, Leipz. 1789.
698-707. T. Raynal: Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. T. 1-10. Genève 1780.
708. Atlas de toutes les parties du globe terrestre, dressé pour l’histoire philosophique et politique de Raynal. 4.
709. Tabula chronologica historiæ Sinicæ connexa cum cyclo, qui vulgo Kia Tse dicitur.
710. P. F. Suhm: Historien af Danmark, Norge og Holsteen udi tvende Udtog. Kbhvn 1776.
711-12. P. O. Bröndsted: Bidrag til den danske Historie af udenlandske Manuscriptsamlinger. 1ste H. Kbhvn 1817. (2 Expl.)
713-14. C. Molbech: Fortællinger og Skildringer af den danske Historie. 2den D. 1-2. Kbhvn 1838-40.
715. A. Fibiger: Historisk Læsebog for Bondestanden. Kbhvn 1839.
716. [Ho]lger Danskes Krönike, bearb. af Nis Hanssen. Kbhvn 1842.
717-18. F. Cancellieri: Notizie della venuta in Roma di Canuto II e di Christiano I, e di Frederico IV. Roma 1820. 4. 2 Expl,
719. Molesworth: Etat présent du royaume de Danemarck. Paris 1714.
720. Th. Bruun: Toget til Sjælland og Kjöbenhavns Beleiring. Kbhvn 1807.
721. Fr. Münter: Die Belagerung von Kopenhagen 1807. Kph. 1807.
722. — L’assedio di Copenhagen nell’ anno 1807. Luglio 1809.
723. Dansk Hof- og Stats-Calender for 1809. Redig. af Frost. Kbhvn. 4.
724. L. C. Brinck-Seidelin: Populair Fremstilling af det danske Skatte- og Afgiftsvæsen. Kbhvn 1840.
725. Det Kjöbenhavnske Skydeselskabs og Danske Broderskabs Forening. Kbhvn 1796.
726-27. Vor Frue Kirke i Kjöbenhavn för og efter Branden 1807. Med Kobb. Kbhvn 1818. (2 Expl.)
728-29. Faber & Leth: Taler ved Indvielsen af Svaninge Kirke. Med en lithograph. Tegning. Odense 1838. (2 Expl.)
730. Repholtz: Beskrivelse over Baroniet Stampenborg. Kbhvn 1820. 4.
731. Snorre Sturlesens Norske Kongers Krönike, overs. af P. Clausen. Kbhvn 1757. 4.
732. Et Bundt, hvori Defecter af historisk Indhold.
–––––––––
732. Vite e ritratti di uomini illustri. Fasc. 1-20. (Texten til 5te Fasc. mangler). fol. (Med Kobb.)
732b. F. Ranalli: Vite di uomini illustri Romani. Fasc. 1-13. Firenze 1838. fol. (Med Kobb.)
733-734. N. H. S. Bloch: Navnkundige Grækeres korte Biographier. 1-2 D. Kbhvn 1800-01.
735. B. Ridolfi: Oratio in funere Caroli III. Parmæ 1789. fol.
736. N. M. Petersen: Hans Egedes Levnet. Kbhvn 1839.
737. A. Baumgartner: Leichenbegängnisz des Herzogs Eugen v. Leuchtenberg, u. s. w. München 1834.
738. L. Holbergs Trende Epistler, hvorudi befattes det Fornemste af hans Liv og Levnet. Kbhvn 1745.
739. H. G. Garde: Niels Juel, Kbhvn 1842.
740. N. M. Petersen: Martin Luthers Levnet. Kbhvn 1840.
741. Pompa funebri di Maria Isabella regina delle Spagne &c. Med 1 Kobber. Roma 1820. fol.
742. Onori funebri in Roma a Maria Luisa regina delle Spagne &c. Roma 1819. Med 2 löse Kobbere. fol.
743. Oeffentlicher Procesz des General Moreau und seiner Mitangeklagten. 1stes Stück. 1804.
744. P. Odescalchi: Elogio di N. M. Nicolai. Roma 1835. fol.
745. Zum Audenken W. Pirchheimers. Nürnb. 1838. Mit 1 Karte.
740. K. L. Rahbeks og Kar. M. Rahbeks Mindekrands. Samlet af Beeken. Kbhvn 1830.
747-55. A. M. Ricci: In morte di J. A. Ricci elegie. Pisa 1830. (9 Expl.)
756. D. Wyttenbach: Vita D. Ruhnkenii. Lugd. Bat. 1799. 4.
757. Schriften in der Sache des ehemahlichen Grafen J.F. Struensee. Kopenh. 1772.
758. Albert Thorwaldsens Æfisaga. Kaupmannahófu 1841.
759. H. Bohr: Peder Tordenskjold. Kbhvn 1839.
760. J. Gurlitt: Biographische Notiz von Winckelmann. Magdeb. 1799. 4.
761. Et Bundt, hvori Biographier.

