Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10228 af 10318
Afsender Dato Modtager
Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Afsendersted

København

1.10.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette auktionskatalog er under udarbejdelse.

Se original

FORTEGNELSE
over
  endeel af Thorvaldsens Værker
i Marmor og Gips,
 
Marmor-Fodstykker og -Blokke, Malerier, Kobberstik, Bøger, Medailler, Kostbarheder m.m.
 
af
 
Thorvaldsens Efterladenskaber,
 
hvilke Thorvaldsens Museums Bestyrelse lader bortsælge ved offentlig Auction i Museets Forhalle d. 1ste Oktober 1849 og fölgende Dage.

–––––––––

Auctions-Conditioner.

§ 1.
Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, og ligger fra dette for Kjöberens Regning og Risico i alle Henseender.

§ 2.
Opraab skeer og Betaling erlægges i dansk Mönt. Kjöberne have Intet at betale udenfor Kjöbesummen. Indenlandske Kjöbere, der ere mig bekjendte som vederhæftige, erholde 6 Ugers rentefri Credit. Bud af udenlandske Kjöbere ved Commissionairer modtages ikke, medmindre disse ere forsynede med Anviisning paa de fornödne Pengemidler.

§ 3.
I Sögsmaalstilfælde underkastes Kjöberen den ved Frg. af 25de Januar 1828 indförte hurtige Retsforfölgning samt Möde ved Kjöbenhavns Forligelsescommission og Jurisdiction, og undlader han ved Paakrav at betale, er han, hvad enten han sagsöges eller ikke, pligtig at svare 4 pCt Rente fra Auctionsdagen, og, hvis han sagsöges, at betale Sagens skadeslöse Omkostninger.

Kjöbenhavn den 30te Juni 1849.

Gustav Brock,
Höiesteretsadvocat.

De Thorvaldsens Bo tilhörende Gjenstande, som Museets Bestyrelse med Communalbestyrelsens Samtykke lader bortsælge ved Auction efter nærværende Fortegnelse, ere deels Dubletter, hvilket gjelder om Thorvaldsens Værker og de fleste Kunstsager, deels saadanne Gjenstande, som ifölge Thorvaldsens Testament vare bestemte til Afhændelse, da ikkun Kunstsagerne skulde optages i hans Museum.

Som en Fortsættelse af nærværende vil endnu en Auction blive afholdt over Thorvaldsens Efterladenskaber den 5te Oktober og paafölgende Dage. Paa denne ville Gipsafstöbninger af Thorvaldsens Værker blive solgte, som enten forefindes tilsvarende i det af Museets Bestyrelse foranstaltede Udsalg eller ikkun ere Stykker af större Arbeider, af andre Kunst-Gjenstande meest saadanne, af hvilke et större Antal Exemplarer haves eller som ikke ere ansete at være af tilstrækkelig Værd til at opbevares i Museet, fremdeles en Samling af Böger, meest philologiske (som efter vor afd. Lærde Bröndsted ere tilfaldne Thorvaldsens Bo), og forskiellige andre Efterladenskaber.

Hvor flere Exemplarer forefindes af samme Gjenstand, blive de solgte særskilte.

Maalene ere angivne i danske Fod og Tommer. Ved Sculpturerne er overalt Plinthen eller Randen indbefattet i Maalet.

Ved Medaillerne er Guldets Vægt anfört i hollandske Ducater, Sölvets i danske Lod. Den övrige Vurdering er efter danske Rigsbankdaler.

Nærværende Fortegnelse er ogsaa at erholde paa fransk.

Kunstværkerne ville nogle Dage för Auctionen blive udstillede for Publicum; Reisende kunne ogsaa forinden faae enkelte af dem at see, naar de desangaaende henvende sig til Custoden i Museet.

Deres Tieneste som Commissionairer tilbyde de Herrer G.F. Hetsch og J.P. Möller, Professorer ved Kunstacademiet, og C.A. Reitzel, Boghandler.

–––––––––

INDHOLD.

–––––––––

 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
 
IX.
X.
 
Værker af Thorvaldsen i Marmor. No. 1-28
Værker af Thorvaldsen i Gips. No. 29-87
Sculpturer af andre Kunstnere. No. 88-92
Fodstykker af Marmor og andre Steenarter. No. 93-108
Marmor-Blokke. No. 109-120
Oliemalerier. No. 121-133
Raderinger, Kobberstik og Lithographier. No. 134-355
Kobberværker. Böger vedkommende Kunst og Anti-
quiteter. No. 356-467
Nyere Medailler. No. 468-519
Kostbarheder, Daaser, Marmorskaale, Papiirpresser,
Billedhugger-Redskaber m.m. No. 520-564
Side
1
4
7
8
9
10
11
 
20
27
 
31

–––––––––

I.
VÆRKER AF THORVALDSEN I MARMOR.
1. Fuldendte Arbeider.
Efterladte færdige af Thorvaldsen, alle i hvidt statuarisk Marmor.

 

Statuer:

1. Mercur, som Argusdræber. 5 F. 4 T. h.

Denne Statue er uden den vingede Hat, som findes paa Modellen. Marmoret er plettet.
 

2. Ganymedes, som knælende giver Jupiters Örn Drikke af en Skaal. 2 F. 10 T. h. – 3 F. 6 T. l.

3. Amor, som staaende med Haanden stöttet paa Buen seer mod Himlen. 3 F. 2 ½ T. h.

Reliefer:

4. Gratierne, som lytte til Amors Sang. (Til Monumentet over Maleren Appiani.) 3 F. 10 T. h. – 3 F. 2 T. br.

5. Natten, svævende med sine Börn Sövnen og Döden i Armene. Medaillon. 2 F. 6 T. Diam.

6. Amor, med en Piil hævet i Haanden, förer Löven, der slikker hans Fod, ved Manken. 1 F. 7 T. h. – 2 F. 1 T. l.

7. Amor skriver Jupiters Love. Afrundet foroven. 1 F. 5 T. h. – 2 F. 2 T. l.

8. Amor kiærtegner den troe Hund. Afrundet foroven. 1 F. 3 T. h. – 1 F. 10 ½ T. l.

9. Amor virker et Net for at fange den flagrende Sommerfugl (Psyche). Sidestykke til foreg. Relief.

10. En Bacchantinde hæver en Drueklase, efter hvilken en lille Satyr griber. 4 F. 6 T. h. – 2 F. 6 T. l.

11. Pan lærer en lille Satyr at spille paa Rörflöiten. Sidestykke til foreg. Relief.

12. En Pan omfavner en modstræbende Jagtnymphe. 2 F. 2 ½ T. h. – 1 F. 11 ½ T. br.

13. En ung Pige fletter en Krands af Blomster, hvilke en Dreng bringer i sit Skiöd og et hossiddende Barn rækker op til hende. (Foraaret.) Medaillon. 2 F. 2 T. Diam.

14. Amor kiærtegner en Svane ved Söbredden, medens Drenge plukke Æbler af et Træ. (Sommeren.) 1 F. 8 ½ T. h. – 2 F. 3 ½ T. l.

15. Tre smaae Engle svævende i kiærlig Forening. Nedenunder en glat Indskrifttavle. (Een af den fiirkantede Döbefonts Sider.) 2 F. 3 T. h. – 1 F. 9 T. br.

–––––––––

16. En Kamin. Overstykket, under hvilket Thorvaldsens Frise af Amoriner med Girlander er anbragt, bæres af 2 Caryatider i Relief, udførte efter de af Thorvaldsen modellerte större Statuer. Caryatiderne 2 F. 10 T. h. Frisen 9 ½ T. h. – 4 F. 3 T. l.

2. Ufuldendte Arbeider.

De ere (med Undt. af Nr. 21, 23 og 24) af statuarisk Marmor. Kiøberne af disse ville kunne faae dem fuldførte i det Thorvaldsenske Atelier, i hvilket Udhugningen af de Værker, som ved Thorvaldsens Død endnu ikke vare færdige, fortsættes under Prof. Bissens Styrelse. Hvad de hertil fornødne Gipsmodeller angaaer, ere de til No. 17, 18 og 27 at erholde tilkiøbs; de øvrige, som findes i Museet, tilbyder Bestyrelsen til dette Øiemed at lade afstøbe imod Udredelsen af de dermed forbundne Omkostninger.

Statuer:

17. Amor staaende med Buen. Samme Statue som No. 3. Punktert; uden Vinger.

Buster:

18. Colossal Buste af Napoleon som apotheoseret Kaiser, hvilende paa Jordkuglen og hævet op af en Örn. Næsten fuldendt.

19. Grev Sommariva. Herme i naturlig Störrelse. Næsten fuldendt.

20. Marchesa Firenzi. I naturlig Störrelse paa rund Fod. Næsten fuldendt.

Reliefer:

21. Centauren Nessus omfavner den modstræbende Deianira. Punktert. Af ordinairt Marmor. 3 F. 4 T. h. – 4 F. br.

22. Bacchantinden med den lille Satyr. Samme Relief som No. 10. Præparert.

23. Alexander den Store paa sin Triumphvogn. Det midterste Stykke af Frisen Alexanderstoget. Præparert. Af ordinairt Marmor. 5 F. 8 T. h. – 6 F. 9 T. l.