–––––––––

5. Geographie og Reisebeskrivelse.

762. Cl. Tolomeo: Geographia. Venetia 1598. fol.
763. Büsching: Erdbeschreibung. 4ter Th., welcher Italien und Groszbritannien enthält. Hamburg 1789.
764. Geographi for Ungdommen. Frit udarb. efter Fabris og Gasparis Jordbeskrivelser, gjennems. af Kjerulf. Kbhvn 1803.
765. Olsen, Kort over Danmark, med oplysende Bemærkninger af J. F. Schouw. Kbhvn 1838.
766-69. Apographon deseriptionis orbis terræ, figuris et narratiunculis distinctæ, manu Germanica opere nigelliari discolorio circa medium sæc. XV. tabulæ æneæ musei Borgiani Velitris consignatæ, quod F. Borgia summa fide expressum proponit a. 1797. fol. (4 Expl.)
770. 6 Kaart over Rom (1748. 98. 1800) og Venedig (1820).
771. 4 illumin. Kaart. 1. Histoire de la Grèce jusqu’á sa reduction en province Romaine. 2. Hocquart: Tableau de l’histoire Romaine jusqu’á la division de l’empire. 3. Hocquart: Panorama de l’histoire universelle. 4. Fr. Strass: Der Strom der Zeiten. Berlin 1805.
772. 6 Kaart. 1. Morea ved F. de Vit. 2. Candia ved Homann. 3. Archipelagus. 4. Det Ægæiske Hav. 5. Grækenland ved Bucange. Paris 1821. 6. Tableau comparatif des principales hauteurs du globe.
773. En Samling gamle Landkaart.
–––––––––
774-76. G. F. Krebel: Die vornehmsten Europæischen Reisen. 5te Auflage. 1-3 Th. Hamb. 1792-96.
777-82. Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire. T. II cah. III. T. III 2-3 et T. IV 1-3. Paris 1806-08.
783-85. Bérenger: Histoire des voyages autour du monde par Cook. T. 1-3. Basle 1795.
786-88. Premier voyage de Jam. Cook autour du monde 1768-71. Trad. par Breton. T. 1-4. Avec atlas. Paris 1804.
789-90. Second voyage de James Cook autour du monde 1772-75. Trad. par Breton. T. 1-4. Paris 1804.
791-92. Troisiéme voyage de James Cook autour du monde 1776-80. Trad. par Breton. T. 1-4. Paris 1804.
793. Viaggi di Pietro della Valle in pellegrino. Venet. 1681.
794. Pl. Zurla: Dissertazione di viaggi e scoperte settentrionali di Nicolo ed Antonio fratelli Zeni. Venez. 1808.
795. 9 Kupfer zu Bartholdy’s Reisen. 1ster Th. 4.
796. Lettres d’Horace Walpole, publ. par Ch. Malo. Paris 1818.
797. Reichard: Der Passagier auf der Reise in Deutschland. 2te Ausg. Weimar 1803.
798. Samme Bog. Mit 1 Postkarte. Berlin 1806.
799. A. Klingemann: Kunst und Natur, Blätter aus meinem Reisetage-Buche. 1ster Bd. Braunschw. 1819.
800. E. M. Arndt: Bruchstücke aus einer Reise von Baireuth bis Wien 1798. Leipz. 1801.
801-2. F. H. von der Hagen: Briefe in die Heimath aus Deutschland, der Schweitz und Italien. 1-2 Bd. Mit 2 Abbild. Breslau 1818.
803-6. Ebel: Anleitung die Schweitz zu bereisen. 1-4 Th. Mit Tafeln. Zürich 1804-05.
807. Italien. Eine Zeitschrift von 2 reisenden Deutschen. 1stes Heft. Berlin 1803.
808. Richard: Guide du voyageur en Italie. Paris 1826.
809-12. M. Vasi: Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna. Rived. e accresc. da A. Nibby. T. I-II. Roma 1818. (Med Kobh.) (2 Expl.)
813. Fr. Brun: Briefe aus Rom 1808-10. Dresden 1816.
814. Indice historico del gran prospetto di Roma. Roma 1765.
815. Guida de’ forestieri per Pozzuoli, Baja, Cuma e Miseno. Con. tavol. Napoli 1789.
816. P. Brydone’s Reise durch Sicilien und Malta. 1-2 Th. Leipzig 1777.
817. Voyage en Sicile et dans la Grande Grèce. Trad. Laus. 1773.
818-19. C. W. Lüdeke: Beschreibung des Türkischen Reiches. 1-2 Th. Leipzig 1771-78.
820. W. Eton: A survey of the Turkish empire. Loud. 1798.
821. P. Gyllius: De Constantinopoleos topographia. Lugd. 1632.
822. Tavernier: Relation de l’interieur du serail du Grand Seigneur. Amsterd. 1668.
823. W. Martin-Leake: Researches in Greece. Lond. 1814. 4.
824. Journal du voyage de Siam. Paris 1687. 4.
825. C. F. v. Schmidt-Phiseldeck: Europa und Amerika. 2te Aufl. Kopenh. 1820.
826. Voyage dans l’Amérique septentr. 1766-68 par J. Carver. Paris 1784.
827. Dakin: Views in the city of New-York and its environs. P. 1 with engrav. New-York & London 1831. 4.
828. Et Bundt, hvori enkelte Dele af Pocockes Beschreibung des Morgenlandes og d’Anvilles Handbuch der Erdbeschreibung.
829-31. 3 Bundter, hvori Reisebeskrivelser.(Defecter.)

–––––––––

6. Theologie, Philosophie, Politik.

832-41. Biblia sacra vulgatæ editionis, Sixti V jussu recognita. T. 1-10. Romæ 1624.
842. Die Bibel, nach der Uebersetzung Luthers. 18te Aufl. Halb. 1806.
843. Ή χαινη διαϑηχη Χελσεα. 1810.
844-45. Det nye Testamente. Udg. efter den danske Bibeloversættelses 14de Udg. London 1809. (2 Expl.)
846. Det nye Testament. Kbhvn 1819.
847. Ulphilæ partium ineditarum specimen. Cum Gothici textus interpret. et fonte Græco. Ed. Mai & Castiglione. Mediol. 1819. fol.
848. Basilii opera quædam. Venetiis 1535. fol.
849-50. Collezione delle migliori omelie dei padri Greci, volgar. da A. Bianchini. Vol. 5-6. Roma 1829-30.
851. Lactantii Firmiani Opera. Venetiis 1794. fol.
852. Fr. Münter: Om Hierarchiets Fremgang under Innocens III. Kbhvn 1784.
853-54. Mart. Luthers Bisher ungedruckte Briefe, durch G. Schütze. 1-2 Bd. Leipzig 1780-81.
855. H. N. Clausen: Populaire Foredrag om Reformationen. Kbhvn 1836.
856. Pröveforelæsninger, holdne for det theologiske Professorat ved Kbhvns Universitet. Kbhvn 1789.
857-60. P. F. A. da Latera: Storia degli ordini Regolari. P. 1-3. Roma 1790-91.
861. Bibliothecæ scriptorum societatis Jesu supplem. Romæ 1814. 4.
862. Essai philosophique sur le monachisme. Paris 1776.
863. A. C. Birch: Frimureriets Opkomst og Historie. Kbhvn 1836.
864. La vraie maçonnerie. Philad. 1767.
865-66. Recueil précieux de la maçonnerie Adonhiramite. Philad. 1787. T. 1-2.
867. Il libro delle preghiere publiche & c. Londra 1685.
868. J. H. Witschel: Morgen- und Abendopfer in Gesängen. Sulzb. 1815.
869. Der Zielen Lust-Hof, inhoudende 1) het leven ende leyden onser Heeren Jesu Christ, 2) de Wercken der Apostelen, 3) de Openbaringe van St. Jan. In drie hondert Figuyren. Loven 1629.
870. Th. a Kempis: Von der Nachfolgung Christi. Cölln 1714.
871. Leggendario ovvero vite de’ santi, raccolt. dal A. di Villegas di Toledo. Trad. in lingua Ital. per Timoteo. Venetia 1694. 4.
872-75. Il perfetto leggendario ovvero vite de’ santi per ciascun giorno dell’ anno. Jan-April. Roma 1841. 3 voll. og 4 Fasc. Med Kobbere.
876. Missale Romanum, ex decreto concilii Tridentini restitutum. Venetiis 1606. 4.
877. C. A. Tria: Osservazioni critiche intorno alla polizia della Chiesa. Roma 1752.
878. Officium hebdomadæ sanctæ, per Hier. Joanninum. Venet. 1804.
879. Uffizi della settimana santa. Firenze 1818.
880. G. D. Giulio: Le veglie di Sant’ Agostino. Roma 1824.
881. Et Bundt, hvori Smaaskrifter, den catholske Religion og Pavehistorien angaaende.
882. Philonis opera, per Sigism. Gelenium. Basiliæ 1561. fol.
–––––––––
883-85. Ségur: Galerie morale et politique. T. 1-3. Paris 1821-24.
886. Fichte: Die Bestimmung des Menschen. Berl. 1800.
887. — Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Tübingen 1802.
888. — Ueber das Wesen des Gelehrten. Berlin 1806.
889. — Reden an die deutsche Nation. Berlin 1808.
890. A. Fischer: The pleasing instructor or entertaining moralist. London 1801.
891-93. Lessings Gedanken und Meinungen, aus dessen Schriften zusammengest. v. Fr. Schlegel. 1-3 Th. Leipzig 1804,
894. Fr. Münter: Betragtninger over den naturlige Theologie. Kbhvn 1805.
895-902. De Beaumont: Il magazzino delle fanciulle. T. 1-8. Roma 1831-32.
903. Et Bundt, hvori Smaaskrifter om Skolevæsenet m. m.
904-5. Lacretelle: Fragmens politiques et littéraires. 1-2 partie. Paris 1817.
906. Levayer: Scuola de’ principi e de’ cavalieri, trad. da Sc. Alberani. Venet. 1723.
907. Nic. Macchiavelli: Das Buch vom Fürsten, übers. von A. Rehberg. Hannover 1810.
908. P. A. Mendo: Il principe perfetto e ministri adattati documenti politici e morali. Roma 1816. 4.
909. Mirabeau: Considerations sur l’ordre de Cincinnatus. Londres 1784.
910. Memorie economiche di Fabr. Ruffo. Cesena 1789.
911. Spichmann: Grundtræk til en fuldkommen lykkelig Stats Organisation. Roesk. 1843.
912. Codice di Napoleone il Grande. Trad. Roma 1809.