24. Samme Frise – Stykke. (Alexanders Stilling er anderledes end paa det foreg. Relief.) Raat punktert. Af ordinairt Marmor. 3 F. 11 T. h. – 6 F. 6 T. l.

25. De tre Gratier svævende. Medaillon. Raat punktert. 2 F. 2 T. Diam.

26. Amor, med en Ildfork paa Skulderen, förer Cerberus ved et af hans Bue dannet Aag. (Ildens Genius.) Punktert, paa en 4 F. 4 T. lang og 10 T. höi Plade.

27. Christus döbes af Johannes. (Een af den fiirkantede Döbefonts Sider, jvfr No. 15.) Raat punktert. 2 F. 3 T. h. – 1 F. 9 T. br.

28. En Lovsang udföres af 3 större Engle og en Kreds af mindre. (Juleglæde i Himlen.) Medaillon. Raat punktert. 3 F. 3 T. Diam.

II.
VÆRKER AF THORVALDSEN I GIPS.

De af de følgende Værker, om hvilke det ikke er bemærket, at de ere Afstöbninger af Marmor, tre stöbte over Modellerne. De ere ikke at erholde tilkiöbs i det af Museets Bestyrelse foranstaltede Udsalg af Gips˗Afstöbninger af endeel af Thorvaldsens Arbeider (undt. No. 53).

Statuer:

29. Mercur som Argusdræber. 5 F. 5 T. h.

30. Venus med Æblet. Afstöbning over Marmoret. 5 F. 1 T. h.

31. De tre Gratier. (Den i Aaret 1842 omarbeidede Gruppe.) 5 F. 5 ½ T. h.

32. Hebe, frembærende en fyldt Skaal. (Den i Aaret 1816 omarbeidede Statue.) 5 F. h.

33. Ganymedes, skiænkende af Kanden i en Skaal. Afstöbning over Marmor, 4 F. 2 T. h.

34. Ganymedes, som knælende giver Jupiters Örn Drikke af en Skaal. Afstöbning over Marmor. 2 F. 10 T. h. – 3 F. 6 T. l.

35-44. 10 Apostle: Petrus, Matthæus, Johannes, den ældre og yngre Jacob, Philip, Thomas, Bartholomæus, Simon Zelotes og Paulus. I colossal Störrelse, omtr. 7 F. 8 T. h.

Museets Bestyr[else] tilbyder Kiöberen af disse 10 Statuer, som ville blive solgte samlede og ikke under en Sum af 2000 Rbd. dansk, at lade tage Afstöbninger af de i Museet opstilte Statuer af Christus og de 2 manglende Apostle Andreas og Thaddæus (enten af de 2, som ere modellerte i 1821- 1827 samtidigt med de övrige, eller af de 2, som ere omarbeidede i 1841). Ifölge Overeenskomst med Museets Gibsstöber vil en Afstöbning af Christus blive leveret for 400 Rbd., og Afstöbninger af de 2 Apostle tilsammen for 600 Rbd.
 

45. Dronning Caroline Amalia. 5 F. 6 ½ T. h.

46. Hesten til Fyrst Poniatowskis colossale Rytterstatue. 12 F. h. (til det överste af Hovedet).

47. Hesten til Churfyrste Maximilian I af Baierns Rytterstatue. (Afstöbning over den förste Model i formindsket Störrelse.) 6 F. 4 ½ T. h.

Buster:

48-49. Herme af J. C. Dahl, norsk Landskabsmaler i Dresden. I naturlig Störrelse. 2 Exempl.

50. Et qvindeligt Hoved med Diadem. Modellert til Restauration af en antik Figur. I naturlig Störrelse.

51. Hoved af Apostlen Peters Statue. Colossalt, paa rund Fod.

–––––––––

52. Ansigtet af Pave Pius VII’s colossale Portraitstatue.

Reliefer:

53. Frisen Alexanderstoget. Det i Aarene efter 1818 i formindsket Störrelse modellerte og med flere Tilsætninger forögede Exemplar. 1 F. 9 T. h. – 74 F. l.

Hist og her sidde de til Hugning i Marmor indslaaede Punkter.
 

54. Stykke af Frisen Alexanderstoget, af det större (3 F. 8 T. h.) for Grev Sommariva udförte Exemplar. Vagten og Hyrden med sin Familie ved Babylons Port. 4 F. br.

55. — To Ryttere af Alexanders Fölge. 4 F. 9 T. br.

56. — Slutningsstykket: en græsk Kriger, Sommariva og
Thorvaldsen. 4 F. br.

57. — Samme Stykke.

Med de til Marmorhugningen anbragte Punkter.
 

58. Tog af de 9 Muser. (En Deel af Frisen: Toget til Parnasset.) 2 F. 1 T. h. – 5 F. 5 T. l.

59. Æsculap og Hygiea. Medaillon. 2 F. 8 T. Diam.

60. Hercules og Hebe. Medaillon. 2 F. 8 T. Diam.

Disse Medailloner, som ere modellerte i formindsket Störrelse efter 2 af de 4, som udförtes til Christiansborg Slots Faҫade, have endnu de til deres Udhugning i Marmor anbragte Hovedpunkter.
 

61. Amor bunden hos Gratierne. 1 F. 3 T. h. – 2 F. 3 ½ T. l.

62. Briseis föres af Herolderne bort fra Achilles. (Den i Aaret 1837 foretagne Omarbeidelse.) 2 F. 3 T. h. – 4 F. 3 ½ T. l. Med de ved Udhugningen i Marmor benyttede Hovedpunkter.

63. Hektor forekaster Paris hans Feighed i Helenas Nærværelse. (Stöbt over Marmoret af det förste, i Aaret 1809 modellerte Relief.) 2 F. 3 T. h. – 2 F. 11 T. l.

64-65. Pan lærer en lille Satyr at spille paa Rörflöite. 2 Exempl.

66. Samme Relief, stöbt over Marmoret.

67. En Bacchantinde hæver en Drueklase, efter hvilken en lille Satyr griber. Sidestykke til foreg. Relief. Stöbt over Marmoret.

68. Victoria, optegnende en Krigers Navn eller Bedrifter paa et Skiold. 3 F. 1 T. h. – 2 F. 3 T. br.

69. En aldrende Qvinde knæler paa Fodstykket af en Gravsöile, ved Siden af hvilken Dödens Genius staaer. (Til Gravmælet over Lady Newboock.) 2 F. 5 T. h. – 2 F. 5 ½ T. l.

Med de til Udhugningen i Marmor anbragte Hovedpunkter.
 

70. Schillers Apotheose. (Til Fodstykket af Schillers Monument i Stuttgart, ligesom de 2 fölg. Reliefer.) 2 F. h. – 4 F. 1 T. l.

71. Poesiens Genius svævende. 2 F. 9 ½ T. h. og br.

Med Rustpletter.
 

72. Victoria svævende. 2 F. 9 T. h. – 2 F. 8 T. br.

73. Cardinal Consalvi förer de pavelige Provindser tilbage til Pius VII. (Til Consalvis Sarkophag i Pantheon.) 1 F. 9 ½ T. h. – 3 F. 10 T. l.

74-75. Hoved af Philosophen Henrik Steffens. Medaillon. 1 F. 6 T. Diam. 2 Exempl.

76. Tobias helbreder sin blinde Fader. (Til Monumentet over Lægen Vacca i Pisa.) Afstöbning over Marmoret. 3 F. 3 T. h. – 6 F. 3 T. l.

77. Christus döbes af Johannes. (Udfört til Frue Kirke i Kiöbenhavn ligesom det fölgende.) 3 F. h. – 7 F. 1 T. l.

78. Christus indstifter den hellige Nadvere. 3 F. h. – 7 F. 4 T. l.

79. Christus, omgivet af Apostlene, overdrager Petrus Kirkens Styrelse. (Udfört til Capellet i Palazzo Pitti i Florents.) Afstöbning over Marmoret. 2 F. h. – 5 F. 8 T. l.

Skizzer:

80. Statuette. Kong Frederik VI, siddende i Kroningsdragt. 1 F. 5 ½ T. h.

81-82. — Göthe staaende. 2 F. 2 ½ T. h. 2 Exempl.

83. — Göthe siddende. 1 F. 5 ½ T. h.

84. — Gutenberg. (Skizze til Monumentet i Mainz.) 1 F. 9 T. h.

85. Til et Fronton – Relief. Salomos Dom. 1 F. 3 T. h. – 6 F. 4 T. l.

86. Medaillon. Amor omvinder Hymens Fakler med Rosenbaand. (Til den i Anledning af Kong Christian VIIIs og Caroline Amalias Sölvbryllup prægede Medaillon.) 1 F. 6 T. Diam.

–––––––––

87. Statue i brændt Leer af den halvvoxne Dreng, som i Frue Kirkes Fronton˗Gruppe er anbragt ved Siden af Johannes den Döber, lyttende til hans Tale. 4 F. 5 T. h.