–––––––––

7. Naturvidenskaber.

913-22. G. Riccardi: La filosofía dell’ arte medica. Vol. 1-2. Roma 1829-33. (5 Expl.)
923. H. Boerhaave: Opera omnia medica. Venet. 1757. 4.
924. H. Boerhave: Consultationes medicæ. Venet. 1757.
925. G. Riccardi: Opuscoli medici. Roma 1833.
926. Fr. Hoffmann: Opuscula pathologico-practica. Acc. medicus politicus. Venet. 1749. 4.
927. C. Sqanquerillo: Opera di anatomia pittorica. Fasc. 1. Con tav. Roma 1837. fol.
928. F. Boissier de Sauvages: Nosologia methodica, sistens morborum classes, genera et species, juxta Sydenhami mentem. Venet. 1764. 4.
929. D. F. Eschricht: Det menneskelige Öie. Kbhvn 1843.
930. G. Mayer: Espozione della dottrina di Gall sul cranio. Ital. 1808.
931. G. Dietz: Il cholera. Roma 1835.
932. Dom. Cirillo: Osservazioni pratiche intorno alla lue venerea. Napoli 1783.
933-35. V. Chiarugi: Della pazzia. T. 1-3. Firenze 1793-94.
936. Notice des traveaux de la classe des sciences physiques et mathématiques de l’academie impériale, par Vassalli-Eandi. Turin 1809. 4.
937. Th. Garzoni: La piazza universale di tutte le professione del mondo. Venetia 1593. 4.
938. Gennaro: Grammatica-armonica fisico-matematica. Roma 1781. 4.
939. Is. Newton: Optice, lat. redd. S. Clarke. Laus. 1740. 4.
940. A. de Haen: De magia. Neapoli 1777.
941. J. Sodini: De magorum domonomania libri IV. Basil. 1581. 4.
942. Baco: Sylva sylvarum sive historia naturalis. Lugd. Bat. 1648.
943. A. F. Büsching: Underviisning i Natur˗historien. Overs. Odense 1778.
944. 20 planches du dictionnaire d’histoire naturelle par Audouin & c.
945. A. von Humboldt: Ansichten der Natur. 1ster Bd. Tübing. 1808.
946. Paolo Giovo : De’ pesci Romani, trad. da C. Zancaruolo. Venet. 1560. 4.
947. Conchiglie effigiate in rame colorite, con text. Roma 1835-36.
948. E . Bertrand: Dictionnaire universel des fossiles propres et des fossiles accidentels. Avignon 1763.
950. A. S. Örsted: Planterigets Historie. 1ste H. Med 16 Tavl. Kbhvn 1839.
951. Linné: Termini botanici. Hamb. 1781.
952. G. Gallesio: Pomona Italiana ossia trattato degli alberi fruttiferi, accomp. di figure disegnate e colorite sul vero, e preced. da un trattato elementare di pomologia. Disp. 1-20. Pisa 1817-27. fol.
953. M. A. d’Onofrio: Fortgesetzte Berichte vom Ausbruche des Vesuvs 1794. Aus d. Ital. Dresden 1795.
954. A. Campini: Saggi d’agricoltura. Torino 1774.
955. G. Brocchi: Dello stato fisico del suolo di Roma. Con 2 tavole. Roma 1820.
956-58. P. Paoli: Elementi di Algebra. T. 1-3. Pisa 1803-4. 4.
959. Bailly: La storia dell’ Astronomia. Trad. di Fr. Milizia. Bassano 1791.
960. Lambert: Systême du monde, publié par Mérian. Berl. 1784.
961. Antonio Leon e Gama: Saggio dell’ astronomia, cronologia e mitologia degli antichi Messicani, trad. dallo spagnuolo (da P. G. Marquez). Roma 1804. (Kobb.)
962. Pagani: Metodo di computare i tempi. Palermo 1726. 4.
963. Hofmann: Handbuch der allgemeinen Bewegungslehre, der Statik und Mechanik. Mit 6 Steindrucktaf. Mainz 1823.
964. Friederichs v. Knausz Selbstschreibende Wundermaschinen auch mehr andere Kunst- und Meister-Stücke. Mit Tafeln. Wien 1780.
965. F. C. Arentz: Beschreibung der astronomischen Uhr, welche von N. A. Johann verfertiget worden. Mit 5 Tafeln. Mainz 1829. 4.
966. C. F. Martin: Les tables de Martin ou Le régulateur universel des calculs en parties doubles. 2me ed. Paris 1820.
967. F. G. Eichhoff: Polymètre. Paris 1818. fol.
968. Donini Donini: La metrologia europea comparata con quella di Roma, di Bologna e di Parigi, e viceversa. Terni 1833. 4.
968a. J. C. Drewsen: Anviisning til Silkeavl. Kbhvn 1842.

–––––––––

8. Den nyere skjönne Litteratur.

969. Baggesen: Samtlige Værker. 1ste B. Kbhvn 1801.
970. — Breve til Öhlenschläger. 2det Opl. Kbhvn 1818.
971. — Reisen til sit Hjem. Kbhvn 1818.
972. Forsög i Poesie, af Bernhard C. Kbhvn 1839.
973. Ewalds Udvalgte Skrifter, ved Lange. 1-2. Kbhvn 1835-36.
974-78. Holbergs Udvalgte Skrifter, udg. ved Rahbek. 1-5 D. Kbhvn 1804-5.
979. — Peder Paars. 3die Edit. 1720.
980. — Peder Paars. Udg. af K. L. Rahbek. Kbhvn 1798.
981. — Nic. Klimii iter subterraneum. Cum fig. Haun. et Lips. 1741 (defect).
982-83. — Den danske Skue-Plads, deelt udi 7 Tomer. 1ste og 4de T. Kbhvn.
984. H. W. Kaalund: Samlede Digte. Kbhvn 1840.
985. H. Kasschan: Simple Vaarblomster. Kbhvn 1840.
986. L. Kruse: Fortællinger. Kbhvn 1815.
987. Don Juan. Opera bearb. af L. Kruse. Kbhvn 1811.
988. K. L. Rahbek: Hans Rostgaard og hans Hustru, et Nationaldrama.. Kbhvn 1808.
989. Cl. Rosenhoff: Noveller, Digte og Humoresker. 1ste B. 1-4 H. Med 1 Lithogr. Kbhvn 1841.
990. Öhlenschläger: Nordens Guder. Kbhvn 1819.
991a-b. — Helge, et Digt. Kbhvn 1814. (2 Expl.)
992. — Axel og Valborg. Kbhvn 1810.
993. — Fostbrödrene. Kbhvn 1817.
994. De Scener af Fostbrödrene, som ved Forfatterens egen Foranstaltning bleve bortskaarne eller forandrede.
995. Öhlenschläger: Correggio, Tragedie. Kbhvn 1811.
996. — Erik og Abel, Tragoedie. Kbhvn 1820.
997. — Aladdin oder die Wunderlampe. Amsterd. 1808.
998. — Robinson i England. Comoedie. Kbhvn 1819.
999. Et Bundt, hvori danske Böger (Defecter) af blandet Indhold.
1000. Et Bundt, hvori danske Sange.
–––––––––
1001. Fr. Brun: Wahrheit aus Morgenträumen, Aarau 1824.
1002. Fr. Grillparzer: Sappho. Wien 1819.
1003. Kestner: Sulla, ein Trauerspiel. Hannov. 1822.
1004. Klopstocks Werke. 1ster Bd. Oden. Leipzig 1798.
1005-6. — Werke. 5-6 Bd. (Der Messias 11-20 Gesang). Leipz. 1800.
1007. A. Kotzebue: Ildegerte, Dronning i Norge. Overs. af Faber. Kbhvn 1791.
1008. F. W. Krampitz: Gesänge religiöser Begeisterung. Danzig 1834.
1009. — In dem Tempel der Freundschaft vorübergeeilte Stunden. Danzig 1839.
1010-15. C. Lichtenbergs Vermischte Schriften. 1-4. 6. u. 8. Bd. Gött. 1800-04.
1016-33. F. v. Schillers Sämmtliche Werke. 1-18 Th. Carlsruhe 1822-23.
1034. — Demetrius, Karlsruhe u. Baden 1817.
1035. Vertraute Briefe über Fr. Schlegels Lucinde. Lübeck 1800.
1036. L. Tieck: Leben und Tod der heiligen Genoveva. Berlin 1820.
1037-40. Anton Reiser. Ein psychologischer Roman, herausg. v. K. P. Moritz. 1-4 Th. Berlin 1785-90.
1041. F. von Reden: Versuch einer critischen Entwickelung der Geschichte des hörnernen Siegfrieds. Carlsruhe 1818.
–––––––––
1042. O. Goldsmith: The vicar of Wakefield. London 1800.
1043. The poetical works of Th. Gray, London 1808.
1044. Milton: Poetical works. London 1811.
1045-47. Ossian: Poems, transl. by J. Macpherson. Vol. 1-3. London 1796.
1048. W. Scott: Il canto dell’ ultimo menestrello, volgar. dall’ A. G. G. Macerata 1837.
1049-51. — La promessa sposa di Lammermoor, volgar. da G. Barbieri. T. 1-3. Macerata 1836.
1052. — L’officiale di fortuna, trad. di V. Lancetti. Macerata 1836.
1053-55. — Le acque di S. Ronano, volgar. da G. Barbieri, T. 1-5. Macerata 1836.
1056. — Il pirata. Volgar. T. 1-2. Montepulciano 1837.
1057-58. — I puritani di Scozia, volgar. da G. Barbieri. T. 1-4. Montep. 1837.
1059-60. — L’antiquario, volgar. da P. Borsieri. T. 1-4. Roma 1837.
1061-65. — Roberto conte di Parigi. Vers. di G. Barbieri. T. 1-5. Roma 1841.
1066-70. — La bella fanciulla di Perth. Vers. di G. Barbieri. T. 1-5. Roma 1842.
1071-79. The works of Shakespeare, Vol. 1-9. Berwick 1800.
1079a. Shakespeare’s dramatische Werke, übersetzt von Aug. Wilh. Schlegel. Th. 1-4 og 7-8. Berlin 1801.
1080-81. Smollet: The expedition of Humphry Clinker. Vol. 1-2. Dublin 1781.
1082. Yorick: A sentimal journey trough France and Italy. Paris 1800.
1083-84. Vinterblomster. Fortællinger efter det Engelske, ved L. Kruse. 1-2. Kbhvn 1839-40.
–––––––––
1085. d’Alembert: Lettre à J. J. Rousseau. Amsterd. 1759.
1085a. (Ch. Doris:) L’ecolier di Brienne on le Chambellan indiscret. Mémoires historiques et inédits, publiés par M. le Baron de B* * *. T. I-III. Paris 1817.
1086-88. d’Epinay: Memoires et corréspondances. T. 1-3. Paris 1818.
1089. Passage du mont Saint-Gothard. Poème par la Duchesse de Devonshire. Traduit de l’anglais par L’abbe’ de Lille. Lithogr. Fol.
1090-91. A. Gottis: François premier et Mme de Chateaubriand, avec 2 grav. T. 1-2. Paris 1816.
1092. Graffigny: Lettres d’une Péruvienne. Avignon 1804.
1093-95. La Motte Fonqué: Der Zauberring. Uebers. 1-3 Th. Mit 3 Kupfert. Nürnb. 1816.
1096. A. Piron: Poésies diverses et gaillardes. Londres 1789.
1097-1100. Racine: Oeuvres. T. 1-4. Paris 1805.
1101. Dancourt, arlequin de Berlin, à J. J. Rousseau. Berlin 1759.
1102. Staël-Holstein: Lettere sugli scritti e sul carattere di G. G. Rousseau. Mendrisio 1817.
1103. Voltaire: La pucelle. Paris 1801.
1104. Et Bundt, hvori franske Comoedier m. m.
–––––––––
1105. Opere di L. Ariosto. Venez. 1739.
1106-9. G. Boccaccio: Il decamerone. T. 1-4. Londra 1802.
1110. Le rime di Mich. Angelo Buonarotti. 1817.
1111. A. Cattaneo: Componimenti drammatici. Milano 1824.
1112. Dante: Divina comoedia. Vinegia 1484. fol. (Titulus deest.)
1113. — Comedia divina. s. 1. &. A. 4.
1114-16. — Divina commedia, illustr. da L. Portirelli. Vol. 1-3. Milano 1804.
1117-19. Gio. Batt. Fagiuoli: Commedie. T. I˗III. Firenze 1734-35. 8.
1120. G. D. Giulio: Le notti di S. M. Maddalena penitente. Roma 1823.
1121. C. Goldoni: Commedie. Venez. 1830. m. Kbb.
1122. Il pastor fido, tragicom. del G. B. Guarini. Lond. 1778. m. Kbb.
1123-24. Fr. Petrarca: Opere. T. 1-2. Venez. 1797.
1125. Vie de Petrarque. Avignon 1804.
1126-1223. P. Sterbini: Saggio di poesie. Il salvatore nell’ atteggiam. in cui lo scolpiva Alberto Thorwldsen. Roma 1829. (98 Expl.)
1224-26. Tasso: La religione dimostrata e difesa. Terza ediz. Pis. T. 1-3. Pisa 1822.
1227. — L’aminta. Agg. Amore fuggitivo. Con tavol. Venet. 1799.
1228-50. C. A. M. Ricci: L’Anacreonte di Torwaldsen in XXIV bassorilievi descritti. Rieti 1828. 4. (24 Expl.)
1250a. Il romito di S. Donato, romanzo storico. T. I — II. (1 B.) Macerata 1835.
1250b. Preziosa di Sanluri ossia I Montanari Sardi. Romanzo storico dall’ autore della Sibilla Odaleta, T. I˗III. (2 B.) Macerata 1835.
1251. Et Bundt, hvori italienske Romaner og Theaterstykker.
1252. Et Bundt, hvori italienske Comedier.
1253. Et Bundt, hvori italienske Sange.
–––––––––
1254. Calderon: Schauspiele, übers. von A. W. Schlegel. 1ster Bd. Berlin 1803.
1255. — Schauspiele, übers, von J. D. Gries. 2ter Bd. Berlin 1816.
1256. — Das Leben ein Traum. Uebers. von Zahlhas. Leipz 1818.