III.
SCULPTURER AF ANDRE KUNSTNERE.

88. Apollo-Buste i Marmor, Copi efter en antik. Paa rund Fod. 2 F. h.

89. Socrates-Buste i Marmor, Copi efter en antik. Paa rund Fod. 1 F. 7 T. h.

90. En ubekiendt mandlig Portraitbuste i Marmor. Herme. 1 F. 11 T[.] h.

91. Thorvaldsens Buste i Gips, af Bissen. Herme. 2 F. h.

92. Medaillon med Thorvaldsens Hoved og Omskrift: A. THORVALDSEN DANUS SCULPTOR. I Bronze. 12 ½ T. Diam.

IV.
FODSTYKKER AF MARMOR OG ANDRE STEENARTER.

93. Höit fiirsidet Fodstykke til en Herme-Buste, af graaagtigt stribet Marmor. 4 F. h.

94-95. To runde Söiler (8 ½ T. Diam.) med flade fiirkantede Fodstykker, af graaagtigt stribet Marmor. 3 F. 2 T. h.

96. En rund Söile (1 F. ½ T. Diam.) af graat- og hvidt-flammet Marmor med et rundt Fodstykke af hvidt Marmor. 3 F. 3 ¾ T. h.

97-98. To runde Söiler (8 T. Diam.) af Granit, paa runde Fodstykker af hvidt Marmor med en udhugget Egelövs- og Mæander-Bord. 3 F. 3 ¾ T. h.

99. Rundt Fodstykke til en Buste, af sort, guult- og hvidt-flammet Marmor. 6 T. h.

100. En lignende. 5 ¾ T. h.

101. En lignende. 5 T. h.

102. Et fiirkantet Fodstykke, sammensat af forskielligfarvede, flammede og spettede Marmorarter. 2 F. 5 ½ T. h. Siden af Overstykket 1 F. 5 T.

103. Et fiirkantet Fodstykke af guult- og rödt-flammet Marmor med en Fod af sort Marmor. 6 ½ T.h. Siden foroven 5 ¾ T.

104. Et fiirkantet Fodstykke af hvidt Marmor. 8 ½ T. h. Siden foroven 4 T.

105. Et lignende. 7 T. h. Siden foroven 3 ½ T.

106. Et fiirkantet Fodstykke af orientalsk Alabast med en Fod af sort flammet Marmor. 3 ¼ T. h. Siden foroven 2 ¾ T.

107-8. 2 lignende. 3 T. h. Siden foroven 2 ½ T.

V.
MARMOR-BLOKKE.

109. Blok omtr. af Kegleform. Höiden: 3 Fod 6 Tommer. Diameteren: forneden 4 Fod, foroven 2 Fod. Statuarisk Marmor. Mærket TH 1.

110. Blok omtr. af Parallelepipedon-Form, med noget ulige Tykkelse. Siderne af Grundfladen omtr. 6 F. og 3 F. Paa det tykkeste 1 F. 3 T. Den ene Flade glat afskaaret. Statuarisk Marmor. A T 2.

111. — Siderne omtr. 6 F. og 2 F. Tykkelsen: 1 F. – 1 F. 4 T. Den ene Flade afskaaret. Statuarisk Marmor. A T 3.

112. — Siderne omtr. 3 F. 6 T. og 2 F. 2 T. Tykkelsen omtr. 9 T. Statuarisk Marmor. AF 5.

113. — Siderne omtr. 5 F. og 2 F. 9 T. (Det ene Hiörne afrundet.) Tykkelsen: 2 F. 8 T. Ordinairt Marmor. A T 5.

114. — Siderne omtr. 3 F. 10 T. og 9 F. Tykkelsen: 1 F. 3 T. – 1 F. 5 T. Ordinairt Marmor. A T 11.

115. Plade, omtr. rectangulair. Siderne omtr. 5 F. 6 T. og 2 F. 8 T. Tykkelsen: 7-9 T. Begge Flader glat afskaarne. Statuarisk Marmor. A T 9.

116. — Siderne omtr. 9 F. og 2 F. Tykkelsen: 7-10 T. Den ene Flade glat afskaaret. Ordinairt Marmor. TH 2.

117. — Siderne omtr. 4 F. 4 T. og 2 F. 6 T. Tykkelsen: 3-7 T. Ordinairt Marmor. A T 6. 9 Z F.

118. Plade, næsten rund. 4 F. 9 T. Diam. Tykkelsen: 2 ½ – 4 T. Ordinairt Marmor. TH 3.

119. — Omtr. 3 F. Diam. Mod den ene Side 8 T. tyk, mod den anden Side tyndt udlöbende. Den ene Flade glat afskaaret. Statuarisk Marmor. TH 4.

120. Plade af uregelmæssig Form. Omtr. 6 F. l., 3 F. br. og 1-5 T. tyk. Den ene Flade glat afskaaret. Ordinairt Marmor. A T 7.

VI.
OLIEMALERIER.

121. En sovende Kriger; i halv Figur. Ny Copi efter Pietro Perugino(?). 18 T. h. 14 T. br.

122. Copi efter Raphael’s Fornarina i Galleriet Gli Uffizi i Florents. Af Eggink. 15 ½ T. h. – 12 ½ T. br.

123. Copi efter Raphael’s Madonna di Foligno. Af Koop. 26 T. h. 24 T. br.

124. Portrait af en Dame; Knæstykke. Copi efter Titians Maleri i Palazzo Barberini. Af Koop. 47 ½ T. h. – 35 ½ T. br.

125. Fortuna. Copi efler Guido Renis Maleri i den capitolinske Samling. 28 ½ T. h. – 23 T. br.

126-127. Landskaber med Klipper og Vandfald. Copier efter Fr. Zuccarelli. 11 ½ T. h. – 8 ½ T. br.

128. Værten som Improvisator i en romersk Osteri. Copi L. Fioroni af Koop. 28 ½ T. h. – 38 ¼ T. l.

129. Thorvaldsens Portrait. Copi efter Horace Vernet af Koop. 38 ¼ T. h. – 28 ¾ T. br.

130. Brystbillede af Maleren J. Juels Moder. Copi efter Juel. 18 T. h. – 14 ½ T. br.

131. En Klostergang med 2 samtalende Munke. Copi efter Eckersberg. 13 T. h. – 16 ½ T. l.

132. Det Indre af Colisseet. Copi efter Eckersberg. 9 ½ T. h. – 14 T. l.

133. En gammel Fisker paa Capri, seende fra sin Dör ud over det oprörte Hav. Copi efter Ernst Meier af Koop. 19 T. h. – 15 ¼ T. br.

VII.
RADERINGER, KOBBERSTIK OG LITHOGRAPHIER.

Raderinger.

134. G. Busse. Malerische Radierungen verschiedener Gegenden Italiens. 1-2 Lief. 12 Blade i tv. Fol. (Paa chin. Papiir saavelsom de fölgende med Undt. af No. 142.)

135-36. — Eibsee am Zugspitz. (Af foreg. Samling ligesom de 2 fölg. No.) 2 Exempl.

137-38. — Tempio della Pace a Roma. 2 Exempl.

139-40. — S. Ercolano in Perugia. 2 Exempl.

141. — Macbeth. Efter J. Koch. Tv. Fol.

142. — Apollo unter den Hirten. Efter J. Koch. Tv. roy. Fol.

143. — Ansicht der Stadt Pompei. Tv. Eleph. Fol.

144. — Schule bei Albano unweit Rom. Tv. Fol.

145. — Gegend bei Aricia unweit Rom. Tv. Fol.

146-47. — Ruinen von Ciceros Villa Tusculana. Tv. Fol. 2 Exempl.

148-49. — Ruinen aus den Bädern von Ciceros Villa Formiana. Tv. Fol. 2 Exempl.

150-51. — Die Heimath. Tv. 8. 2 Exempl.

152. Gius. Cades. Leonardo da Vinci döende i Frants I.s Arme. Alle glorie della pittura. Tv. imp. Fol.

153. F. Giuntotardi. No. 1-12. Landskaber efter Poussins Malerier i Palazzo Colonna. 12 Blade i Fol.

154. J. A. Klein. Et Landskab med Reisende foran et stort Steenkors. Fra Aaret 1808. Tv. 8.

155. — 6 Blade Studier af Heste. 1811. (Det förste for Publikum bestemte Arbeide.) 4.

156. — En opsadlet Hest bunden til Stængerne af et Vindue. 1811. Tv. 8.

157. J. A. Klein. Gieder og Faar i det Frie. 1811. To Plader paa eet Blad.) Tv. 8.

158. — En Dreng (Kleins Broder) som Soldat. 1811. 8.

159. — 6 Blatt Pferde, gez. u. geäzt von J. A. Klein 1812. Tv. 8.

160. — En Bondehest bundet til et Træskuur. 1812. Tv. 8.

161-62. — To löst gaaende Heste. En Trækhest paa en Flodbred. 1812. (1 Blad.) 12. 2 Exempl.

163. — To Hoveder af Rideheste. 1812. 16.

164. — Hunde. (2 Plader paa 1 Blad.) 1812. 16.

165-66. — Altes Stadt-Wappen an der Bastei zu Nürnberg. 1812. 16. 2 Exempl.

167. — 10 Characteristische Fuhrwerke, gez. u. geäzt von J.A. Klein in Wien 1813. (10 Blade.) Tv. Fol.

168. 4 Tyrker siddende i Samtale. 1813. 16.