–––––––––

9. Litteraturhistorie, Critik, Sprogstudium.

1257. J. G. Eichhorn: Litteraturgeschichte. 1ste Hälfte. Gött. 1799.
1258-59. — Geschichte der Litteratur. lster Bd. u. 4ter Bd. 3te Abth. Gött. 1805-10.
1260. Litterarum omnis ævi fata. Tabulis synopticis expos. J. J. Oberlinus. Argent. 1789.
1261-63. J. C. Brunet: Manuel du libraire et de l’amateur de livres, contenant un dictionnaire bibliographique et une table en forme de catalogue raisonné. T. I˗III. Paris 1810.
1264. J. A. Fabricii Bibliographia antiquaria. Hamb. & Lips. 1713. 4.
1265. F. A. Wolf: Litterarische Analekten I. Berlin 1816.
1266. Recensio manuscriptorum codicum, qui e bibliotheca Vaticana procuratoribus Gallorum traditi fuerunt. Lipsiae 1803.
1267. Fr. Ast: Grundrisz der Philologie. Landshut 1808.
1268. — Grundlinien der Grammatik. Landsh. 1808.
1269. F. H. Bothe: Grundzüge der Metrik. Berlin u. Leipz. 1816.
1270. G. Hermann: Handbuch der Metrik. Leipz. 1799.
1271. — Elementa doctrinæ metricæ. Lipsiæ 1816.
1272. J. B. Porta: De furtivis litterarum notis, vulgo de ziferis. Neapoli 1602. 4.
–––––––––
1273-75. Bibliotheca critica. Vol. 1-3. Amstel. 1779-87.
1276. R. Bentleii opuscula philologica. Lipsiæ 1781.
1277-78. J. A. Ernesti: Opuscula oratoria. Lugd. Batav. 1767. I vol.
1279. — Opuscula oratoria. Novum volumen. Lipsiæ 1791.
1280-83. M. Ant. Mureti opera omnia, cura Dav. Ruhnkenii. T. 1-4. Lugd. Batav. 1789.
–––––––––
1284-86. Museum der Alterthumswissenschaft. lster Bd. 2-3 St. u. 2ter Bd. 1stes St. Berlin 1808.
1287-88. Heeren : Geschichte des Studiums der classischen Litteratur. B. 1-2. Gött. 1797-1801.
1289. J. G. v. Herders Ansichten des klassischen Alterthums. Leipz. 1805.
1290. J. F. Christ: Abhandlungen über die Litteratur und Kunstwerke des Alterthums, durch J. K. Zeune. Leipz. 1776.
1291-92. Fr. Schoell: Repertoire de littérature ancienne. T. 1-2. Paris 1808.
1293-97. Paitoni: Bibliotheca degli autori antichi Greci e Latini volgarizzati. T. 1-5. Venet. 1766˗67. 4.
1298. Fr. Schlegel: Die Griechen und Römer. 1ster Bd. Neustrel. 1797.
1299-1301. Harles: Introductio in historiam linguæ Græcæ. Ed. altera. Altenb. 1792-95. T. 1-2.
1302. Magnum Etymologicum Græcæ linguæ. Venet. in ædibus Aldi. 1549. fol.
1303. Etymologicum Græcæ linguæ Gudianum, ed. F. G. Sturzius. Lipsiæ 1818. 4.
1304. Ph. Buttmann: Griechische Grammatik. 3te Ausg. Berlin 1805.
1305. — Griechische Schulgrammatik. Berlin 1813.
1306-7. Fr. Hülsemann: Griechische Sprachlehre. 1-2 Bd. Leipzig 1802.
1308-9. Samme Bog.
1310. Fr. Thiersch: Griechische Grammatik. Leipz. 1812.
1311. — Griechische Grammatik. 2te Aufl. Leipz. 1818.
1312. Werner. Anleitung zum Uebersetzen aus der deutschen in die griechische Sprache. Stuttg. 1804.
1313. G. F. Heupelius: Canoties de Græcarum dialectorum proprietatibus. Argent. 1712.
1314. Wagner: Die Lehre von dem Accent der Griechischen Sprache. Helmst. 1807.
1315. D. Valsamachi: Discorso all’origine della poesia drammatica dei Greci. Firenze 1814.
1316. B. Garofalo: Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei et dei Greci. Roma 1707. 4.
1317. Fr. Schlegel: Geschichte der Poesie der Griechen und Römer. 1ster B. 1ste Abth. Berlin 1798.
1318. D. M. Becucci: Ars metrica seu de Græcorum prosodia. Colle 1782. 4.
1319-26. J. A. Fabricii Bibliotheca Græca, ed. G. C. Harles. T. 1-8, Hamb. 1790-1802. 4.
1327. T. Morell: Thesaurus Græcæ poeseos sive lexicon Græco-Prosodiacum. Etonæ 1762. 4.
1328-30. Analecta veterum poetarum Græcoruvn. Ed. R. F. Ph. Brunck. T. 1-3. Argent. 1776.
1331. Anecdota Græca, descr. Siebenkees. Norimb. 1798.
1332. Catalogus Romanarum editionum sæc. XV. Romæ 1783. 4.
1333. G. G. Trombelli: Arte di conoscere l’eta de codici Latini. Bologna 1756. 4.
1334. Ambr. Callepini: Dictionarium septem linguarum. Venet. 1610. fol.
1335. J. R. G. Beck: Lexicon Latino-Græcum manuale, Lipsiæ 1817.
1336. Bröder: Praktische Grammatik der lateinischen Sprache. 4te Aufl. Leipz. 1800.
1337. — Mindre latinske Grammatik, overs. af Sverdrup. Kbhvn 1807.
1338. Wenck: Lateinische Sprachlehre. 3te Ausg. Frankf. 1798.
1339. P. Aler: Gradus ad Parnassum. Lipsiæ 1748.
1340-42. J. A. Fabricii bibliotheca Latina, cura J. A. Ernesti. T. 1-3. Lips. 1773-74.
1343. Et Bundt, hvori Smaaskrifter, hörende til græsk og romersk Philologie.
1344. R. K. Rask: Undersögelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. Kbhvn 1818.
1345. N. Fürst: Briefe über die Dänische Literatur. 1-2 Bd. Wien 1816.
1346-47. J. S. Ersch: Handbuch der deutschen Litteratur. 1-3 u. 7 Abth., die Litteratur der Philologie, Philosophie, Pädagogik und der schönen Künste enthaltend. Amsterd. u. Leipz. 1812-14.
1348. Weigel: Teutsch-Neugriechisches Wörterbuch. Leipz. 1804.
1349. Neues Teutsch-Französisches Wörterbuch.
1350. Deutsch-Italienisches Wörterbuch.
1351. J. Baden: Anviisning til det Tydske Sprog for Danske. Kbhvn 1781.
1352. J. H. Voss: Zeitmessung der deutschen Sprache. Königsb. 1802.
1353-54. Handbuch der englischen Sprache, durch Nolte und Ideler. Prosaischer und poetischer Theil. Berlin 1802.
1355. Choffin: Vollsländiges Französisch-deutsch-italienisches und Deutsch-franz.-ital. Wörterbuch. Frankf. u. Leipz. 1770.
1356. J. L. Frisch. Neues Französisch-Teutsches und Teutsch-Französisches Wörterbuch. Leipz. 1761.
1357. J. Ch. Laveaux: Dictionnaire des difficultés de la langue Française. Paris 1818.
1358. T. C. Bruun: Fransk Grammatik. Kbhvn 1800.
1359. H. Curas: Fransk Grammatik. Kbhvn 1787.
1360. Holder: System of French accidence and syntax. London 1794.
1361. J. W. Meidinger: Fransk Grammatik, overs. af Werfel. Kbhvn 1798.
1362. M. C. Höyer: Franske Sprogövelser. Kbhvn 1819.
1363. Fr. Gedike: Fransk Læsebog. 3die Udg.
1364. Giulio Negri Ferrarese: Istoria degli scrittori Fiorentini. Ferrara 1722. fol.
1365-66. Vocabulario Italiano-Latino e Latino-Ital. T. 1-2. Venez. 1748-50. 4.
1367a-c. Vocabolario degli academici della Crusca. 3 impr. Vol. 1-3. Firenze 1691. fol.
1368. G. Ottonelli: Annotazioni al vocabulario degli academici della Crusca. Venez. 1698. fol.
1369. C. Mandosio: Nuovo vocabolario Italiano-Latino e Lat.-Ital. P. 1-2. Roma 1790.
1370. L. E. Teucher: Nuovo dizionario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano. Ediz. terza. Lips. 1793.
1371-72. Nuovo vocabolario filosofico-democratico. T. 1-2. Venez. 1799.
1373. Antonini: Grammaire Italienne. Lyon 1763.
1374. Biagioli: Grammaire Italienne. Paris 1805.
1375-76. Fernow: Italienische Sprachlehre für Deutsche. 1-2 Th. Tübingen 1804.
1377. J. N. Meidinger: Nouvelle grammaire Italienne pratique. 3ème ed. Francf. 1796.
1378-79. G. W. Müller: Italiänische Sprachlehre. 1-2 Th. Leipz. 1804.
1380. Veneroni: The complete Italian master. Loudon 1786.
1381. Samme Bog. Uebers. von Flathe. Frankf. 1789.
1382. Samme Bog. Uebers. Frankf. 1800.
1383. Samme Bog. Trad. en Franc. Paris 1796.
1384. Vergany: New Italian grammar. London 1818.
1385. V. Peretti: Cours de thèmes libres, où le vrai génie de la langue Italienne est expliqué. Paris 1821.
1386. S. Corticelli: Regole della lingua Toscana. Bassano 1802.
1387. Samme Bog. ibid. 1817.
1388. J. H. Emmert: Auswahl der besten italienischen Dichter. Erfurt 1798.
1389-90. Ideler: Handbuch der Italiänischen Sprache und Litteratur. 1-2 Th. Berlin 1802.
1391. Mocenni: Enchiridio della lingua e letteratura Italiana presente. Copenaghen 1811.
1392. Sommer: Italiensk Læsebog for Begyndere. Kbhvn 1804. 1393-1401. Museo dramatico Italiano e Straniero. Fasc. 1-7. Roma 1830-31. (9 Expl.)
1402-4. St. Arteaga: Le rivoluzioni del teatro musicale Italiano. T. 1-3. Bologna 1783-88.
1405. Diccionario de la lengua Castellana. Madrid 1791. fol.
1406. Gramatica de la lengua Castellana. Madrid 1796.
1407. Ortographia de la lengua Castellana. Barcellona 1795.
1408-9. Handbuch der Spanischen Sprache und Litteratur durch Fr. Buchholz. Poet. u. pros. Th. Berlin 1804.
1410. Viguier. Elémens de la langue Turque. Constantin. 1790. 4.
1411. M. V. la Croze: Lexicon Ægyptiaco-Latinum. Oxonii 1775. 4.
1412. J. A. Mingarellius: Ægyptiorum codicum reliquiæ, Venetiis in bibliotheca Naniana asservatæ. Fasc. I. Bononiæ 1785. 4.
1413. Et Bundt, hvori en stor Deel af Zoegas Catalogus codicum Copticorum, cum VII tab.
1414. Alphabetum Thibetanum, missionum apostolicarum commodo editum. Studio A. A. Georgii. Romæ 1762. 4.
1415. Alphabetum Barmanorum seu regni Avensis. Roma 1787.