169. — Bello, en liggende Hund. 1813. Tv. 8.

170. — Merinos, 4 Væddere. 1813. Tv. 8.

171. — Et Landskab. 1813. 16.

172. — Ruinen von Johannstein bei Wien. 1813. 16.

173-74: — Sechs militairische Gegenstände, gez. u. radiert von J. A. Klein in Wien 1814. (6 Blade.) Tv. 8. 2 Exempl.

175. — Ungarischer Schiffzug. 1814. Tv. Fol.

176. — To Ryttere galopperende over en Bro. (1814.) Tv. Fol.

177. — En baiersk Feltsmedie. 1814. Tv. Fol.

178. — Französische Kriegsgefangene. 1814. Tv. Fol.

179. — En Hest med Kleins Adresse og Maleredskaber. 1814. 16.

180. — Bivouac der Kosacken. (1814.) Tv. Fol.

181. — Patrouille der Kosacken. (1814.) Tv. Fol.

182. — Oestreichische Kohlbauern. 1814. 4.

183 — Legere, en liggende Hund. (1814.) Tv. 8.

184. J.A. Klein. En gammel Kone læsende i en Kalender. Zum neuen Jahr 1815. 12.

185. — Don’sche Kosacken. 1815. Tv. Fol.

186. — Ungarische Büffel und Schaafe. 1815. Tv. Fol.

187. — Sächsisches Fuhrwerk. 1815. Tv. Fol.

188. — Ölkarren med Hesten. 1815. Tv. 8.

189. — Allegro, en liggende Skiödehund. 2 Landskaber. 1815. (1 Blad.) 16.

190. — En Ungar, seet paa Ryggen. Grævlingehunden. (1 Blad.) 1815. 16.

191. — Würzburger Schiffmann. Caro, zum neuen Jahr 1816. (1 Blad.) 8.

192. — Hunden siddende ved Maleredskaberne og Mappen med Kunstnerens Adresse. 1816. 16.

193. — Moderfaaret med Lammene. 1816. Tv. 8.

194-95. — Österrigsk Militair i Leiren. 1816. Tv. 8.

196. — Russisk Militair. 1816. Tv. 8.

197. — Postillon og Coureer. Zum neuen Jahr 1817. 16.

198. — Russisches Fuhrwerk. 1817. Tv. Fol.

199. — Invaliden. 1817. 8.

200. — Den ungarske Tiggerkone. 1817. 8.

201. — 6 Blätter Thierstudien, gez. u. geäzt von J.A. Klein 1817. 4.

202. — Sviin udenfor en Stald. 1817. Tv. 8.

203. — Den hvilende Hest og Faarene ved Piletræet. 1817. Tv. 8.

204-5. — Schwalerl, en hvid Puddel. 1817. 4. 2 Exempl.

206. — Et Barn sönderriver den gamle Kalender. Zum neuen Jahr 1818. 4.

207. — En österrigsk Dragon ved en Bagagevogn. 1818. Tv. Fol.

208. J.A. Klein. Österrigsk Militair ved et Marketendertelt. 1818 Tv. Fol.

209. — En russisk Feltsmedie. 1818. Tv. Fol.

210. — Opsadlede Kosakheste indenfor en Port. 1818. Tv. Fol.

211. — Philax, en liggende Lænkehund. 1818. Tv. 8.

212. — 6 Blade Dyrstudier. Paa Titelbladet: en drikkende Hund. “J.A. Klein fec. Og excud. Viennæ 1818”. Tv. 8.

213. — Köer og en Kalv i Stalden tilligemed Rögtersken. (1818.) Tv. Fol.

214. — En Bondeslæde med 2 Heste. 1818. Tv. 8.

215. — Sennerinn von der Königsalpe bei Berchtesgaden. 1818. 4.

216-17. — En Bonde holder Oxnene for en Vogn, i hvilken Kosakker stige op. 1819. Tv. Fol. 2 Exempl.

218. — To Kosakker slaaes. 1819. Tv. Fol.

219. — En Jöde viser en Trop Kosakker Vei. 1819. Tv. Fol.

220. — Kosakker plyndre. 1819. Tv. Fol.

221. — Kosakker sælge deres rövede sager til Skakkerjöder. 1819. Tv. Fol.

222-23. — Kosakker ved deres Maaltid i Felten. 1819. Tv. Fol. 2 Exempl.

224. — Klein, Erhard og Brödrene Reinhold paa en Reise i det Salzburgske. “Meinen Reisegefährten gewidmet.” 1819. Tv. Fol.

225. — Blackhorses from Lincolnshire. 1819. Tv. Fol.

226. — En Bondepige siddende med et Barn paa Ryggen. Zum neuen Jahr 1820. 16.

227-28. — Et bepakket Æsel ved Siden af en Kone fra Frascati. Et enestaaende belæsset Æsel. 1820. (Paa eet Blad.) 4. 2 Exempl.

229. J.A. Klein. Auf dem Furkagebirge in der Schweiz. Belæssede Muuldyr. 1820. Tv. Fol.

230. — Fiskeren med Viinglasset. “Felicissimo capo d’anno 1822.” 4.

231. — Den nürnbergske Maler Kirchner paa Vandring. 8.

232. — Nürnbergs Port med en Postillon. 4.

233. — En opsadlet Hest. Tv. 8.

234-36. C. Küchler. Brystbillede af Jos. Anton Koch. (Paa chin. Papiir ligesom de fölg.) 4. 3 Exempl.

237-38. — Joh. Chr. Reinhart. 4. 2 Exempl.

239-41. — Joh. Martin Wagner. 4. 3 Exempl.

242-44. — Friedr. Overbeck. 4. 3 Exempl.

245. — A. Constantin. 4.

246-47. — Joh. Riepenhausen. 4. 2 Exempl.

248. — Fr. Schiller in seinem 28sten Jahre. 8.

249. Agost. Penna. 24 Veduter af Rom og nærmeste Omegn. Eleph. Fol.

250. L. Ricciardelli. 24 Veduter af Roms Porte og Mure. Tv. Fol.

251. Rossini. 13 Veduter af Bygninger i Rom. Fol.

252. — Veduta di Campidoglio di notte, per l’illuminazione. (Med Aquatinta.) Tv. Fol.

Kobberstik.

253. S. Amsler. Portrait af Drovetti. Efter Gau. (Uden Skrift.) 4.

254. C. Antonini. Ægyptiske Obelisker i Rom. A. Roncalli del. 4 Blade i Eleph. Fol.

255. — Obelisker i Rom. 3 Blade i roy. Fol.

256. P. Aquila. Constantin den Stores Slag med Maxentius. Efter Raphaels Frescomaleri i Vaticanet. Tv. Eleph. Fol.

257. L. Barocci. Beatrice Cenci. Efter Guido Reni. 8.

258. C.Bettelini. Date obolum Belisario. Efter Fr. Rehberg. Roy. Fol.

259.— La Madonna col divoto. Efter Correggio. Eleph. Fol.

260-62. — Bronzerne fra Siris. (Antike Brystplader med en Grækers Seir over en Amazone i ophævet Arbeide.) 2 Blade i 4. 3 Exempl.

263. A. Campanella. Scene af det bethlehemitiske Börnemord. Efter en af Raphaels Arazzi. St. Piale del. Roy. Fol.

264. — Jehova svæver over Havet paa Skabelsens 5te Dag. Efter Michelangelos Loft-Maleri i det sixtinske Capel. (Uden Skrift.) 4.

265. J.F. Clemens. En Families Historie i 6 Tableaux, efter C. W. Eckersberg. Fol.

266. — Socrates. Efter N. Abildgaard. Tv. Imp. Fol.

267. — Homer. Efter Samme. Fol.

268. — Portrait af Jo. Justus de Berger. Efter J. Juel. Fol.

269. — Chr. Bastholm. Efter Samme. Fol.

270. — Ove Höegh-Guldberg. Efter Samme. Fol.

271. — C. A. D. Le Soufleur. Efter Samme. Fol.

272. — Börge Riisbrigh. Efter Samme. Fol.

273-74. — Joachim Gottsche Moltke. Efter Samme. Fol. 2 Exempl.

275. — Ove Malling. Efter C. Stub. Fol.

276. G. Cottafavi. 5 Veduter af Tivoli. Tv. Fol.

277. Dom. Cunego. Lo spasimo di Sicilia. Efter Raphael. Imp. Fol.

278. — Den erythræiske Sibylla med omgivende Figurer af Michelangelos Loft-Maleri i det sixtinske Capel. Eleph. Fol. Med Fugtighedspletter.

279. — Jehova svæver over Havet. (Gen. I, 20.) Af samme Maleri. 4.

280. — En Gruppe af 3 Figurer, af s. Maleri. Tv. imp. Fol.

281-82. E. C. W. Echersberg. L’écrivain public à Rome. Efter E. Meier. 2 Exempl.

283. J. Emili. Den hellige Familie. Efter Raphaels Maleri i Louvre-Galleriet. R. Morghen dir. Roy. Fol.

284. Feodor Iwanowitsch. Christi Nedtagelse af Korset. Efter Michelangelos Vox-Model til et Relief. (För al Skrift.) Roy. Fol.

285. W.F. Gmelin. La Grotta di Nettuno a Tivoli. Imp. Fol.

286. — La cascata del Velino a Terni. Imp. Fol.

287. — Et Landskab i Storm, med et Vandfald i Mellemgrunden. Efter Poussin. (För Skriften.) Tv. imp. Fol.

288. — Et Landskab med et höit Palmetræ i Forgrunden og en Sö i Mellemgrunden. (För Skriften.) Tv. imp. Fol. Plettet.

289. — Aci e Galatea. Efter Claude Lorrain. Tv. imp. Fol.

290-95. — 6 Veduter fra Rom og Omegn. Tv. Fol.

296. — Veduta del luogo sepolcrale per gli Acattolici.Tv. Fol.

297. Ant. Krüger. Madonna del Cardellino. Efter Raphaels Maleri i Florents. (Paa chin. Papiir.) Imp. Fol.

298. D. Marchetti. Hebe. Efter Thorvaldsens Statue. Ign. Podio dis. Imp. Fol.

299. C. Mercurj. Sainte Amélie. Reine de Hongrie. Efter Paul Delaroche. Fol.

300. Raph. Morghen. Raphaels Portrait. Efter Raphaels Maleri i Casa Altoviti i Florents. Fol.

301. Samme Stik i svagere Aftryk.

302. — Franciscus de Moncada. Efter Ant. v. Dyck. St.Tofanelli del. (Uden Tver-Skraffering paa Pantseret.) Eleph. Fol.

303. — Senere Aftryk af samme Stik (med Tverskraffering paa Pantseret).

304. — Mater pulchræ dilectionis. Efter Raphael. P. Ermini del. Roy. Fol.

305. — Johannes den Döber. Ego vox clamantis in deserto etc. Efter Guido Reni. St. Tofanelli del. Roy. Fol. Med Fugtighedspletter i Randen.

306. — Transfigurationen. Efter Raphael. St. Tofanelli del. Eleph. Fol.

307. — Aurora, Solguden og Horaerne. Quadrijugis invectus equis Sol etc. Efter Guido Renis Loftmaleri i Paladset Rospigliosi. A. Cavalucci del. Tv. Eleph. Fol.

Senere Aftryk. Med Fugtighedspletter i Randen.
 

308. — Den hellige Nadvere. Amen dico vobis quia unus etc. Efter Leonardo da Vinci. T. Matteini del. Tv. Eleph. Fol.

309. — Dianas Nympher skyde til Maalet. Deliæ tutela Deæ fugaces etc. Efter Dominichino. Tv. Eleph. Fol.

Svagt Aftryk. Med Fugtighedspletter i Randen.
 

310. — Messen i Bolsena. Efter Raphael. St. Tofanelli del. Jo. Volpato dir. Tv. Eleph. Fol. Med Fugtighedspletter i Randen.

311-12. A. Oleszczynski. Etude academique. Roy. Fol. 2 Exempl.

313. B. Pinelli. I pilastri delle logge e le 8 stanze nel Vaticano, dipinte da Raffaelle Sanzio. 2 Blade. Tv. imp. Fol.

314. F. Ruscheweyh. Sibyllæ 4 a Raphaele Sanzio Romæ in ecclesia S. Mariæ Paeis depictæ. Tv. Fol.

315. — Il Parnasso. Efter Raphael. Tv. imp. Fol.

316-17. — Portrait af B. G. Niebuhr. J. Schnorr del. Fol. 2 Exempl.

318. Samme Stik paa chin. Papiir.

319-22. — Giganternes Storm mod Olympen. Efter A.J. Carstens. Fol. 4 Exempl.

323-25. — Perseus og Andromeda. Efter Samme. Tv. Fol. 3 Exempl.

326. J. Thaeter. Hunnenschlacht. Efter Kaulbach. Tv. imp. Fol.

327. Jo. Volpato. Skolen i Athen. Efter Raphaels Maleri i Vaticanet. J. Cades del. Tv. Eleph. Fol. Med Fugtighedspletter.

328. — Heliodors Udjagelse af Templet. Efter Samme. B. Nocchi del. Tv. Eleph. Folio. Med Fugtighedspletter.

329. — Attila for Rom. Efter Samme. Id. del. Tv. Eleph. Fol. Randen bortskaaret. Med en Rift og Fugtighedspletter.

330. — Branden i Borgo. Efter Samme. Id. del. Tv. Eleph. Fol. Med Fugtighedspletter i Randen.

331. — St. Peters Befrielse af Fængslet. Efter Samme. Id. del. Tv. Eleph. Fol. Med nogle Pletter og beskaaret.

Lithographier.

332-33. J. W. Gertner. Brystbillede af Maleren Eckersberg. Paa chin. Papiir. 4. 2 Exempl.

334-35. P. Guglielmi. Il Sonator di violino. Efter Raphaels Maleri i Galleriet Sciarra. Paa chin. Papiir. Fol. 2 Exempl.

336. C. Horneman. Brystbillede af Thorvaldsen. Fol.

337-38. J. A. Klein. Ridende Herrer. 2 Blade. 1811. Tv. 8.

339. — En Bonde, kiörende med Tönder. 1817. Med guul Tone. Tv. Fol.

340. — Pferde-Studien. 6 Blatt. München 1818-19. Tv. Fol.

341-42. G. Lenghi. Adamo ed Eva. Syndefaldet. Efter Raphael. Roy. Fol. 2 Exempl.

343-46. A. M. Petersen. Portrait af Thorvaldsen, i halv Figur. Efter C. A. Jensen. Paa chin. Papiir. Fol. 4 Exempl.

347. J. N. Strixner. (Af Værket: Die Sammlung Alt-Nieder- und Ober-Deutscher Gemälde der Brüder Boisseree und Bertram, -saavelsom de fölg. Blade.) Die Verkündigung. Efter Joh. v. Eyck. (1ste Lief. No. 2.) Imp. Fol.

348. — Die Krönung der Maria. Efter en kölnsk Maler fra det 14de Aarh. (2te Lief. No. 1.) Imp. Fol.

349. — Maria mit dem Kinde. Efter Hugo v. d. Goes. (4te Lief. No. 2.) Imp. Fol.

350. — Der Erzengel Michael. Efter Joh. v. Mabuse. (4te Lief. No. 3.) Imp. Fol.

351. — Die Aposteln Bartholomæus und Simon. Efter Mester Wilhelm fra Cöln. (5te Lief. No. 1.) Imp. Fol.

352. — Die Darbringung im Tempel. Efter Joh. v. Eyck. (5te Lief. No. 2.) Imp. Fol.

353. — Johannes der Evangelist. Efter Joh. v. Melem. J. Bergmann del. (5te Lief. No. 3.) Smal imp. Fol.

354. — Der Apostel Matthias und St. Bernhardus. Efter Mester Wilhelm fra Cöln. (6te Lief. No. 1.) Imp. Fol.

355. — Die heilige Barbara. Efter Martin Schön. (38te Lief. No. 2.) Smal Imp. Fol.

VII.
KOBBERVÆRKER. BÖGER
vedkommende Kunst og Antiquiteter.

356. Collazione di 25 statue e basso-rilievi di Thorvaldsen con una breve illustrazione di Carnevalini. (25 tavv.) Roma 1826. Fol.

357-58. lntera collezione di tutte le opere inv. e scolpite da Thorvaldsen, incisa a contorni con illustrazione di Misserini. T. I-II. (116 tavv.) Roma 1831-32. Fol. 2 Exempl.

359-63. Thorwaldsens Wercke. I-II Heft. (11 Taf.) Rom 1836. Tv. Fol. 5 Exempl.

364-68. Entrée d’Alexandre le Grand en Babylone, frise par B. Thorvaldsen, d’après les dessins de Fr. Overbeck et autres gravé par S. Amsler. Avec des explications de L. Schorn. (22 pl.) Tv. Fol. 5 Exempl.

369-70. Basreliefs des Bildhauers A. Thorvaldsen. 1-3 Lief. Alexander des Groszen Einzug in 18 Bl., allegor. Darstellungen und Grabmäler in 6 Bl. nebst Erläuterung. Nach den Zeichnungen von Fr. Overbeck gestochen von P. Bettelini u. D. Marchetti. Frankf. Tv. Fol. 2 Exempl.

371-75. C. A. M. Ricci: L’Anacreonte di Thorvaldsen in XXIV bassorilievi. Rieti 1828. 4. 5 Exempl.

376-78. — Anacreonte novissimo del commend. A. Thorvaldsen in XXX bassorilievi anacreontici. Roma 1832. 8. 3 Exempl.

379. Elogia del pittore Milanese A. Appiani. (Med en Afbildning af Thorvaldsens Monument over Appiani.) Fol.

380-84. G. A. Guattani: Lezioni di storia, mitologia e costumi. Vol. I-III. Roma 1838-39. 8. 5 Exempl.

385. F. Mercuri: Le pitture dei Filostrati e le statue di Callistrato. Vol. I-II. Roma 1828. 8.

386-88. Monumenti antichi inediti, illustr. da Giov. Winckelmann. 2da ed. T. I. II, P. 1-2. T. di suppl. 7 Dissertazioni di St. Raffei. (3 voll. con tavv.) Roma 1821. 4. 3 Exempl.