–––––––––

10. Tidskrifter m. m.

1416. Dizionario universale di scienze ed arti, compil. da E. Pistolesi. Fasc. 1-3. Con tav. Neapoli 1834.
1417-18. Atti dell’ academia Italiana di scienze, lettere, ed arti. T. I. P. 1-2. Livorno 1810. 4.
1419-42. Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti. 1820: Juli-Dec. 1821 complet. 1822: Jan.-Mai og Juli. (XIX-XLI og XLIII.) Roma.
1443-48. Samme Bog. T. XIII 1-3, XIV 1-2 og XV 1. 6 voll.
1449-52. Il Tiberino, giornale periodico per servire alla storia delle arti belle. Anno 1-4. 1833-36. fol.
1453-56. L’Album, giornale letterario e di belle arti. Anno 1-4. 1834-37. Roma. 4.
1457. Lo spigolatore, giornale di scienze, lettere & c. 1834-35 og 1836. No. 1-18.
1458-65. J. F. Schouw: Dansk Ugeskrift. 1-8 Bd. Kbbvn 1832-36.
1466-67. Dansk Ugeskrift, ved J. F. Schouw. Ny Række. 1-2 Bd. Kbbvn 1842-43.
1468. Dansk Folkeblad. 1838-39 og 1840 No. 1-14.
1469. Nyt Conversationsblad. 1838-40.
1470. Minerva. Taschenbuch für das Jahr 1818. Mit 8 Kupf. Leipz.
1471-75. Almanach de Gotha. 1834-38. (Med Staalstik.)
1476. J. F. Roth: Nürnbergisches Taschenbuch. 1ster Bd. Mit 3 Kupf. Nürnb. 1812.
1477. Et Bundt, hvori 2 Bind af British rewiew, italienske og franske Aviser m. m.
1478. Et Bundt, hvori Universitets-Programmer.
1479. Et Bundt, hvori danske Smaaskrifter af blandet Indhold.
1480-81. 2 Bundter, hvori tydske, franske og engelske Smaaskrifter af blandet Indhold.
1482-83. 3 Bundter, hvori italienske Smaaskrifter af blandet Indhold.

–––––––––

IX. MANUSCRIPTER.

1484. Cosmographia ad Alexandrum, oversat af det Græske ved Ranucius. Fra Slutn. af det 15de Aarh. Paa Pergament. 4.
1485. Et Slags Chrestomathie af græske og latinske Forfattere. (Det græske oversat paa Latin.) Fra samme Tid. Paa Pergament. 8.
1486. En græsk Liturgi, skreven i Orienten Aar 1615. Paa Papiir. 4.
1487. Et græsk Skrift om orientalsk Musik. 8 Blade. Paa Papiir. 8.
1488. “Kitâb rijadhât.” St. Ignatii Liber exercitationum, oversat paa arabisk i Sidon 1731. Paa Papiir. 8.
1489. Et orientalsk Manuscript med ubekiendte Skrifttegn. Ifölge en italiensk Angivelse paa den bageste Side, skreven med æthiopisk-abyssiniske og malabariske Characterer af en Præst Kabdulak Bakatbac. (?) 6 Blade. Paa Papiir. 4.
1490. Et lignende Manuscript. 9 Blade. 8.
1491. Fundationsbrev for La Compagnia dell’ Unione de’ Mondezzari, paa italiensk, udstedt 1599. Paa Pergament. 8.
1492. Et italiensk satirisk Digt i Anledning af Urban VIII’s Kroning 1616. Paa Pergament. 4.
1493. Naturale Botanologicum sive expressus herbarius, in quo etiam de ipsarum plantarum viribus perbreviter agitur. A[.] P. F. Phoisèo de Sasam diligenter elaboratum, in Archipharmacopolio Aracoelitano administrante. (Roma.) 1735. (En Samling af törrede Planter med italiensk Beskrivelse.) Fol.

–––––––––

Generel kommentar

Dette er et trykt og et annoteret katalog, som beskriver hvilke genstande Thorvaldsens Museums Bestyrelse solgte, og til hvem, ved en auktion 5.10.1849 på museet. Del 2 af 2.

Arkivplacering
Småtryk 1849, THMs bestyrelse 2
Emneord
Auktioner på Thorvaldsens Museum
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 27.04.2020 Print