389. L. Canina: L’architettura Greca, considerata nei monumenti. (Con 80 tav.) Roma 1827. Fol.

390. Admiranda romanarum antiquitatum ac veteris sculpturæ vestigia anaglyphico opere elaborata, ex marmoreis exemplaribus, quæ Romæ adhuc extant, a P. Sancti Bartolo delineata et incisa, notis J. P. Bellorii illustrata. Tab. 1-84. Romæ 1693. Tv. Fol.

391. Vetera monumenta, quæ in hortis Caelimontanis et in ædibus Matthæiorum asservantur, coll. et illustr. a R. Venuti. T. I-III. (Cum tabb.) Romæ 1776-79. Fol.

392. Sculture del palazzo della villa Borghese detta Pinciana. T. I-II. (Con tavv.) Roma 1796. 8.

393. E. Quirino Visconti: Monumenti Gabini della villa Pinciana. (Con tavv.) Roma 1797. 8.

394. Li bassirilievi antichi di Roma, incisi da T. Piroli, colle illustraz. di G. Zoega. T. I-II. (19 Distrib. con 115 tavv.) 1807-9. 4.

395-96. Raccolta d’antiche statue, busti, bassirilievi ed altre sculture, restaurate da Bart. Cavaceppi, scultore rom. Vol. I-III. (Cum tabb.) Roma 1768-72. Fol. 2 Exempl.

397. Seneca e Socrate, erme bicipite, illustr. di Lorenzo Re Romano. (Con 3 tav.) Roma 1816. Fol.

398. (C. Antonini) Raccolta di candelabri antichi. T. I-II. (1 Vol. Tabb.) 1837. S. l. Fol.

399. — Raccolta di rosoni antichi. T. I-II. (I Vol. Tabb.) S. l. 1837. Fol.

400. F. Corsi: Delle pietre antiche libri quattro. Roma 1828. 8.

401. — Ediz. 2da corretta e accresciuta. Roma 1833. 8.

402. Ez. Spanhemii Dissertationes de præstantia et usu numismatum antiquorum. Amstel. 1671. 4.

403-4. Observations numismatiques, dediées a Thorvaldsen. (Avec 1 pl.) Roma 1833. 2 Exempl.

405. Millingen: Recueil de quelques medailles Grecques inédites. (Avec 4 pl.) Rome 1812. 4.

406. C.P. de Bosset: Essai sur les médailles antiques des îles de Céphalonié et d’Ithaque. (Avec 5 pl.) Londres 1815. 4.

407—9. Indicazione delle medaglie antiche di P. Vitali, opera di Aless. Visconti. P. I-II. Roma 1805. 4. 3 Expl.

410. Catalogus numorum veterum Græcorum et Latinorum musei regis Daniæ. Descr. C. Ramus. Pars. I-II. (Cum tabb.) Hafn. 1816. 4.

411-13. G. Zoega: Numi ægyptii imperatorii. (Cum tabb.) Romæ 1787. 4. 3 Exempl.

414. Iscrizioni Greche Triopee ora Borghesiane con vers. di E. Q. Visconti. (Con tavv.) Roma 1794. Fol.

415. G. Micali: Storia degli antichi popoli Italiani. T. I-III. Firenze 1832. 8. Con atlante in fol. contenente 120 tavole.

416. Dorow: Voyage archéologique dans l’ancienne Etrurie. Avec 16 planches. Trad. par Eyriès. Paris 1829. 4.

417. II tempio della Fortuna Prenestina, ristaurato da C. Thon, descr. da Ant. Nibby. (Con 5 tav.) Roma 1825. Fol.

418. A. Nibby: Analisi storico-topografico–antiquaria della carta de’ dintorni di Roma. T. I-II. Roma 1837. 8.

419. Denkmäler des alten Roms, nach Barbaults Zeichnung, nebst einer Erklärung derselben. Aus dem Französischen übersetzt. (Cum tabb.) Leipzig 1803. Fol.

420. A. Uggeri: Journées pittoresques des edifices de Rome ancienne. Vol. I. Romæ 1800. Tv. Fol.

421. — Iconographie des edifices de Rome ancienne. (Vol. II. 30 tabb.) Tv. Fol.

422. — Details des materiaux dont se servaient les anciens pour la construction de leur batimens. (Vol. III i 2 Bind. 50 tabb.) Tv. Fol.

423. — Les 3 ordres grecs d’aprés les monumens de Rome antique. (Vol. IV.) Sect. 1. Ordre Dorique, 31 tabb. 2. Jonique, 33 tabb. 3. corinthien, 30 tabb. Tv. Fol.

424. — Ordre dorique. (Sect. 1.) Tv. Fol.

425. — Ordre jonique. (Sect. 2.) Tv. Fol.

426. Veteres arcus Augustorum triumphis insignes, ex reliquiis quæ Romæ adhuc supersunt restituti et notis J.P. Bellorii illustrati. Ed. J. J. de Rubeis. (52 tabb.) Romæ 1690. Fol.

427. Colonna Traiana, disegnata et intagliata da P. Santi Bartoli con l’esposizione latina d’ Alf. Ciaccone, compendiata nella vulgare lingua da G. P. Bellori. Tav. 1-119. Ed. G. G. de Rossi Roma. S. a. Tv. Fol.

428. Columna cochlis Marco Aurelio Antonino dicata cum notis Bellorii a P. S. Bartolo ære incisa. (80 tabb.) Ed. Dom. de Rubeis. Roma 1704. Tv. Fol.

429. Le pitture antiche delle grotte di Roma e del sepolcro de’ Nasoni, disegnate et intagliate da P. Santi Bartoli e Fr. Bartoli, deser. et illustrate da G.P. Bellori e M. C. dela Chausse. (Cum tabb.) Roma 1706. Fol.

430. Gli antichi sepolcri ovvero mausolei romani ed etruschi, dis. ed intagliati da P. Santi Bartoli. (Tab. 1-110.) Roma 1768. Fol.

431-33. 100 Prospecter af Rom med Omegn, stukne (næsten i Omrids) af Ant. Aquaroni, med et engelsk Titelblad, samlede som et Album, indeholdende Erindringer om Rom. Tv. Fol. 3 Exempl.

434. Les ruines de Pompei, dessinées et mesurées par F. Mazois pendant les années 1809, 1810, 1811. P. I. (Avec planches.) Paris 1812. Fol.

435. L. Pascoli: Vite de pittori, scultori et architetti Perugini. Roma 1732. 4.

436. B. G. Vermiglioli: Dell’ acquedotto e della fontana maggiore di Perugia. Perugia 1827. 4.

437. Giov. Stern: Piante, elevazioni, profili e spaccati degli edifici della villa suburbana di Giulio III. (Tavv.) Roma 1784. Fol.

438. Le pitture di Masaccio esistenti in Roma nella basilica di S. Clemente colle teste lucidate da C. Labruzzi e pubblicate da Giov. dalle armi. (Quadro 1-9. Tavv.) Roma 1809. Fol.

439. Imagines Vet. ac Novi Test. a Raphaele Sanctio Urbinate in Vaticani palatii xystis mira picturæ elegantia expressæ. (Tab. 1-52.) J. J. de Rubeis ed. Romæ 1675. Tv. Fol.

440. Parerga atque ornamenta, ex Raphaelis Sanctii prototypis, a J. Nannio Utinensi in Vaticani palatii xystis partim opere plastico partim coloribus expressa. Del. et inc. P. S. Bartolus. Ed. J. J. de Rubeis. (Tab. 1-43.) Roma. S. a. Tv. Fol.

441. P. P. Montagnani: Esposizione descrittiva delle pitture di Raffaelle Sanzio da Urbino nelle stanze Vaticane. Roma 1828. 8.

442. Opere di Ant. Raflaelle Mengs, publ. da G. N. d’Azara, ed. da C. Fea. Roma 1787. 4.

443. M. Misserini: Memorie per servire alla storia della Romana accademia di S. Luca fino alla morte di Ant. Canova. Roma 1823. 4.

444. Opera di pittura e di scultura, cond. da alcuni accademici di S. Luca, descr. da S. Betti. Roma 1838. 8.

445. Hawks le Grice: Walks trough the studj of the scultors at Rome. Vol I-II. (1 Vol.) Rome 1841. 8.

446. Le arti Italiane in Ispagna. Roma 1824. Fol.

447. Samme Skrift, oversat paa fransk.

448-49. C. Labruzzi: Figure fatte da cinque punti obbligati. (Tabb. 1-13.) Fol. 2 Exempl.

450-54. Composizioni sulle Notti romane di Aless. Verri, inv. ed inc. da Vinc. Gajazzi. (Tav. 1-40.) Roma 1832. Tv. Fol. 5 Exempl.

455. Ultima opera di Bart. Pinelli: Il Maggio romanesco ovvero Il palio conquistato, poema epico-giocoso di G. C. Peresio. (Tav. 1-8.) Roma 1835. Tv. Fol.

456. Compositions from the tragedies of Æschylus, designed by J. Flaxman, engraved by Th. Piroli. (Tab. 1-30.) S. 1. et a. Tv. Fol.

457. Les argonautes, en 24 planches inv. et dessinées par A. J. Carstens et gravées par J. Koch. Rome an. VII rep. Tv. Fol.

458-59. F. & J. Riepenhausen. Peintures de Polygnote a Delphes, dessinées et gravées d’après la description de Pausanias. La descente d’Ulysse aux enfers. (Tab. 1-20.) Rome 1826. Tv. Fol. 2 Exempl.

460-61. — La prise de la ville de Troie et le départ des Grecs. (Tab. 1-18.) Rome 1829. Tv. Fol. 2 Exempl.

462. Vita di Raffaelle da Urbino, disegnata ed incisa da G. Riepenhausen in XII tavole. Roma 1833. Tv. Fol.

463. C. G. Kratzenstein-Stubs Haandtegninger, udg. af C. Chr. Bang. (Tabb.) Kbhvn 1818. Tv. Fol.

464. Q. Horatii Flacci Satyra 5 libri I. (Cum 20 tabb.) Romæ 1816. Fol.

465. Italia, Grecia, Svizzera e Germania Renana, illustr. da una serie di finissime incisioni in acciaio. Distrib. 1-40. Firenze 1842. 4.

466. The picturesque beauties of the Hudson river and its vicinity, illustr. in a series of views, with historical and descriptive illustr. Part 1-2. New-York 1835. 4.

467. Galleria biblica, formata da une serie di 90 incisioni in acciaio. Con illustraz. Distrib. 1-16. Torino e Firenze s. a. 4.

IX
NYERE MEDAILLER.

468-71. A. THORVALDSEN DANUS SCULPTOR. Thorvaldsens Hoved. R[ever]s. Kunsten og den himmelske Genius (efter Thorvaldsens Relief). 1 Afsnittet: A GENIO LUMEN. Af Brandt. Bronze. 4 Exempl.

472-75. THORVALDSEN SCULPTOR. S. Hoved. R[ever]s. PROMETHEUS. Minerva begaver det af Prometheus dannede Menneske med Sielen (efter Thorvaldsens Relief). I Afsnittet: MDCCCXXXII. Af G. Galeazzi. Bronze. 4 Exempl.

476-77. ALRERTUS THORVALDSEN. S. Hoved, fremstilt forfra. R[ever]s. Billedhuggerkunstens Genius, som knælende holder Gratiernes Gruppe af Thorvaldsen paa Haanden. Omgivet af en Laurbærkrands. Af Goetze. Bronze. 2 Exempl.

478-81. S. Medaille med Thorvaldsens Hoved fremstilt fra Siden. Bronze. 4 Exempl.

482-84. ALRERTUS THORVALDSEN. S. Hoved. R[ever]s. ERATO. Amor lyttende til Musens Sang (efter Thorvaldsens Relief). I Afsnittet: MDCCCXXXVII. Af C. Voigt. Bronze. 3 Exempl.

485. De 2 foreg. Medailler af Bronze, i eet Futteral.

486-88. A. THORVALDSEN. Brystbillede af Thorvaldsen i Arbeidsdragt. R[ever]s. CHARITES REDUXIT ORBI TERRARUM. Gratierne og den lyrespillende Amor (efter Thorvaldsens Gruppe). Af F. König. Bronze. 3 Exempl.

489. ANDREA APPIANI. Appianis Hoved. R[ever]s. MILANESE PITTORE CELEBERRIMO N. L’ A. MDCCLIV M. L’ A. MDCCCXVII. Det i Kunstacademiets Bygning i Mailand reiste Monument over Appiani med hans Portrait-Medaillon og Gratiernes Relief af Thorvaldsen. Paa Siderne: MONUM. ERETTO; i Afsnittet: L’A. MDCCCXXVI. Af L. Manfredini. Sölv. (V. 3 3/8 Lod.)

490. S. Medaille i Bronze.

491. PIUS VII PONT. MAX. ANNO XXII. Pavens Brystbillede. R[ever]s. VIII VIRI DATI COGNOSCEND. CURAND. MONUMENTIS ARTIUM OPTIM. I Afsnittet: VII ID. APRIL, MDCCCXX. Af T. Mercandetti. Guld. (V. 10 3/8. Duc.)

492. LEO XII PONT. MAX. ANNO II. Pavens Brystbillede. R[ever]s. S. Indskrift som paa foreg. Medaille. Af G. Girometti. Guld. (V. 10 ½ Duc.)

493. S. Brystbillede og Indskrift, AN. III. R[ever]s. Leo XII aflægger et Besög i S. Spirito-Hospitalet. I Afsnittet: INFIRMUS ERAM ET VISITASTIS ME. Af G. Cerbarci. Guld. (V. 12 7/16 Duc.)

494. S. Brystbillede og Omskrift, AN. IV. R[ever]s. Det under Leo XII ombyggede og forskiönnede Baptisterium i Kirken S. Maria Maggiore i Rom. I Afsnittet: BAPTISTERIO LIBERIANO ERECTO DEDICATO. Af G. Girometti. Bronze.

495. S. Brystbillede og Omskrift. AN. V. R[ever]s. Det af Leo XII til Madonna indviede Ginguniske Biergkapel. I Afsnittet: DEIPARÆ DICATUM IN ANTRO GINGUNI MONTIS. Af G. Cerbara. Guld. (V. 12 5/8 Duc.)

496. PIUS VIII PONT. MAX. ANNO II. Pavens Brystbillede. R[ever]s. IUSTITIA ET PAX OSCULATÆ SUNT. Fredens Genius nærmer sig til Retfærdighedens Gudinde. Bagved: en Löve, og en lille Genius med Pavedömmets Insignier. I Afsnittet: MDCCCXXX. Af G. Cerbara. Guld. (V. 12 15/16 Duc.)

497. GREGORIUS XVI PONT. MAX. AN II. Pavens Brystbillede. R[ever]s. Minerva staaende med det pavelige Skiold paa Armen, for hvilket en slangefodet Gigant viger tilbage. Ved Siden: Ulvinden med Tvillingerne og Tiberflodens Gud, bagved St. Peterskirken. I Afsnittet: NON PRÆVALEBUNT ADVERSUS EAM. Af G. Cerbara. Guld. (Y. 12 ½ Duc.)

498. S. Medaille i Guld. (V. 12 15/16 Duc.)

499. S. Brystbillede og Omskrift, AN III. R[ever]s. PACIS ET RELIGIONIS AMOR. Religionen og Freden række hinanden Haanden. I Afsnittet: MDCCCXXXIII. Af G. Girometti. Guld. (V. 11 11/16 Duc.)

500. S. Brystbillede og Omskrift, AN. IV. R[ever]s. Anio’s Gud, liggende ved Siden af det til Flodens Afledning ved Tivoli giennembrudte Bierg. I Afsnittet: CATILLO MONTE AD ANIENEM AVERTENDUM PERFOSSO FLUVIONUM CLADIBUS OCCURRIT. Af G. Cerbara. Guld. (V. 12 5/8 Duc.)

501. S. Medaille i Guld. (V. 11 3/8 Duc.)

502. S. Brystbillede og Omskrift, AN. VI. R[ever]s. CENTUMCELL. URBE AMPLIFICATA. Civita Vecchia’s Gudinde siddende ved Stadens Havn. I Afsnittet: PORTU REDDITO TUTIORE. Af G. Cerbara. Guld. (V. 13 5/8 Duc.)

503. S. Brystbillede og Omskrift, AN. VII. R[ever]s. S. Indskrift som paa R[ever]s. af No. 491. Af G. Girometti. Guld. (V. 12 Duc.)

504. S. Brystbillede og Omskrift, omgivet af en Egekrands. R[ever]s. En lille Genius viser den siddende Roma de af Jordens Skiöd fremdragne etruriske Antiquiteter. I Afsnittet: NOVUM ÆD. VATICAN. DECUS MDCCCXXXVII. (Præget i Anledning af det af Paven stiftede Museo Gregoriano for etruriske Antiqviteter.) Af P. Girometti. Sölv. (V. 4 ¼ Lod.)

505. S. Medaille. Metal-Composition forgyldt.

506. S. Brystbillede og Omskrift, AN. VIII. R[ever]s. Den under Gregor XVI udvidede og forskiönnede Postbygning i Rom. I Afsnittet: PORTICU ERUTIS SOLO VEIENTI COLUMNIS EXSTRUCTA. Af G. Cerbara. Guld. (V. 13 13/16 Duc.)

507. S. Brystbillede og Omskrift, AN. IX. R[ever]s. MIRABILIS DEUS IN SANCTIS SUIS. 4 Helgene og en Helgeninde i Skyerne: Redemptoristernes Stifter Liguori, Franciscaneren G. della Croce, Jesuiten Fr. di Geronimo, Minoriten Pacifico di S. Severino og Capuciner-Nonnen Veronica Giuliani. I Afsnittet: VII. KAL. IUN. MDCCCXXXVIII. (Præget i Anledning af deres Beatification ved Gregor XVI.) Af G. Girometti. Guld. (V. 14 1/16 Duc.)

508. S. Brystbillede og Omskrift, AN. X. R[ever]s. Den til Industriens Fremme opförte Fabbrica Nuova i Rom. I Afsnittet: UBI INDECORA LOCO LIGNA CONGESTA PROSTABANT … Af G. Cerbara. Guld. (V. 13 5/8 Duc.)

509. S. Brystbillede og Omskrift, AN. XII. Anconas Castel. I Afsnittet: ARCE ANCONITANA RESTITUTA NOVIS OPERIBUS MUNITA AN. 1842. Af G. Cerbara. Guld. (V. 14 1/8 Duc.)

510. S. Medaille i Guld. (V. 14 9/16 Duc.)

511. SIC MORBUS MORBO CURATUR. Et Barn, paa hvis Arm de indpodede Kokopper sees, bekrandser efter Hygieas Anviisning Al. Saccos Buste, paa hvis Fodstykke en Ko er afbildet. I Afsnittet: VIII KALENDAS MAII ANNO I REIP. ITALICÆ. MDCCCII. R[ever]s. ALOYSIO SACCO JENNERIANÆ INSITIONIS PRIMO IN COENOMANIS PROPAGATORI BENEMER. MUNICIPIUM GRATES. Af L.M(anfredini). Guld. (V. 50 Duc.)

512. 2 til Ære for Cardinal Consalvi prægede Medailler i Bronze, i eet Futteral. Begge have paa Adv. Consalvis Brystbillede og Navn. Den ene, af G. Cerbara, har paa R[ever]s. Indskriften: VIRO IMMORTALI DE RELIG. PATR. PRINC. OPTIME MERITO … ROMÆ MDCCCXXIIII. Den anden, af G. Girometti, har paa R[ever]s. Minerva, staaende med et Roer i Haanden, med Overskrift QUO FAS ET GLORIA DUCUNT og i Afsnittet: DE AMICORUM SENTENTIA ROMÆ MDCCCXXIV.

513. BONAPARTE PRIMUS CONSUL. ANNO VIII. Napoleons Brystbillede. R[ever]s. XII MUNITISSIMIS OPPIDIS UNA DIE AD DEDITIONEM COACTIS. Hercules, der har beseiret sine Fiender, reiser den paa Jorden liggende Italia op ved Armen. Bagved skriver Victoria paa det paa en Trophæ ophængte Skiold: HOSTIBUS PROPE MARENGUM FUSIS. I Afsnittet: RESPUBLICA CISALPINA RESTITUTA. (Præget i Mailand efter Appianis Composition.) Af Lavy. Guld. (V. 50 Duc.)

514. ELISA NAPOL. AUG. SOROR ET FELIX I PRINCC. LUCÆ ET PLUMBINI. Brystbillederne af Felix I af Parma og hans Gemalinde, vendte mod hinanden. R[ever]s. ACAD. LUCENSIUM NAPOLONEA INSTITUTA A MDCCCV FELICITER. En Laurbærkrands, indeni hvilken: DIGNIORIBUS MUNERANDIS. Af Santarelli. (Lucca-Academiets Priismedaille.) Guld. (V. 19 ½ Duc.)

515. J. G. SCHADOW. GEB. BERLIN 20 MAI 1764. MITGL. D. AKAD. 1788. Director 1816. Schadows Hoved. R[ever]s. Perseus, som förer den befriede Andromeda ned fra Klippen. Paa Siderne: ZU ROM 18 OCT. 1786 GEKRÖNT V. D. AK. S. LUC. ZU BERLIN 20 MAI 1834 GEFEIERT V. D. AK. D. K. Af G. Fischer. Bronze (stöbt).

516-17. JOHN EARL OF ELDON LORD HIGH CHANCELLOR OF GREAT BRITAIN 1827. Lord Eldons Brystbillede. R[ever]s. BORN 5 JUNI 1751 … Af C. Voigt. Bronze. 2 Exempl.

518. LUDWIG D. AELT. MARKGR. ZU BRANDENB … 1324-1361. Mark-grevens Brystbillede. R[ever]s. KR. LUDWIG BELEHNT SEINEN SOHN HERZ. LUDWIG V. BAIERN MIT DER M. BRANDENB. Kaiser Ludvig af Baiern, siddende paa Thronen, rækker Haanden til sin 14aarige Sön Ludvig, der er omgivet af sine 5 Formyndere. Af C. Voigt. (G. Loos dir.) Bronze.

519. Et mandligt Portraithoved. R[ever]s. En Egekrands. Uden Indskrift. Af C. Voigt. Bronze.

X.
KOSTBARHEDER, DAASER, MARMORSKAALE,
Papiirpresser, Billedhugger-Redskaber m. m.

520. En Brillant, 7 5/32 Karat, tredobbelt sleben, strakt, af 1ste Qualitet, Indfattet i en Guldbrystnaal. (Vurdert til 3500 Rbd.)

521. En Brillant, 3 1/64 Karat, tredobbelt sleben, strakt, af 1ste Qualitet. Indfattet i en Guld-Fingerring. (Vurdert til 600 Rbd.)

522. En Guld-Fingerring med en blaa emaillert oval Plade, paa hvilken A med en Krone over, sammensat af smaae Diamanter, omgivet af 12 större Brillanter. Ogsaa Ringens Sider ere besatte med smaae Diamanter. (Vurdert til 550 Rbd:)

523. En Fingerring af tykke sammenslyngede Guldtraade.

524. En Guld-Fingerring, massiv og riflet, med en Amethyst.

525. En Guld-Fingerring, flad og glat, med en Onyx.

526. To smaae. ved en Kiede forbundne Guldbrystnaale (Inséparables).

527. En Uhrkiede med Uhrnögle og Signet, af Guld. (V. 30 Rbd.)

528. Et Guld-Signet med Spille-Indretning.

529. En fiirsidet Plade af romersk Glas-Mosaik, forestillende 2 Heste paa en Mark. 2 1/12 T. h. 2 ⅔ T. l.

–––––––––

530. En Gulddaase, rund, med smagfuldt udciselerte Arabesker. Paa Laaget et ovalt Mosaikstykke af smukt Arbeide forestillende en Mynde med Hvalpe et Træ. (Vurdert til 85 Rbd.)

531. En Gulddaase, rectangulair, med afrundede Sider. Med forskiellige Arabesker paa röd og blaa Emaille-Grund og et emaillert Landskab paa Laaget. (Yurdert til 70 Rbd.)

Emaillen er noget beskadiget paa Siderne.
 

532. En Gulddaase, rectangulair, med flade Sider og udciselerte Zirater. Paa Laaget: Döden, som en vinget Olding med Leen, sönderbrydende Amors Bue og Pile, i fordybet Arbeide. (Vurdert til 85 Rbd.)

533. En Daase af graa Lava med Guldbeslag, aflang, ottekantet. Paa Laaget: en Nereide med 2 Havheste i ophævet Arbeide.

534. En rund flad Daase af grönlig Porphyr.

535. En lignende af Serpentin, halvt giennemsigtig.

536. En lignende af en guulagtig giennemsigtig Calcedon-Art.

–––––––––

537. En rund Daase (4 T. Diam.) med et hvælvet Laag, af Serpentin. 2 ½ T. h.

538. En flad rund Skaal (7 ½ T. Diam.) paa en höi Fod, af guulagtigt flammet Marmor. 5 ½ T. h.

539. En aflang Skaal med 2 Födder, af Serpentin, paa en Plade af guulagtigt Marmor. 3 T. h. – 6 T. l.

540. En lang smal Skaal uden Födder, af rödt flammet Marmor. 1 T. h. – 13 T. l.

541. En Obelisk, sammensat af forskiellige Marmor- og Porphyr-Arter. 1 F. h.

–––––––––

542. En angribende Löve af Bronze, paa en guul Marmorplade. (Papiirpresse, ligesom de 3 fölgende.)

543. En gaaende Tyr af Bronze, paa en guulflammet Marmorplade.

544. En So med Grise af Bronze, paa en lign. Plade.

545. Et Fiirbeen af Bronze, paa en hvid Marmorplade.

–––––––––

546. En Modeleerstok og et Fladjern (scarpello), mærket A T tre Gange (hvilket Mærke ogsaa findes paa de fölg. 5 Jern).

547. To lignende Redskaber.

548. To lignende Redskaber.

549. En Modeleerstok og et spidsere Jern (ugnetto).

550. To lignende Redskaber.

551. En Modeleerstok og et Tandjern (gradina).

552. En Modeleerstok med Tænder (stecco con gradina) og en Rasp.

553. En Modeleerstok og en Rasp.

554-59. Sex Modeleerstokke af Træ.

560-61. 2 Modeleerstokke af Been.

562. En Jern-Spartel og en Fiil.

563. En Bore˗Maskine (uden Bue og Boer).

564. En Stangpasser af Messing med forskiellige Landes Maal (forfærdiget af Mechanicus Plötz i Kiöbenhavn).

–––––––––

Generel kommentar

Dette er et trykt og et annoteret katalog, som beskriver hvilke genstande Thorvaldsens Museums Bestyrelse solgte, og til hvem, ved en auktion 1.10.1849 på museet. Del 1 af 2.

Arkivplacering
Småtryk 1849, THMs bestyrelse 1
Emneord
Auktioner på Thorvaldsens Museum · Portrætstatuen af Caroline Amalie
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 05.04.2021 Print